Kara upomnienia i nagany dla pracownika

Pytanie:

W kierowanej przeze mnie instytucji jeden z pracowników dwukrotnie w ciągu kilku miesięcy nie stawił się do pracy. Jednak za pierwszym razem nie wyciągnąłem z tego konsekwencji. Teraz jednak chciałbym udzielić mu nagany. Zaznaczam, iż pracownik ten nie ma obecnie w aktach żadnych upomnień, nagan ani innych kar dyscyplinarnych. Czy można udzielić pracownikowi od razu nagany, czy też w pierwszej kolejności musi to być upomnienie? Czy nie stawienie się do pracy, jeżeli okaże się zawinione przez pracownika może być podstawą takiej kary dyscyplinarnej? Jakie jeszcze kary może za sobą pociągnąć?

Masz inne pytanie do prawnika?

2.12.2010

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kara upomnienia i nagany dla pracownika

Odpowiedzialność porządkową pracowników regulują przede wszystkim przepisy kodeksu pracy. Zgodnie z art 108 § 1 k.p. podstawą do zastosowania kary porządkowej może być:

- nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy;

- nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy;

Porady prawne

- nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

- nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy;

W przypadku stwierdzenia któregoś z powyższych naruszeń pracodawca może zastosować karę w postaci upomnienia lub nagany, przy czym przepisy kodeksu nie ustanawiają wymogu, by najpierw stosować karę łagodniejszą w postaci upomnienia, a dopiero później ewentualnie naganę. Pracodawca nie ma też obowiązku karania pracownika, musi jednak pamiętać o zasadzie równego traktowania pracowników, nie może zatem dopuszczać do sytuacji, w której za to samo przewinienie jednych pracowników karze, zaś innych nie, chyba że uzasadniają to szczególne okoliczności.

Ponadto oprócz wymienionych wyżej kar w postaci nagany bądź upomnienia pracodawca w określonych przypadkach może zastosować również karę pieniężną. Może to zrobić, jeżeli pracownik:

- nie przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych;

- opuszcza pracę bez usprawiedliwienia;

- stawia się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywa alkohol w czasie pracy;

Warto przy tym pamiętać, że kara pieniężna za jedno przekroczenie, jak i za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.

Rodzaj naruszonych przez pracownika przepisów oraz stopień winy powinny być uwzględniane przy wyborze rodzaju zastosowanej kary porządkowej, gdyż zgodnie z art 111 k.p. przy stosowaniu kary bierze się pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy stosunek do pracy.

Możliwość wymierzenia pracownikowi kary porządkowej jest ograniczona terminem dwóch tygodni od momentu kiedy pracodawca powziął wiadomość o naruszeniu obowiązku pracowniczego oraz trzech miesięcy od chwili dopuszczenia się tego naruszenia. Przed jej wymierzeniem należy jednak wysłuchać pracownika. (art. 109 k.p.)

O zastosowaniu kary należy zawiadomić pracownika na piśmie, informując go przy tym o prawie wniesienia sprzeciwu i terminie jego wniesienia (wynosi on 7 dni od daty otrzymania przez pracownika zawiadomienia). W piśmie tym należy jasno wskazać, za jakie naruszenia wymierzana jest kara oraz kiedy to naruszenie miało miejsce. (art. 110 k.p.)

Katalog kar porządkowych jest katalogiem zamkniętym, jednakże poza tymi karami przepisy prawa pracy przewidują szereg środków o charakterze dyscyplinującym stosowanych wobec pracowników naruszających dyscyplinę pracy – w uzasadnionych przypadkach może to być nawet wypowiedzenie umowy o pracę lub nawet rozwiązanie stosunku pracy z winy pracownika bez wypowiedzenia.

Szerzej na temat podstaw wypowiedzenia umowy o pracę można przeczytać w artykule na naszej stronie internetowej pod adresem: http://e-prawnik.pl/biznes/prawo-pracy/stosunek-pracy/artykuly/z-jakich-przyczyn-mozna-wypowiedziec-umowe-o-prace.html

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  Do podstawowych obowiązków pracowniczych należy m.in. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , a także przepisów przeciwpożarowych. W celu wyeg naruszenie obowiązków, (...)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  Do podstawowych obowiązków pracowniczych należy m.in. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , a także przepisów przeciwpożarowych. W celu wyeg naruszenie obowiązków, (...)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  Do podstawowych obowiązków pracowniczych należy m.in. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , a także przepisów przeciwpożarowych. W celu wyeg naruszenie obowiązków, (...)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  Do podstawowych obowiązków pracowniczych należy m.in. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , a także przepisów przeciwpożarowych. W celu wyeg naruszenie obowiązków, (...)

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie oraz umowna odpowiedzialność wspólna pracowników

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie oraz umowna odpowiedzialność wspólna pracowników

Jakie są przesłanki odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie?Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się: powierzone; mienie; odpowiedzialność; wyliczenie się;

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

Co jest podstawą odpowiedzialności majątkowej pracodawcy?Jest to odpowiedzialność wynikająca ze stosunku pracy. Pracodawca obowiązany jest - pośród innych obowiązków - d naruszenie praw pracownika, odpowiedzialność

Kiedy odpowiada się za czyn zabroniony, a kiedy za niewykonanie umowy?

