Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

Pytanie:

"Chciałbym się dowiedzieć czy w przypadku sporu sądowego, w którym stroną powodową jest mój ojciec, może on ustanowić dwóch pełnomocników, jednego - kancelarię radców prawnych, a drugiego mnie, jego syna? Pozew zostanie sporządzony przez Kancelarię oraz podpisany przez radcę prawnego, ale w przypadku rozprawy reprezentować ojca chciałbym osobiście bez pomocy radcy prawnego. Czy taki podział zadań jest dopuszczalny? Czy w takim przypadku koszty zastępstwa procesowego zostaną zasądzone, jeżeli wygramy sprawę? Jeżeli będzie dwóch pełnomocników do kogo będzie kierowana korespondencja sadowa? Czy można zastrzec, aby nadal była kierowana bezpośrednio do powoda?"

Odpowiedź prawnika: Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

W przypadku zaistnienia sporu przed sądem strona może udzielić pełnomocnictwa procesowego, szerszego niż procesowe lub pełnomocnictwa do poszczególnych czynności procesowych. Zmiana zakresu pełnomocnictwa wymaga wyraźnego zaznaczenia tego faktu w treści pełnomocnictwa. Art. 91 kodeksu postępowania cywilnego określa zakres, jaki ma pełnomocnictwo procesowe. Upoważnia ono do:

  1. wszystkich łączących się ze sprawą czynności procesowych, nie wyłączając powództwa wzajemnego, skargi o wznowienie postępowania i postępowania wywołanego ich wniesieniem, jako też wniesieniem interwencji głównej przeciwko mocodawcy,

  2. wszelkich czynności dotyczących zabezpieczenia i egzekucji,

  3. udzielenia dalszego pełnomocnictwa procesowego adwokatowi lub radcy prawnemu,

  4. zawarcia ugody, zrzeczenia się roszczenia albo uznania powództwa, jeżeli czynności te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie,

  5. odbioru kosztów procesu od strony przeciwnej.

Jeżeli strona chce ustanowić kilku pełnomocników i nie określi podziału zadań między nimi, zakłada się, że wszyscy pełnomocnicy mają uprawnienia wynikające z powyższego artykułu.

Pełnomocnictwa można udzielić nie tylko adwokatowi, radcy prawnemu czy rzecznikowi patentowemu, ale także współuczestnikowi sporu, małżonkowi, rodzicom, rodzeństwu, zstępnym (np. dziecku), osobie przysposobionej lub przysposabiającej.

Kancelaria radców prawnych może być pełnomocnikiem, jeżeli posiada osobowość prawną. Nie może być np. pełnomocnikiem kancelaria prowadząca działalność w formie spółki cywilnej. W takim wypadku pełnomocnikiem może być konkretny adwokat lub radca prawny.

Adwokata może też zastępować aplikant po sześciu miesiącach aplikacji przed sądem rejonowym, a po roku i sześciu miesiącach także przed innymi sądami (z wyjątkiem Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego).

Co się tyczy doręczeń pism sądowych, to kwestia ta nie może być przedmiotem swobodnych postanowień strony. Przepisy dotyczące doręczeń mają charakter obligatoryjny. Zgodnie z nimi, jeżeli ustanowiono pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Ani pełnomocnik procesowy lub pełnomocnik do doręczeń, ani strona nie mogą w takim wypadku żądać, by pismo doręczono także stronie. Jeżeli strona chce, by to do niej kierowano pisma, konieczne jest odpowiednie ograniczenie pełnomocnictwa procesowego.

Czynności faktyczne, takie jak dostarczenie pisma do sądu, towarzyszenie w czasie rozprawy nie stanowią funkcji pełnomocnika i mogą być wykonywane także przez inne osoby.

Koszty procesu, to koszty niezbędne do celowego prowadzenia sprawy . Należą do nich także koszty zastępstwa procesowego (czyli koszt reprezentowania przez adwokata lub radcę prawnego). Jeżeli strona występuje bez pełnomocnika lub jej pełnomocnikiem jest jest osoba inna niż adwokat lub radca prawny do niezbędnych kosztów zalicza się koszty sądowe, koszty przejazdów do sądu strony lub jej pełnomocnika oraz równowartość zarobku utraconego ze względu na stawiennictwo w sądzie. Gdy stronę reprezentuje adwokat (bądź radca prawny) za niezbędne koszty uważa się koszty sądowe, koszty przejazdu strony do sądu, równowartość utraconego przez stronę zarobku oraz wydatki i wynagrodzenie adwokata. Kwestię czy koszty poniesione przez stronę były rzeczywiście celowe dla sprawy rozstrzyga sąd. Jeżeli strona ustanowiła na pełnomocników kilku adwokatów, za niezbędne uznaje się koszty związane z reprezentowaniem strony przez jednego adwokata.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika