Dopuszczalny poziom hałasu

Pytanie:

Jakie przepisy regulują dopuszczalny poziom hałasu emitowanego przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w bliskim sąsiedztwie innych budynków?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dopuszczalny poziom hałasu

30.3.2011

Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE żaden mieszkaniec Unii Europejskiej nie powinien być narażony na hałas o poziomie zagrażającym zdrowiu lub jakości życia. Na gruncie prawa polskiego sprawy te regulują normy ustaw o ochronie środowiska. Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o Swobodzie działalności gospodarczej a więc osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, należy uważać za podmiot korzystający ze środowiska. Takim podmiotem będzie zatem między innymi wspomniany przedsiębiorca. Wobec tego odnosić się do niego będą normy emisji hałasu ustalone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do tego rozporządzenia dopuszczalny poziom emitowania hałasu przez przedsiębiorcę nie powinien w porze dziennej ( od 6 do 22 ) przekraczać w obszarze zabudowanym domami jednorodzinnymi 50 db. Pogwałcenie tej normy mogłoby skutkować odpowiedzialnością na gruncie prawa cywilnego. Art. 322 Prawa ochrony środowiska nakazuje bowiem stosować do odpowiedzialności za szkody spowodowane oddziaływaniem na środowisko przepisy Kodeksu cywilnego.


Potrzebujesz porady prawnej?