Data likwidacji działalności gospodarczej

Pytanie:

Urząd skarbowy zakwestionował datę likwidacji działalności gospodarczej wpisaną przez podatnika w zgłoszeniu NIP-3, twierdząc, że datą likwidacji jest data wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej przez urząd miasta. Czy jest jakaś podstawa prawna dla takiego stanowiska urzędu skarbowego? Podatnik twierdzi, że data wykreślenia z ewidencji działalności jest tylko dopełnieniem formalności, a faktyczna data likwidacji została przez niego określona w zgłoszeniu złożonym w urzędzie skarbowym.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.12.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Data likwidacji działalności gospodarczej

Przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - regulującej podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie - nie definiują likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, używają natomiast pojęcia wykreślenia przedsiębiorcy z ewidencji. Jak stanowi art. 39 wskazanej ustawy, organ ewidencyjny jest obowiązany do przekazania drogą elektroniczną, w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, informacji o wykreśleniu przedsiębiorcy z ewidencji właściwemu ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania przedsiębiorcy: urzędowi statystycznemu, naczelnikowi urzędu skarbowego oraz oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Porady prawne

Oczywiście moment zaprzestania działalności nie jest tożsamy z momentem wykreślenia, który na ogół następuje później niż zaprzestanie wykonywania działalności (faktyczna likwidacja działalności), stąd nieuprawnione wydaje się utożsamianie likwidacji działalności gospodarczej z wykreśleniem przedsiębiorcy z ewidencji.

O likwidacji działalności gospodarczej stanowią natomiast ustawy podatkowe, w tym w odniesieniu do osób fizycznych: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 24 ust. 3 tej ustawy, w razie zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej, dochód ustala się przy zastosowaniu do wartości ustalonej według cen zakupu pozostałych na dzień likwidacji towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, wyrobów gotowych, braków i odpadków oraz rzeczowych składników majątku związanego z wykonywaną działalnością, nie będących środkami trwałymi - takiego wskaźnika procentowego, jaki wynika z udziału dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpiła likwidacja działalności, a jeżeli w tym okresie dochód nie wystąpił - w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym nastąpiła likwidacja. Za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Zatem na gruncie podatkowym za datę likwidacji działalności gospodarczej uważa się datę określoną w zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej.Nie stanowi natomiast likwidacji całkowita lub częściowa zmiana branży albo zmiana formy prawnej, w jakiej prowadzona jest działalność, lub zmiana umowy spółki nie mającej osobowości prawnej.

W razie zawiadomienia urzędu skarbowego o likwidacji działalności gospodarczej dochód ze sprzedaży środków trwałych pozostaje nadal dochodem z działalności gospodarczej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne