Bezprawne zajęcie konta bankowego przez US

Pytanie:

Spółka w zeszłym roku miała zaległości w płatnościach do ZUS. W grudniu 2006 roku spółka dokonała spłaty swoich zobowiązań wraz z odsetkami - na podstawie wyliczeń pracowników ZUS. Potwierdzenie wpłat wraz z pismem zostało wysłane natychmiast do ZUS-u. W kwietniu 2007 roku spółka otrzymała pismo z ZUS z informacją, że jest niedopłata w wysokości kilku złotych. Te kilka złotych też zostało od razu zapłacone i wysłano listem poleconym potwierdzenie wraz z pismem do ZUS. We wrześniu 2007 roku zostało zajęte konto bankowe spółki przez Urząd Skarbowy, do którego to ZUS zwrócił się o wszczęcie egzekucji skarbowej. ZUS, po otrzymaniu należności, zapomniał cofnąć przekazaną wcześniej do US dyspozycję do rozpoczęcia egzekucji. Nadmieniam, że spółka nigdy nie otrzymała żadnych informacji ani z US ani z ZUS-u o w/w operacjach (zajęciach, egzekucjach), a cała sprawa wydała się w chwili, gdy okazało się, że nie można pobrać środków z rachunku. Ponieważ sytuacja wydała się dopiero w dniu wczorajszym, cała sytuacja będzie dopiero wyjaśniana. Blokada rachunku spowodowała jednak szereg niedogodności dla spółki, gdzie spółka nie może funkcjonować mając zajęte konto bankowe. Kto w w/w sytuacji zawinił i w jaki sposób spółka może dochodzić swoich praw? Czy są konkretne przepisy regulujące w/w "bałagan" panujący w urzędach oraz odpowiedzialność jaką dany urząd ponosi za takie działania? W jaki sposób obecnie spółka może uzyskać odblokowanie konta bankowego - ZUS powinien cofnąć nakaz egzekucji do US, a US do banku?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.9.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Bezprawne zajęcie konta bankowego przez US

Jak wynika z opisu sytuacji egzekucja dotyczy należności, która już została przez Państwa uiszczona w kwietniu br.  

Zgodnie z art. 15 §1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, chyba że przepisy szczególne inaczej stanowią. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

Porady prawne

Z kolei art. 59 ustawy w § 1 pkt 1 i 7 daje dwie podstawy umorzenia egzekucji, które należałoby zbadać w opisanej sytuacji. Otóż postępowanie egzekucyjne umarza się:

  •  jeżeli obowiązek został wykonany przed wszczęciem postępowania; 
  • jeżeli egzekucja administracyjna lub zastosowany środek egzekucyjny są niedopuszczalne albo zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu; 

Jeśli informacja, o której Państwo piszą zawierała elementy, o jakich mowa w art. 15 § 1 (wskazane wyżej), to  pod tym względem działanie organu było prawidłowe. Jednakże i w takim przypadku jest naszym zdaniem podstawa do umorzenia, gdyż obowiązek został wykonany przez wszczęciem postępowania.

Zgodnie z art. 59 § 3-5 organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, na żądanie zobowiązanego lub wierzyciela albo z urzędu. Na postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego przysługuje zażalenie zobowiązanemu oraz wierzycielowi niebędącemu jednocześnie organem egzekucyjnym (np. ZUS). 

Żądanie (wniosek) umorzenia egzekucji należy skierować do organu egzekucyjnego czyli Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Art. 168 b ustawy wprost wskazuje, iż zobowiązany może dochodzić odszkodowania od organu egzekucyjnego lub wierzyciela, a jeżeli wierzycielem jest obce państwo - od organu wykonującego, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, za szkody wyrządzone wskutek niezgodnego z przepisami prawa wszczęcia lub prowadzenia egzekucji administracyjnej lub postępowania zabezpieczającego. Odszkodowania należy w tym przypadku żądać przede wszystkim od wierzyciela (ZUS).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega (...)

Kto dziedziczy środki z rachunku bankowego? Zapis bankowy

Kto dziedziczy środki z rachunku bankowego? Zapis bankowy

Posiadacz rachunku bankowego może wskazać w umowie z bankiem osobę, której po jego śmierci bank wypłaci pieniądze znajdujące się na tym rachunku. Jednak kwota ta nie może być wyższa niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne (...)

