1% podatku dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Pytanie:

Czy mogę przekazać darowiznę 1% podatku na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.2.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: 1% podatku dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Od 2007 roku uproszczono zasady przekazywania kwoty do 1 % podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z art. 45 ust. 5c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, teraz to naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika (np. złożony w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok), przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pożytku publicznego”, wybranej przez podatnika z wykazu ogłoszonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 % podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

W terminie do końca roku podatkowego minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego (tj. Minister Pracy i Polityki Społecznej), w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego; w wykazie tym nie uwzględnia się organizacji prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ochotnicza straż pożarna i związek ochotniczych straży pożarnych funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Konkretnej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej można więc przekazać 1 % podatku na cele pożytku publicznego pod warunkiem, że została ona wskazana w ww. wykazie. Najwygodniej to sprawdzić, korzystając z niniejszej wyszukiwarki na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości (sprawdzając, aby podana w ostatniej kolumnie data nadania cechy OPP była przed końcem roku, za który się rozliczamy). W wykazie tym jest wiele Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego, która mieści się w wykazie, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, traktuje się na równi ze złożeniem wniosku o przekazanie jej kwoty do 1 % podatku należnego. Przekazania tej kwoty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego - po pomniejszeniu o koszty przelewu bankowego - dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, w terminie trzech miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Jednak przekazanie tej kwoty następuje pod warunkiem, że zeznanie podatkowe zostanie złożone przed upływem terminu określonego dla złożenia tego zeznania (do 30 kwietnia roku następującego po danym roku podatkowym). 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda