Dowód na fakt odstąpienia od umowy

Pytanie:

"W jakich wypadkach może zostać przeprowadzony dowód ze świadków na fakt odstąpienia od umowy zawartej w formie pisemnej?"

Odpowiedź prawnika: Dowód na fakt odstąpienia od umowy

Jeżeli umowa sprzedaży zawarta została w formie pisemnej pomiędzy osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej (bądź nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej), dokonanie odstąpienia w formie ustnej będzie mogło zostać wykazane za pomocą dowodu ze świadków bądź dowodu z przesłuchania stron:

  •  jeśli wyrazi na to zgodę sprzedający (co nie jest w jego interesie),
  •  gdy fakt dokonania czynności prawnej został uprawdopodobniony za pomocą pisma.
Wymaganie istnienia uprawdopodobnienia na piśmie faktu dokonania czynności prawnej jest traktowane w orzecznictwie dosyć liberalnie. Początkiem dowodu na piśmie, czyli dokumentem wykazującym, iż czynność została dokonana, może być każdy dokument, którego treść bezpośrednio lub pośrednio wskazuje na fakt dokonania czynności. Nie jest konieczne, aby pismo to pochodziło od strony, przeciwko której taki dowód będzie prowadzony, ani też aby było podpisane przez jedną ze stron. Może to być dokument prywatny albo urzędowy, wystarczy list, dowód wpłaty, wycinek prasowy, wydruk komputerowy, telefaksowy, telegram itp. -wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 września 2004 r. sygn. akt II CK 527/03. Takim uprawdopodobnieniem mógłby być przesłany fax. Ujawnienie treści faksu nie leży również w interesie sprzedającego.

Sprzedający chcąc uniknąć skutków ewentualnego odstąpienia od umowy, powinien twierdzić, że odstąpienie od umowy przez kupującego nigdy nie zostało dokonane. Zgodnie z ogólną zasadą dowodową wyrażoną w art. 6 k.c., ciężar dowodu spoczywa na tym, kto z danego faktu wywodzi skutki prawne. Tak więc kupujący powinien wykazać, że odstąpienie od umowy zostało dokonane.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika