Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki

Pytanie:

Jestem właścicielem działki w gminie, w której zaopatrzeniem mieszkańców w wodę zajmuje się przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne. W okolicy istnieje już sieć wodociągowa i nie ukrywam, że chciałbym do niej podłączyć swoją nieruchomość. Jest ona położona wśród zabudowanych już działek, do których podłączono energię elektryczną. Czy z art. 15 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, wynika ustawowy obowiązek wykonania przyłącza wodnego dla ubiegającego się o takie przyłącze przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne? Czy gmina jest zobowiązana do pokrycia kosztów takiego przyłączenia, w ramach realizacji zadań własnych, służących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz rozbudowy infrastruktury sieci wodociągowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.12.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Doprowadzenie sieci wodociągowej do działki

Artykuł 15 ust. 4 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stwarza ustawowy obowiązek utworzenia takiego przyłączenia. Należy pamiętać jednakże, że muszą być spełnione warunki wymienione w w/w przepisie. Mianowicie, muszą być spełnione warunki przyłączenia określone w regulaminie, o którym mówi art. 19 ust. 1 w/w ustawy: „Rada gminy, po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków opracowanych przez przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Regulamin jest aktem prawa miejscowego. Muszą również istnieć techniczne możliwości świadczenia takich usług.

Porady prawne

Zgodnie z art. 15 ust. 2 w/w ustawy koszty budowy przyłącza pokrywa osoba ubiegająca się o przyłączenie, a nie gmina: „Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.” Kwestię tą ostatecznie rozstrzygnął Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 13 maja 2004 roku III SK 39/2004(P): „Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej jest od dnia 14 stycznia 2002 r. obowiązana na własny koszt zapewnić wybudowanieprzyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych, a po zintegrowaniu z siecią ponosi odpowiedzialność za ich niezawodne działanie, chyba że inaczej stanowi umowa o zaopatrzenie w wodę lub o odprowadzanie ścieków (art. 15 ust. 2 i art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Dz. U. 2001 r. Nr 72 poz. 747 ze zm.)" oraz w orzeczeniu z dnia 14 marca 2007 roku I CSK 454/2006: „Przewody wodociągowe i kanały sanitarne nie są urządzeniami wymienionymi w art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odporowadzaniu ścieków, których koszty budowy obciążają osobę ubiegającą się o przyłączenie do sieci”.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

19 maja 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Rozporządzenie to określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Jakie urządzenia przeciwpożarowe zapewnić? Urządzenia przeciwpożarowe (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany zostaje rozdzielony na: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt (...)

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Co przyniesie specustawa mieszkaniowa?

Tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu skrócenie czasu przygotowania inwestycji mieszkaniowych z 5 lat do roku oraz określenie standardów dla tych inwestycji. Standardy dotyczą odległości budowanych inwestycji od szkół czy przystanków komunikacji miejskiej. W konsekwencji nowe inwestycje mieszkaniowe powinny trafić na przygotowane do tego tereny a to ograniczy rozlewanie (...)

Czy sprzedając własne działki prowadzisz działalność gospodarczą?

Czy sprzedając własne działki prowadzisz działalność gospodarczą?

Właściciel działek, który je dzieli, uzbraja, reklamuje, a potem sprzedaje, wykonuje działalność gospodarczą i powinien opodatkować swoje dochodyOcena, czy to, co robi dana osoba, jest działalnością, zależy od skali przedsięwzięcia i innych indywidualnych okoliczności. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 25 czerwca 2008 r. (I SA/Ol 198,199, (...)

Działka z mediami to luksus

Działka z mediami to luksus

Znalazłeś działkę budowlaną i chcesz zaczynać budowę domu? Przy załatwianiu formalności powinieneś od razu pomyśleć o przyłączeniu inwestycji do instalacji, które dostarczą prąd, gaz, wodę i odbiorą nieczystości. Zgodnie z przepisami działka budowlana przewidziana pod budowę domów powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, (...)

Czy istnieje możliwość dochodzenia zwrotu tzw. opłat półkowych?

Czy istnieje możliwość dochodzenia zwrotu tzw. opłat półkowych?

Sieci handlowe narzucają sprzedawcom produktów do sieci dodatkowe opłaty. Pojawia się pytanie, czy te „dodatkowe koszty wejścia na rynek” można odzyskać. Zgodnie bowiem z art. 15 ust 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. z 2003 roku Nr 153 poz. 1503 dalej oznaczana jako „u.z.n.k.”) pobieranie innych niż marża (...)

Europejskie sieci zatrudnienia

Europejskie sieci zatrudnienia

Polskie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej bierze czynny udział w pracach sieci europejskich. Prezentujemy kilka z nich, które realizują zadania na rzecz rynku pracy. Eurodoradztwo Polska (Euroguidance Poland) Projekt Eurodoradztwo Polska finansowany ze środków Programu Erasmus+ wspiera zawodową i edukacyjną mobilność obywateli oraz rozwój (...)

Plany wprowadzenia podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (tzw. sieci szpitali)

Plany wprowadzenia podstawowego zabezpieczenia szpitalnego (tzw. sieci szpitali)

Czym będzie sieć szpitali? Projekt ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które mają usprawnić organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale oraz przychodnie przyszpitalne, a także poprawić dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych (...)

Środowisko naturalne: większa ochrona dzikiej flory i fauny w Europie

Środowisko naturalne: większa ochrona dzikiej flory i fauny w Europie

Dzięki niedawnemu znacznemu rozszerzeniu sieci Natura 2000 obejmującej obszary chronione UE, bogata europejska mozaika chronionych gatunków fauny i flory jeszcze bardziej urosła. Dodano 769 nowych obszarów o łącznej powierzchni wynoszącej 95 522 km². Większość obszarów znajduje się w nowych państwach członkowskich. Rumunia i Bułgaria po raz pierwszy dodały do (...)

Sieć badawcza „Łukasiewicz” coraz bliżej!

Sieć badawcza „Łukasiewicz” coraz bliżej!

Sieć badawcza "Łukasiewicz"  Projekt ustawy reformującej instytuty badawcze został przyjęty przez Radę Ministrów. Głównym celem Sieci badawczej "Łukasiewicz" jest budowa zaplecza naukowego do realizacji strategicznych programów rządowych. Premier Morawiecki: nowoczesna gospodarka to gospodarka współpracująca z nauką. Podczas exposé premier Mateusz (...)

Wodociągi rozkopią działkę bez zezwolenia

Wodociągi rozkopią działkę bez zezwolenia

Pracownicy energetyki, wodociągów czy gazowni wejdą na prywatną posesję bez żadnych zezwoleń. Na naszym terenie mogą pozostać nawet przez 6 miesięcy. Takie uprawnienia dała wspomnianym przedsiębiorstwom nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 200, poz. 1323). Dokument wszedł w życie w tę sobotę. Urzędowe formalności będą zbędne np. w sytuacjach, gdy dojdzie (...)

Niższa stawka VAT na wodociągi i drogi

Niższa stawka VAT na wodociągi i drogi

Rz: Unia Europejska zgodziła się, aby Polska pozostawiła jeszcze na trzy lata 7-proc. VAT na całe budownictwo mieszkaniowe. Czy będą obowiązywały te same zasady co przed 1 stycznia 2008 r.? Witold Modzelewski: Niestety, nie. Decyzja ta została wprowadzona do polskiego prawa poprzez zmianę rozporządzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT. Nie przewiduje (...)

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Informacja o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego Rada Ministrów zapoznała się z informacją o realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, przygotowaną przez ministrów: rozwoju i finansów oraz infrastruktury i budownictwa, a także Bank Gospodarstwa Krajowego.   27 września 2016 r. rząd zdecydował o uruchomieniu Narodowego Programu Mieszkaniowego, (...)

„Bank ziemi” przejmie nieruchomości...

„Bank ziemi” przejmie nieruchomości...

Projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, przygotowany przez ministra infrastruktury i budownictwa. Ustawa w ma przyczynić się do realizacji programu budowy dostępnych mieszkań w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego (NPM), będącego silnym impulsem proinwestycyjnym. Jego realizacja ma zwiększyć dostępność (...)

Wystawianie faktur

Wystawianie faktur

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług - jej posiadanie, co do zasady, warunkuje możliwość odliczenia podatku naliczonego w niej zawartego i tym samym realizację zasady neutralności VAT. W jakich przypadkach należy wystawić fakturę? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), podatnik (...)

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

Jak przenieść numer przy zmianie operatora?

29 marca 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych. Czego dotyczą nowe przepisy? Rozporządzenie to określa warunki korzystania:  1.   przez abonenta:  publicznej sieci telefonicznej z uprawnienia do zmiany przydzielonego numeru,  będącego stroną (...)

Nowy system rozliczania prosumenta

Nowy system rozliczania prosumenta

Zmiana przepisów Wprowadzenie net-billingu, czyli systemu wartościowego rozliczenia nadwyżki energii wyprodukowanej przez prosumenta, to najważniejsza zmiana w ramach nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 29 października 2021 r.  ##baner## Wprowadzone rozwiązanie umożliwia dalszy, zrównoważony rozwój prosumentyzmu w Polsce. (...)

Możesz zmienić operatora bez zmiany numeru telefonu

Możesz zmienić operatora bez zmiany numeru telefonu

7 kwietnia 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień przez abonentów publicznej sieci telefonicznej. Zatem w końcu mamy szczegółowe przepisy dotyczące takich sytuacji,  które są częste i do tej pory były kłopotliwe. Przeprowadzasz się, chcesz zachować ten sam numer telefonu, teraz są już przepisy (...)

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii przyjęta przez Sejm 29 października 2021 r., została 14 grudnia podpisana przez Prezydenta RP. Zakłada ona m.in. wprowadzenie od 1 kwietnia 2022 r. systemu wartościowego rozliczenia energii wyprodukowanej przez prosumenta, tj. net-billing. Obecni prosumenci oraz ci, którzy do 31 marca 2022 r. złożą wniosek do Operatora Sieci (...)

Linia energetyczna – czyja to własność – opinia prawna (stan prawny aktualny do dnia 3 sierpnia 2008 roku)

Linia energetyczna – czyja to własność – opinia prawna (stan prawny aktualny do dnia 3 sierpnia 2008 roku)

Stan faktycznyW 1997 r. postanowiłem wybudować dom, jedynym problemem był brak linii energetycznej doprowadzającej prąd do mojego domu. W rejonie energetycznym powiadomiono mnie, że nie zapewnią mi dostawy prądu, chyba że sam wybuduję linię energetyczną. Linię wybudowałem i zastrzegłem sobie w dokumentach, że linia pozostaje moją własnością. Powyższe zostało potwierdzone przez (...)

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Na jaką pomoc społeczną można liczyć?

Jakie są kryteria przyznawania świadczeń z pomocy społecznej? Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach (...)

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W interpretacji ogólnej nr PT1.8101.3.2019 Minister Finansów wyjaśnił kwestie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawdź, co z niej wynika. ##baner## Czego dotyczy problem prawny? Interpretacja ta została wydana w celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez (...)

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

Dla kogo jest ośrodek wsparcia?

Osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia. Czym jest ośrodek wsparcia? Ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego (...)

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków w ramach ulgi rehabilitacyjnej.  Z odliczenia (przy spełnieniu odpowiednich warunków) (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia (...)

Zadania własne gminy a zamówienia publiczne

Zadania własne gminy a zamówienia publiczne

Czy sankcja za ustalenie terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni odnosi się także do umów zawieranych przez gminę w trybie zamówień publicznych?   (...)Przyczyną sporu było to, że wykonawca w swojej ofercie nie dostosował się do wprowadzonych przez zamawiającego zmian istotnych warunków zamówienia. Ustaliły one m.in. dłuższy termin płatności. Według wykonawcy były one sprzeczne (...)

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Czym zajmuje się samorząd terytorialny?

Jakie są funkcje administracji publicznej? Wśród funkcji, które administracja publiczna musi spełniać działając na rzecz interesu publicznego, można wyróżnić: klasyczną administrację porządkowo-reglamentacyjną - która ma na celu ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa zbiorowego, a polega na wydawaniu aktów stosowania prawa z zachowaniem (...)

Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Projekt ustawy o rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Poselski projekt ustawy o rodzinnej opiece zastępczej jest teraz w Sejmie.Ogólna charakterystyka projektu ustawy o rodzinnych formach opieki zastępczejProjekt ustawy swym zakresem obejmuje wszelkie kwestie związane z opieką nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziny biologicznej. Dzięki zebraniu w jednym akcie normatywnym regulacji dotyczących:zasad sprawowania rodzinnej opieki zastępczej;form (...)

Blisko 13,7 mld zł dodatkowych środków dla samorządów w 2022 roku

Blisko 13,7 mld zł dodatkowych środków dla samorządów w 2022 roku

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Rząd pomoże samorządom w realizacji ich zadań publicznych, w tym dotyczących m.in. (...)

Gdzie będą budowane wielofunkcyjne boiska sportowe ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży?

Gdzie będą budowane wielofunkcyjne boiska sportowe ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży?

Ministerstwa Sportu i Turystyki podało wykaz beneficjentów zakwalifikowanych do programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" w roku 2008:Gmina Liw Gmina Lelis Gmina Wolanów Gmina Jedlińsk Gmina Ostrów Mazowiecka Powiat Mińsk Mazowiecki Powiat Otwock Miasto Szydłowiec Zespół Szkół Rolniczych (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina zamieszcza w swoim BIP informację, (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami i importerami lub spółkami wydobywczymi. Zawiera ona zwięzły opis postępowania (...)

Program „Opieka 75+” - czyli gminy zaopiekują się seniorami...

Program „Opieka 75+” - czyli gminy zaopiekują się seniorami...

Jaki jest cel programu "Opieka 75+"?  W odpowiedzi na zachodzące procesy demograficzne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka 75+”. Chodzi o zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach do 20 tys. mieszkańców, które (...)

Dystrybucja węgla przez gminy

Dystrybucja węgla przez gminy

Ustawa węglowa wchodzi w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina musiała zamieścić w swoim BIP informację, (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Osoby, które urodziły się przed 1949 r., osiągnęły już wiek emerytalny, uprawniający do nabycia emerytury. Sprawdź, na jakich zasadach ZUS przyznaje emeryturę i co należy zrobić, żeby ją otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać emeryturę? Żeby uzyskać emeryturę, trzeba udokumentować wymagany staż ubezpieczeniowy, który wynosi: 20 (...)

Pilotaż centrów usług społecznych

Pilotaż centrów usług społecznych

Ustawa o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (CUS), która wejdzie w życie 1 stycznia 2020 roku, pozwala na stworzenie miejsca, którego zadaniem będzie koordynacja i integracja usług społecznych na poziomie lokalnym. Ruszył konkurs na pilotaż centrów usług społecznych Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg (...)

Jak złożyć wniosek leniency?

Jak złożyć wniosek leniency?

Na czym polega program łagodzenia kar (leniency)? Przedsiębiorca, który zawarł ograniczające konkurencję porozumienie, może ubiegać się o całkowite zwolnienie z kary pieniężnej lub redukcję jej wymiaru, jeżeli przyzna się do udziału w porozumieniu i przedstawi Urzędowi informacje i dowody wskazujące na istnienie praktyki. ##baner## W tym celu przedsiębiorca powinien złożyć (...)

Uregulowane zasady dotyczące stażu adaptacyjnego i testu umiejętności o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela

Uregulowane zasady dotyczące stażu adaptacyjnego i testu umiejętności o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela

17 marca weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela wydane na podstawie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych. Jakiego zakresu (...)

Jak stwierdza się zasiedzenie nieruchomosci?

Jak stwierdza się zasiedzenie nieruchomosci?

Wniosek do sądu o stwierdzenie zasiedzenia Jeżeli minęły już terminy posiadania przewidziane prawem (dla nieruchomości - 20 lub 30 lat nieprzerwanego posiadania, dla ruchomości - 3 lata posiadania w dobrej wierze), to można wystąpić z wnioskiem do sądu o stwierdzenie zasiedzenia. Postępowanie w tej sprawie regulują przede wszystkim artykuły 606–610 K.p.c. Tryb nieprocesowy przewidziany (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Warunki zabudowy - przyłącze do sieci

Warunki zabudowy - przyłącze do sieci

Zgodnie z warunkami wydania decyzji wzzt istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust.5, musi być wystarczające dla zamierzenia budowlanego. Warunek, o którym mowa w ust. 1 (...)

Współwłasność drogi osiedlowej, sieci wodociągowej

Współwłasność drogi osiedlowej, sieci wodociągowej

Jakie przepisy prawne regulują następującą sytuację: do drogi osiedlowej przylega około 20 działek budowlanych. Sama droga jest wspólną własnością wszystkich właścicieli w/w działek. Część (...)

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza

Zgoda współwłaściciela na wykonanie przyłącza

Współwłasciciel mojej nieruchomości domaga się przyłączenia swojej własnej wewnętrznej instalacji sanitarnej do wspólnego zewnętrznego przyłącza kanalizacyjnego domu poprzez moją własną (...)

Budynek mieszkalny a letniskowy

Budynek mieszkalny a letniskowy

Zamierzam wybudować dom letniskowy murowany, który w przyszłości , po wybudowaniu właściwego domu, będzie wolnostojącym garażem. Czym różni się, z punktu widzenia prawa budowlanego i innych (...)

Opłaty za wydanie mapy zasadniczej

Opłaty za wydanie mapy zasadniczej

Do wydania decyzji o warunkach zabudowy potrzebna jest mapa zasadnicza (czy też wyrys z tej mapy) z tzw. nakładką ewidencyjną (granice i numery działek) oraz (zazwyczaj) naniesionymi liniami prezentującymi (...)

Oplaty za umieszczenie w prywatnej dzialce obcych urządzeń

Oplaty za umieszczenie w prywatnej dzialce obcych urządzeń

Jestem właścicielem działki, na której stoi mój dom. Na działce, prawie w granicy stoją trzy słupy energetyczne doprowadzające prąd do innej posesji. Właścicielem tychże jest przedsiębiorstwo (...)

Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej

Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej

Jakie są warunki uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej? Sieć wodociągowa, zgodnie z art. 3 pkt 3a ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (dalej (...)

Wniosek o ujawnienie treści sms-ów

Wniosek o ujawnienie treści sms-ów

Mąż codziennie popołudniami i wieczorami (przebywając w domu, wspólnie zamieszkuje ze mną) kontaktuje sie ze swoja kochanką przez sms-y. Przebywając w pracy dzwonią do siebie. Całkiem przypadkiem (...)

Własność przyłączy

Własność przyłączy

Dokonałem inwestycji - wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do działki. Wykonawcą było miejskie przedsiębiorstwo Wodociągi, ono też jest właścicielem sieci kanalizacyjnej. Kto jest właścicielem (...)

Odłączenie wody

Odłączenie wody

Mieszkańcy (choć nie wszyscy) płacą czynsz. Jest w nim opłata za wodę. Administrator - uzurpator próbujący wyłudzić kamienice - nie płaci za wodę od miesięcy. "wodociągi" grożą odłączeniem (...)

Zawieszenie opłat za wodę

Zawieszenie opłat za wodę

Niedawno nabyłem notarialnie mieszkanie własnościowe, które wymaga kapitalnego remontu. Ponieważ obecnie tam nie będę zamieszkiwał, a remont potrwa kilka miesięcy, czy możliwym jest skuteczne (...)

Informacja publiczna a spółki komunalne

Informacja publiczna a spółki komunalne

Miejskie przedsiębiorstwo wodociągowe (sp. z o.o.), której głównym udziałowcem jest miasto posiada dokumentację techniczną i prawną fragmentu kanalizacji. Pracownik przedsiębiorstwa powiedział, (...)

Przyłączenie budynku do energii elektrycznej

Przyłączenie budynku do energii elektrycznej

Wystąpiłem o podpisanie umowy o dostawę energii elektrycznej do remontowanego budynku. Budynek był odłączony od 1,5 roku od dostaw energii elektrycznej, ponieważ nie był w żaden sposób używany. (...)

Jak doprowadzić energię elektryczną do działki rolnej?

Jak doprowadzić energię elektryczną do działki rolnej?

Proszę o informacje czy istnieją jakieś obostrzenia dotyczące doprowadzenie energii elektrycznej do działki rolnej, której jestem właścicielem? Jeśli nie, proszę o informacje jak wygląda (...)

Drogi wewnętrzne i przyłącza

Drogi wewnętrzne i przyłącza

Po złożeniu wniosku do gminy o podział nieruchomości uzyskałem pozytywną decyzję podziałową, w której wydzielono kilkanaście działek wraz z drogą dojazdową do nich - zgodnie z miejscowym (...)

Przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości

Przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości

Mój dłużnik ma wyznaczony termin licytacji nieruchomości. Kiedy jest ostatni dzień, w którym mogę złożyć u komornika wniosek o przyłączenie się do egzekucji i uzyskanie czegokolwiek (jeżeli (...)

Nauka pływania dla dziecka a PIT

Nauka pływania dla dziecka a PIT

Czy można odliczyć od podatku koszt nauki pływania dla dziecka? Od 1 stycznia 2004 r. zlikwidowane zostały następujące ulgi podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych: ulga remontowa, na (...)

Pożyczka dla spółki z o.o.

Pożyczka dla spółki z o.o.

Jestem wspólnikiem spółki z o.o., prowadzącej działalność opodatkowaną stawką VAT 0%. W celu usprawnienia działalności firmy i jej rozwoju zaproponowałem zarządowi pożyczkę ze środków (...)

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika

Jestem wspólnikiem spółki jawnej z udziałem wynoszącym 25%. Wspólnik posiadający 50% udziałów nosi się z zamiarem odpłatnego przeniesienia na mnie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki (...)

Nieodpłatna umowa o przekazanie praw autorskich

Nieodpłatna umowa o przekazanie praw autorskich

Wydawca kalendarza uzgodnił z fotografem, iż wszystkie sesje (utwory) będą przekazane nieodpłatnie. Podczas pisania umowy o wykonanie utworów i udzielenie licencji doszło do wątpliwości. Czy w (...)

Służebność mediów - partycypacja w kosztach

Służebność mediów - partycypacja w kosztach

Kupiłem działkę budowlaną, ale bez kanalizacji wodno-ściekowej. Do drogi gminnej wzdłuż której biegnie kanalizacja jest około 100m. Czy jeżeli na swój koszt doprowadzę wodę do swojej działki, (...)

Skierowania do prywatnych domów pomocy społecznej

Skierowania do prywatnych domów pomocy społecznej

Na terenie sąsiedniej gminy znajduje się prywatny Dom Pomocy Społecznej o konkurencyjnej cenie jeśli chodzi o koszt utrzymania. Właściciel placówki posiada zezwolenie wojewody na prowadzenie działalności. (...)

Zakres działalności zakładu budżetowego gminy

Zakres działalności zakładu budżetowego gminy

Zakres prowadzonej działalności zakładu obejmuje zadania określone w art. 14 ustawy o finansach publicznych oraz inne. Czy należy zlikwidować zakład budżetowy, jeżeli zakres prowadzonej przez (...)

Spór sąsiedzki

Spór sąsiedzki

Sąsiad notorycznie parkował swoje samochody, jak również osoby odwiedzające go, przed ogrodzeniem Pana X. Niszczył tym samym pas zieleni (należący do gminy ) oraz uprzykrzał w każdy inny sposób (...)

Zakaz zatrudniania w razie podległości służbowej

Zakaz zatrudniania w razie podległości służbowej

Pan X jest zastępcą Wójta Gminy, żona Pana X jest pracownikiem socjalnym ośrodka pomocy społecznej wykonującym zadania kierownika pod jego nieobecność. W zakresie czynności widnieje wpis "zastępstwo (...)

Eksmisja osób z prawem do lokalu socjalnego

Eksmisja osób z prawem do lokalu socjalnego

Oczywiście hipotetycznie: jeśli mam dłużnika, który ma orzeczoną eksmisję z przysługującym prawem do lokalu socjalnego, to czy jest maksymalny okres, po którym gmina musi zaproponować zawarcie (...)

Utrata wynajmowanego lokalu

Utrata wynajmowanego lokalu

Uchwała Rady Gminy z lutego 95r. mówi: zarząd miejski może przeznaczyć do sprzedaży następujące mienie gminy: budynki i lokale mieszkalne stanowiące mienie komunalne etc. Sprzedaż budynków i (...)

Umowa dzierżawy a zwrot nakładów

Umowa dzierżawy a zwrot nakładów

Gmina zawarła umowę z likwidatorem na czas nieokreślony, na grunty i nieruchomość. Gmina zainwestowała w dzierżawioną nieruchomość (wyremontowała budynek). W umowie nie ma żadnych zabezpieczeń, (...)

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej postanowili zmienić (...)

Własność działek pod drogi po podziale ziemi

Własność działek pod drogi po podziale ziemi

W lipcu tego roku zakupiłem działkę budowlaną (nazwijmy ją "A"). Kupiłem ją od człowieka, który w tym regionie posiadał 2 działki, jedną z nich sprzedawał (jego działkę nazwijmy "B", sprzedał (...)

FORUM PRAWNE

Plan zagospodarowania nie dla wszystkich rowny ??

Plan zagospodarowania nie dla wszystkich rowny ?? Witam szanownych forumowiczów Mam problem w mojej gminie. Opiszę krótko sytuacje. Jestem szczęśliwym (chyba) posiadaczem działki z linia brzegową (...)

Brak zgody na budowę przyłącza kanalizacyjnego.

Brak zgody na budowę przyłącza kanalizacyjnego. Dzień dobry, Chciałbym prosić o pomoc w kwestii budowy przyłącza kanalizacyjnego. Sprawa jest odrobinę skomplikowana, tak więc postaram się przedstawić (...)

Oszukany przez sieć komórkową

Oszukany przez sieć komórkową Mam pytanie: niedawno przedłużałem umowę w jednej z sieci komórkowych. Oferte przedstawiono mi telefonicznie i ja na nią przystałem. jak później się okazało, (...)

Niezabezpieczone sieć WiFi

Niezabezpieczone sieć WiFi Witam, chciałem się dowiedzieć, czy podłączenie się do niezabezpieczonej sieci wifi jest przestępstwem?

złapano mnie w sieć!

złapano mnie w sieć! Jestem właścicielem sklepu.W 2003 roku na mój mail o wspólpracy komisowej(!) odpowiedziała firma ,która obecnie ogłosiła upadłość. Współpracuję z wszystkimi firmami (...)

Jestem podsłuchiwany podglądany i upośledzany przez sieć T-Mobile

Jestem podsłuchiwany podglądany i upośledzany przez sieć T-Mobile Jestem podsłuchiwany podglądany i upośledzany przez sieć T-Mobile w Polsce przez około 10 lat.Mam umiejscowione w obu kanałach (...)

Czy w sytuacji gdy mam podpisaną umowę z siecią Orange do 22 kwietnia 2011 roku , owa sieć ma prawo

Czy w sytuacji gdy mam podpisaną umowę z siecią Orange do 22 kwietnia 2011 roku , owa sieć ma prawo Czy w sytuacji gdy mam podpisaną umowę z siecią Orange do 22 kwietnia 2011 roku , owa sieć ma (...)

zadlużone mieszkanie ojca

zadlużone mieszkanie ojca Witam. Pisze w takiej sprawie iz, w 2008 roku wymeldowalam sie od ojca. W styczniu 2014 roku dopiero przyszło mi pismo od komornika, jestem obciążona spłatą długu , gdyż (...)

Co grozi właścicielowi kamienicy za nie wydawanie kwitów za czynsz? Jeśli nie są one wydawane lokatorom

Co grozi właścicielowi kamienicy za nie wydawanie kwitów za czynsz? Jeśli nie są one wydawane lokatorom Co grozi właścicielowi kamienicy za nie wydawanie kwitów za czynsz? Jeśli nie są one wydawane (...)

Studzienka, wodociągi, odszkodowanie

Studzienka, wodociągi, odszkodowanie Witam, Na działce mojej mamy jest studzienka (konkretnie na ogródku), chcieliśmy ją sprzedać ale nie możemy, bo stoi tam studzienka (postawili ją 40 lat temu (...)

przyłącze domu do wodociągu

przyłącze domu do wodociągu Witam, bardzo proszę o radę, cała sprawa wygląda następująco: 4 lata temu kupiliśmy działkę budowlana, nieuzbrojona. Ponieważ wzdłuż działek nie było położonego (...)

Problem z firmą wykonującą instalacje grzewczą

Problem z firmą wykonującą instalacje grzewczą Witam, mam nadzieje że trafiłem do dobrego działu. Mój problem: Frima X która wykonywała mi instalację C.O. i C.W. w nowo wybudowanym budynku. (...)

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki?

Osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki? Czy podmiot ubiegający się o przyłączenie jest zobowiązany do wpłacenia zaliczki? Ten obowiązek ma charakter warunkowy. (...)

jak napisać wniosek o przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości wzór?

jak napisać wniosek o przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości wzór? jak napisać wniosek o przyłączenie się do egzekucji z nieruchomości wzór?

Budowa domu na działce z istniejącą przydomową oczyszczalnią a kanalizacja

Budowa domu na działce z istniejącą przydomową oczyszczalnią a kanalizacja Jestem właścicielem dwóch sąsiadujących ze sobą działek na jednej posadowiony jest budynek w którym obecnie mieszkam (...)

Uciążliwy sąsiad - grożący mieszkańcom, roszczący sobie prawa i zawłaszczający części wspólne

Uciążliwy sąsiad - grożący mieszkańcom, roszczący sobie prawa i zawłaszczający części wspólne Dzień dobry, nie do końca wiem, do którego wątku zaliczyć ten temat. Zwracam się do Państwa (...)

Prywatny wodociąg i kanalizacja w drodze gminnej

Prywatny wodociąg i kanalizacja w drodze gminnej Witam Mam następujący problem. Mianowicie chodzi o to, że zakupiłem działki pod inwestycje z dostępem do drogi gminnej. W drodze są wszystkie media. (...)

Proszę o rade!!!! PILNE!!!!!!

Proszę o rade!!!! PILNE!!!!!! Witam! mam zapytanie w związku z tym: jeżeli matka została umieszczona w ośrodku dla ofiar przemocy i z tego tyt. musi ponieść odpłatność a nie ma swoich środków (...)

odpłatność za powtarzanie przedmiotów na studiach.

odpłatność za powtarzanie przedmiotów na studiach. Dzień dobry, mam taki problem: Dwa lata temu studiowałam na pewnej uczelni i miałam powtarzać przedmioty(za powtarzanie trzeba płacić). Jednak (...)

Darowizna służebność a alimenty

Darowizna służebność a alimenty Witam, Babcia 1996 roku przekazała darowizną cały swój majątek dwójce swoich dzieci. Pierwsze dziecko (1) otrzymało 93% majątku, a drugie dziecko (2) - 7%. W (...)

Porady prawne