Eksmisja firmy z lokalu

Pytanie:

Po upływie okresu wypowiedzenia najmu lokalu użytkowego firma nie odpowiada na żadne formy kontaktu, a lokal który pozostawał do jej dyspozycji jest zamknięty. W jaki sposób można eksmitować firmę z lokalu? Czy konieczny jest wyrok sadu skoro nie jest to lokal mieszkalny a najemcą jest spółka z o.o.? Czy w przypadku gdyby zamki zostały wymienione przez firmę właściciel może skorzystać np. z usług ślusarza aby dostać się do swojego lokalu użytkowego? W jaki sposób należy dokonać zabezpieczenia ruchomości najemcy pozostawionych w lokalu?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Eksmisja firmy z lokalu

11.12.2008

Aby skutecznie wypowiedzieć/rozwiązać umowę najmu, oświadczenie o wypowiedzeniu/rozwiązaniu powinno skutecznie dotrzeć do najemcy. Jeżeli najemca jest przedsiębiorcą to można uznać, że oświadczenie woli skutecznie do niego dotarło, jeżeli było doręczone (i dwukrotnie awizowane) na adres wskazany w KRS. W przeciwnym wypadku należy dowiedzieć się, gdzie najemca aktualnie mieszka i wysłać mu oświadczenie na adres zamieszkania lub doręczyć mu je osobiście.

Jeżeli wypowiedzenie/rozwiązanie umowy nastąpi skutecznie, a najemca się nie wprowadzi, należy wystąpić do sądu o wydanie wyroku eksmisyjnego. Po nadaniu klauzuli wykonalności temu wyrokowi możliwa będzie egzekucja komornicza i opróżnienie lokalu. W tym postępowaniu komornik wprowadzi Pana w posiadanie niniejszego lokalu.

Ponadto, do momentu, kiedy umowa nie uległa rozwiązaniu można domagać się zapłaty umówionego czynszu, a za okres po rozwiązaniu umowy - wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu.

Zgodnie z artykułem 675 kodeksu cywilnego po zakończeniu najmu najemca obowiązany jest zwrócić rzecz w stanie nie pogorszonym; jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. Z przepisu tego wynika więc, iż rzecz najęta powinna być zwrócona po zakończeniu najmu niezwłocznie. Jeżeli najemca opóźnia się w wydaniu, to spoczywa na nim obowiązek płacenia dotychczasowego czynszu. Mało tego, ma on także obowiązek wyrównania ewentualnej szkody powstałej w wyniku zwłoki, jeżeli ta przewyższa czynsz. Jeżeli natomiast najemca nie usuwa swoich rzeczy, czyli nie opróżnia lokalu, a więc de facto nie wydaje wynajmującemu (tu Panu) przedmiotu najmu (tu lokalu), to Pan jako wynajmujący może skorzystać z uprawnienia wynikającego z artykułu 670 kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu. Wynika więc z tego, iż dopóki najemca nie uiści Panu wspomnianych powyżej kwot, Pan posiada uprawnienie do zatrzymania w pomieszczeniu jego ruchomości i naliczania należności. Oczywiście wskazanym jest, aby wystosował Pan odpowiednie pismo do wynajmującego z wezwaniem do zapłaty z powołaniem się na treść artykułu 675 i 670 kodeksu cywilnego.

Aby dostać się do lokalu właściciel może skorzystać z pomocy ślusarza, albowiem umowa najmu już wygasła, tym samym dokonać zabezpieczenia pozostawionych tam rzeczy.  Jednakże zaznaczamy, że takim postępowaniem może Pan się narazić na zarzut naruszenia posiadania ze strony najemcy.

Potrzebujesz porady prawnej?