Płatności między przedsiębiorcami

Płatności między przedsiębiorcami

Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku płatniczego Szef KAS przypomniał, że przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem (...)

Mieszkaniowy rachunek powierniczy otwarty i zamknięty

Mieszkaniowy rachunek powierniczy otwarty i zamknięty

Jednym z obowiązków dewelopera jest utworzenie rachunku powierniczego dla wpłat klientów. Możliwe jest utworzenie rachunku otwartego lub zamkniętego. Czym się różnią warianty rachunku powierniczego i jakie są ich zalety i wady? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września (...)

Konsumencie, sprawdź, czy nie przepłacasz za prowadzenie rachunku

Konsumencie, sprawdź, czy nie przepłacasz za prowadzenie rachunku

O podwyżkach opłat za prowadzenie konta, przelewy, wypłaty z bankomatów i za inne czynności bank powinien poinformować konsumenta. Klienci, którzy nie korzystają aktywnie z konta bankowego, mogą rozważyć korzystanie z podstawowego rachunku płatniczego. ##baner## podwyżka, (...)

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało, należy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Opłacenie składek w ZUS z rachunku VAT składki, ZUS, rachunek VAT, przelew, płatnik, (...)

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Jest duże zainteresowanie dotyczące warunków rozwoju fintechów w Polsce, związane m.in. z obowiązywaniem unijnej dyrektywy PSD2. Przypominamy, że nie ma barier prawnych, uniemożliwiających rejestrowanie się fintechów, które chcą świadczyć usługi dostępu (...)

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Podstawowy rachunek bankowy (konto) jednym ze sposobów ograniczenia stałych wydatków Choć przepisy regulujące kwestię podstawowego rachunku płatniczego zostały wprowadzone 5 lat temu, a od 8 sierpnia 2018 r. każdy bank i SKOK ma obowiązek prowadzenia takiego rachunku, nie rachunek (...)

Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

Jaka kwota jest bezpieczna na Twoim rachunku bankowym nawet w przypadku jego zajęcia przez komornika?Z mocy ustawy, wolne od zajęcia (bez względu na to czy tytuł wykonawczy jest sądowy czy administracyjny) są środki pieniężne na rachunku bądź rachunkach oszczędnościowych jednej osoby (bez (...)

Egzekucja z rachunków bankowych

Egzekucja z rachunków bankowych

    Czym jest rachunek bankowy? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Czy śmierć posiadacza rachunku bankowego powoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku?  Zgodnie z treścią art. 59a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (dalej: „ustawa – prawo bankowe) umowa prowadzenia rachunku bankowego co do zasady ulega (...)

Kto dziedziczy środki z rachunku bankowego? Zapis bankowy

Kto dziedziczy środki z rachunku bankowego? Zapis bankowy

Posiadacz rachunku bankowego może wskazać w umowie z bankiem osobę, której po jego śmierci bank wypłaci pieniądze znajdujące się na tym rachunku. Jednak kwota ta nie może być wyższa niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku dwudziestokrotne przeciętne (...)

Płatności między przedsiębiorcami

Płatności między przedsiębiorcami

Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami bez pośrednictwa rachunku płatniczego Szef KAS przypomniał, że przedsiębiorcy obowiązani są dokonywać płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem (...)

Mieszkaniowy rachunek powierniczy otwarty i zamknięty

Mieszkaniowy rachunek powierniczy otwarty i zamknięty

Jednym z obowiązków dewelopera jest utworzenie rachunku powierniczego dla wpłat klientów. Możliwe jest utworzenie rachunku otwartego lub zamkniętego. Czym się różnią warianty rachunku powierniczego i jakie są ich zalety i wady? Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 września (...)

Konsumencie, sprawdź, czy nie przepłacasz za prowadzenie rachunku

Konsumencie, sprawdź, czy nie przepłacasz za prowadzenie rachunku

O podwyżkach opłat za prowadzenie konta, przelewy, wypłaty z bankomatów i za inne czynności bank powinien poinformować konsumenta. Klienci, którzy nie korzystają aktywnie z konta bankowego, mogą rozważyć korzystanie z podstawowego rachunku płatniczego. ##baner## podwyżka, (...)

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

Składki przekazywane do ZUS a środki z rachunku VAT

Do opłacenia składek w ZUS możliwe jest wykorzystanie środków z rachunku VAT. Aby tak się stało, należy przekazać składki do ZUS standardowym przelewem na indywidualny rachunek składkowy (NRS). Opłacenie składek w ZUS z rachunku VAT składki, ZUS, rachunek VAT, przelew, płatnik, (...)

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Fintechy mogą bez przeszkód rejestrować działalność w Polsce

Jest duże zainteresowanie dotyczące warunków rozwoju fintechów w Polsce, związane m.in. z obowiązywaniem unijnej dyrektywy PSD2. Przypominamy, że nie ma barier prawnych, uniemożliwiających rejestrowanie się fintechów, które chcą świadczyć usługi dostępu (...)

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Podstawowy rachunek bankowy (konto) jednym ze sposobów ograniczenia stałych wydatków Choć przepisy regulujące kwestię podstawowego rachunku płatniczego zostały wprowadzone 5 lat temu, a od 8 sierpnia 2018 r. każdy bank i SKOK ma obowiązek prowadzenia takiego rachunku, nie rachunek (...)

Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

Środki pieniężne na rachunkach oszczędnościowych wolne od zajęcia

Jaka kwota jest bezpieczna na Twoim rachunku bankowym nawet w przypadku jego zajęcia przez komornika?Z mocy ustawy, wolne od zajęcia (bez względu na to czy tytuł wykonawczy jest sądowy czy administracyjny) są środki pieniężne na rachunku bądź rachunkach oszczędnościowych jednej osoby (bez (...)

Egzekucja z rachunków bankowych

Egzekucja z rachunków bankowych

    Czym jest rachunek bankowy? Zgodnie z treścią kodeksu cywilnego umowa rachunku bankowego powoduje, iż bank zobowiązuje się względem posiadacz rachunku, na czas oznaczony lub nie oznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzenia na jego zlecenie (...)

Rachunki oszczędnościowe

Rachunki oszczędnościowe

Czy konieczny jest dowód na zawarcie umowy rachunku oszczędnościowego? Zgodnie z treścią ustawy prawo bankowe, dowodem zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego może być książeczka rachunek, oszczędnościowy

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zajęcie konta przez Urząd Skarbowy

Zajęcie konta przez Urząd Skarbowy

Podatek VAT z grudnia zapłaciłem 10 marca, 15 marca zablokował mi US konto firmowe, osobiste i do dnia dzisiejszego nie mam żadnej informacji czego to zajęcie dotyczy. Nie otrzymałem do dzisiaj żadnego tytułu, dopiero na wyciągu z banku zobaczyłem, że to US blokuje mi konto i tu podany jest (...)

Zajęcie konta przez Urząd Skarbowy

Zajęcie konta przez Urząd Skarbowy

Zapłaciłem podatek VAT za grudzień 2004 r. 10 marca 2005 r. - prowadzę działalność i pieniądze bardzo trudno wpływają. 15 marca zostało zablokowane moje konto, podany jest numer tytułu, ale do dni dzisiejszego ten tytuł do mnie nie dotarł. Już 15 marca dzwoniłem do Urzędu i miała być (...)

Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Zawieszenie egzekucji a zajęcie rachunku bankowego

Komornik zajął wierzytelności z rachunku bankowego prowadzącego konto dłużnika. Po kilku dniach dłużnik wystąpił do wierzyciela z prośbą o polubowne rozwiązanie sprawy przedstawiając korzystniejszy harmonogram spłaty, aniżeli następowałoby to poprzez egzekucję komorniczą (większe (...)

Uzyskiwanie informacji o koncie bankowym dłużnika

Uzyskiwanie informacji o koncie bankowym dłużnika

Moje pytanie dotyczy egzekucji komorniczej z konta bankowego. W jaki sposób komornik ma prawo uzyskać informacje o banku, w którym dłużnik posiada konto (o ile dobrze sprawdziłem to numeru konta nie musi posiadać, by zająć środki). Jak wygląda procedura egzekucji komorniczej w przypadku konta (...)

Zajęcie wynagrodzenia a informacja o numerze konta

Zajęcie wynagrodzenia a informacja o numerze konta

Komornik przesłał pismo do pracodawcy o zajęciu wynagrodzenia pracownika. W pismie tym prosi pracodawcę o podanie numeru konta bankowego, na które pracodawca odprowadza wynagrodzenie pracownikowi. Czy pracodawca jest upoważniony do podania tego konta bankowego, czy komornik może wystąpić z takim (...)