Emerytura a członkostwo w spółdzielni

Pytanie:

Czy członek i pracownik spółdzielni przechodząc na emeryturę musi zrezygnować z członkostwa w spółdzielni?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Emerytura a członkostwo w spółdzielni

Obowiązujące w Polsce prawo spółdzielcze (Ustawa z 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze) nie przewiduje rygoru w postaci utraty członkostwa w spółdzielni dla sytuacji, w której członek spółdzielni uzyskał prawo do emerytury. Ustanie członkostwa w spółdzielni Ustawa wiąże z innymi stanami. Dla przykładu, art. 24 Prawa spółdzielczego stanowi, iż wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu spółdzielni lub zasadami współżycia społecznego. Statut powinien określać bliżej przyczyny wykluczenia. Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków spółdzielni. Statut powinien określać bliżej przyczyny wykreślenia. Z kolei skreślenie z rejestru członków spółdzielni następuje z chwilą śmierci spółdzielcy.

Porady prawne

Warto jednak zwrócić uwagę na treść art. 5 par. 1 pkt 5 ustawy, który przewiduje, iż statut spółdzielni powinien określać zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków. Wskazanym byłaby zatem lektura konkretnie wskazanego statutu spółdzielni w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy wiąże on dla członków spółdzielni jakiekolwiek skutki związane z przejściem na emeryturę.

Przejście członka spółdzielni na emeryturę odniesie jednak określony skutek w zakresie stosunku pracy, jaki łączył członka spółdzielni ze spółdzielnią. Nie ma to jednak nic wspólnego z członkostwem w spółdzielni, które pozostaje całkowicie niezależne od statusu pracowniczego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne