Działalność polegająca na udzielaniu korepetycji

Pytanie:

Czy działalność gospodarcza w zakresie udzielania korepetycji z języka obcego wymaga dodatkowo rejestracji działalności oświatowej w odpowiednim organie samorządu terytorialnego? Jeśli tak, to czy zgłoszenie powinno być dokonane np. do Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy czy miejsce wykonywania działalności (w przypadku gdy są to różne miejsca)?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Działalność polegająca na udzielaniu korepetycji

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania korepetycji z języka obcego nie wymaga dokonania zgłoszenia jako działalności oświatowej w urzędzie powiatowym. Do rozpoczęcia tej działalności gospodarczej wystarczający jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wpis do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego wymagany jest w przypadku zakładania przez osobę fizyczną lub prawną szkoły lub placówki niepublicznej. W rozumieniu ustawy o systemie oświaty, placówkami są: 1) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, 2) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, 3) placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych, 4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, 5) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, 6) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Szkołami są natomiast szkoły: a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, b) gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego, c) ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego, d) artystyczne.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne