Godziny ponadwymiarowe nauczycieli

Pytanie:

"Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Dyrektor przedszkola ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, jednak zaistniała taka sytuacja, że zmuszony jest prowadzić indywidualne zajęcia z dzieckiem niepełnosprawnym w jego domu. Dziecko ma orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Należy podkreślić, że w przedszkolu jest więcej dzieci, które wymagają wczesnego wspomagania rozwoju i z którymi zajęcia prowadzi inny nauczyciel. Nauczyciel ten osiąga górną granicę godzin zajęć z dziećmi uwzględniając również godziny ponadwymiarowe. W związku z powyższym zajęcia poza przedszkolem zmuszony jest prowadzić dyrektor. Czy dyrektor przedszkola, który ma obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć może mieć godziny ponadwymiarowe?"

Odpowiedź prawnika: Godziny ponadwymiarowe nauczycieli

Wskazane zagadnienie reguluje art. 42a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem, co do zasady nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych. Powyższa zasada nie dotyczy jednakże nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6 u.k.n. Wskazany przepis stanowi:

Art. 42.6. Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3

Reasumując, dyrektor przedszkola może prowadzić zajęcia w ramach godzin ponadwymiarowych.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika