Czy szkoła płaci podatek od nieruchomości?

Pytanie:

Jesteśmy zespołem szkół niepublicznych. Wynajęliśmy lokal od jednej z dzielnic Warszawy. Podobno szkoły są zwolnione z opłat na rzecz gminy (dzielnicy). Tymczasem otrzymaliśmy z urzędu pismo o naszym zobowiązaniu i konieczności złożenia deklaracji. Czy jesteśmy zobowiązani do zapłaty podatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Czy szkoła płaci podatek od nieruchomości?

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. tekst jednolity z 2002 r., Nr 9, poz. 84 ze zm.) przewiduje w art. 7 ust. 2 dwa rodzaje zwolnień od podatku od nieruchomości dla szkół.

Po pierwsze, od podatku od nieruchomości zostały zwolnione uczelnie. Trzeba jednak zaznaczyć, że zwolnienie to nie dotyczy przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż odpłatna działalność badawcza, artystyczna, sportowa i doświadczalna oraz z opłat licencyjnych (art. 7 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy). Dla skorzystania ze zwolnienia nie ma znaczenia, czy jedna z ww. szkół jest szkołą publiczną czy niepubliczną.  

Ze zwolnienia korzystają również szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - zarówno publiczne, jak również niepubliczne, oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania lub użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych. Zwolnienie nie dotyczy jednak przedmiotów opodatkowania zajętych na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa. Jeśli powyższe warunki są spełnione, wówczas szkoła korzysta ze zwolnienia od podatku od nieruchomości (art. 7 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Należy jednak zaznaczyć, że ewentualne zwolnienie szkoły od podatku od nieruchomości pozostaje bez wpływu na obowiązek złożenia deklaracji. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 9 ww. ustawy, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, są obowiązane:

  1. składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

  2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia (chodzi o zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w trakcie roku, a w szczególności zmianę sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części),

  3. wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca (jeżeli konieczność taka zachodzi).

Zgodnie zaś z art. 6 ust. 10 ww. ustawy, obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, o którym mowa min. w art. 6 ust. 9 pkt 1, dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Oznacza to, że nawet podatnicy zwolnieni od podatku mają obowiązek składania deklaracji.

Warto zauważyć, że każda rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić na swoim terenie własne dodatkowe zwolnienia przedmiotowe od podatku od nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Podatek od Budynku usługowego

13.11.2018 przez: simonnn