Kiedy odpowiada się za czyn zabroniony, a kiedy za niewykonanie umowy?

Życie codzienne, zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy, nie jest pozbawione nieprzewidzianych zdarzeń, szkód, wypadków, które powodowane są bądź przez kontrahenta, zleceniobiorcę, pracownika, bądź przez osobę niezwiązaną z nami żądną umową. Na tym gruncie (...)

A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

Pracownik jest zależny od pracodawcy, od warunków pracy jakie mu zaproponuje. Jako słabsza strona stosunku pracy podlega zatem ochronie i przepisy przyznają mu wiele praw, których pracodawca powinien przestrzegać. Jednocześnie prawo przewiduje mechanizmy, które pozwalają na (...)

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie oraz umowna odpowiedzialność wspólna pracowników

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie oraz umowna odpowiedzialność wspólna pracowników

Jakie są przesłanki odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie?Pracownik, któremu powierzono z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się: powierzone; mienie; odpowiedzialność; wyliczenie się;

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy

Co jest podstawą odpowiedzialności majątkowej pracodawcy?Jest to odpowiedzialność wynikająca ze stosunku pracy. Pracodawca obowiązany jest - pośród innych obowiązków - d naruszenie praw pracownika, odpowiedzialność

Kiedy odpowiada się za czyn zabroniony, a kiedy za niewykonanie umowy?

Kiedy odpowiada się za czyn zabroniony, a kiedy za niewykonanie umowy?

Życie codzienne, zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy, nie jest pozbawione nieprzewidzianych zdarzeń, szkód, wypadków, które powodowane są bądź przez kontrahenta, zleceniobiorcę, pracownika, bądź przez osobę niezwiązaną z nami żądną umową. Na tym gruncie (...)

A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

A jeśli pracodawca nie przestrzega praw pracowniczych? Odpowiedzialność za łamanie praw pracownika

Pracownik jest zależny od pracodawcy, od warunków pracy jakie mu zaproponuje. Jako słabsza strona stosunku pracy podlega zatem ochronie i przepisy przyznają mu wiele praw, których pracodawca powinien przestrzegać. Jednocześnie prawo przewiduje mechanizmy, które pozwalają na (...)

Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Jakiej ochronie podlega wynagrodzenie za pracę? Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Jednym z jej sposobów jest zakaz dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Przepisy wyraźnie wyliczają przypadki i należności, które mogą podlegać potrąceniu. Kolejno Kodeks pracy określa (...)

Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?

Jakiej ochronie podlega wynagrodzenie za pracę? Wynagrodzenie za pracę podlega ochronie. Jednym z jej sposobów jest zakaz dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Przepisy wyraźnie wyliczają przypadki i należności, które mogą podlegać potrąceniu. Kolejno Kodeks pracy określa (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nagana a świadectwo pracy

Nagana a świadectwo pracy

Pracownik często dopuszcza się uchybień w zakresie swoich obowiązków. Upomnienia ustne nie dają rezultatu. Czy pracodawca zobowiązany jest udzielić takiemu pracownikowi najpierw pisemnego upomnienia przed udzieleniem mu nagany? Czy nagana może być udzielona pracownikowi ustnie? Czy nagana słusznie (...)

Odwołanie się pracownika od kary porządkowej

Odwołanie się pracownika od kary porządkowej

Od 9 miesięcy pracuję w małej firmie, zatrudniającej 14 pracowników. Od jakiegoś czasu zastępca kierownika zakładu potrąca mi z pensji 15 zł. za każde spóźnienie w pracy. Zarabiam 800 zł. brutto. Czas pracy w zakładzie ustalony jest w godzinach 8 -16 od poniedziałku do piątku. 15 zł (...)

Odmowa podpisania nagany przez pracownika

Odmowa podpisania nagany przez pracownika

Pracownikowi udzielono nagany na piśmie odmówił jej podpisania. Czy może odmówić podpisania nagany, czy taka nagana jest ważna? Zgodnie z kodeksem pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny (...)

Odwołanie się pracownika od nałożonej nagany

Odwołanie się pracownika od nałożonej nagany

Udzieliłam mojemu pracownikowi nagany zgodnie z art. 100 Kodeksu Pracy z uwagi na notoryczne spóźnianie się pracownika do pracy. Kilkakrotnie wcześniej dostawał upomnienia słowne w tej sprawie. Pracownik mój w przeciągu 7 dni wniósł sprzeciw do otrzymanej nagany, uzasadniając to, że informował (...)

Wysłuchanie pracownika przed nałożeniem kary

Wysłuchanie pracownika przed nałożeniem kary

Nauczyciel wychowania fizycznego, zgodnie z zatwierdzonym planem zajęć dydaktycznych miał prowadzić zajęcia na sali sportowej. Z uwagi na małą ilość uczniów, udał się z nimi do sklepiku szkolnego i tam z nimi przebywał. Na zapytanie, dlaczego nie realizuje zajęć zgodnie z planem, odpowiedział, (...)