Konkubinat a status uchodźcy

Pytanie:

Pozostaję w stałym związku z obywatelem Kamerunu (razem mieszkamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo od prawie roku), który stara się obecnie o status uchodźcy. Chciałabym mu pomoc w uzyskaniu zezwolenia (karty) stałego pobytu, zezwolenia na pobyt czasowy, tolerowany itd lub jakikolwiek inny legalny, dzięki któremu moglibyśmy wspólnie podróżować poza granicami RP i dzięki któremu narzeczony mógłby podjąć legalną prace na terenie RP. Niestety nie możemy zawrzeć związku małżeńskiego. Prowadzę firmę i mogłabym zatrudnić narzeczonego. Jest to firma handlowa i planujemy importować produkty rękodzielnicze z Kamerunu i Senegalu. Ponieważ narzeczony zna perfekt 4 języki oraz doskonale rynek handlowy obydwu krajów możemy wykazać, że jego zatrudnienie jest konieczne. Czytałam o konkubinacie i nasz związek właśnie tak wygląda. Kilkanaście tygodni temu straciłam dziecko w wyniku poronienia. Jak te wszystkie fakty mogą nam pomóc w zalegalizowaniu jego pobytu w naszym kraju? W styczniu wyznaczono mu termin wydania decyzji w sprawie statusu uchodźcy. Do tego czasu chcemy poznać wszystkie możliwości z których w można skorzystać. Czy konkubinat może pomóc cudzoziemcowi starającemu się o status uchodźcy w uzyskaniu legalnego prawa pobytu i swobodnego poruszania się poza granicami RP?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Konkubinat a status uchodźcy

Uchodźcą jest osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa, albo która nie ma żadnego obywatelstwa i znajdując się, na skutek podobnych zdarzeń, poza państwem swojego dawnego stałego zamieszkania nie może lub nie chce z powodu tych obaw powrócić do tego państwa (art. 1 ust. 2 Konwencji w sprawie statusu uchodźcy w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy o przyznawaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej). Za uchodźcę może być uznana więc osoba, która z wymienionych powyżej przyczyn nie może powrócić do swojego kraju pochodzenia. O nadaniu statusu uchodźcy decydują przede wszystkim czynniki o charakterze obiektywnym, kształtujące sytuację polityczną i społeczną w kraju pochodzenia Pani narzeczonego. Fakt, że przebywający w Polsce cudzoziemiec pozostaje w konkubinacie nie ma żadnego wpływu na przyznanie mu statusu uchodźcy. Niewątpliwie jednak przyznanie tej właśnie formy ochrony byłoby dla Pani narzeczonego najkorzystniejsze, przede wszystkim ze względu na możliwość uczestniczenia w programach integracyjnych, możliwość wykonywania pracy bez obowiązku uzyskania zezwolenia a także ze względu na uzyskanie tzw. paszportu genewskiego - pozwalającego na swobodne poruszanie się również poza granice Polski.

Porady prawne

Pozostawanie w konkubinacie nie ma niestety też wpływu na inne sposoby legalizacji pobytu Pani narzeczonego w Polsce. Dopiero zawarcie związku małżeńskiego będzie samoistną podstawą do udzielenia cudzoziemcowi różnych zezwoleń na pobyt w Polsce. Niestety te formy legalizacji pobytu nie usuną konieczności starania się o wizę w podróżach do różnych krajów. Sytuację tą może zmienić wejście Polski do Schengen w grudniu 2007 r., co pozwoli na swobodne przemieszczanie się w krajach należących do tego systemu.

Zwracamy również uwagę na dyspozycję art. 53 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z tym przepisem podstawą uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest posiadanie przyrzeczenia na pracę. Gdyby chciała Pani zatrudnić narzeczonego w swojej firmie mogłaby Pani wystąpić o wydanie przyrzeczenia wydania pozwolenia na pracę, w oparciu o które przyrzeczenie narzeczony będzie mógł uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, a następnie uzyska pozwolenie na pracę. Ogólne informacje o procedurze uzyskania pozwolenia na pracę znajdzie Pani w artykule: Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Projekt dotyczący uchodźców i cudzoziemców ubiegających się o ochronę w Polsce

Projekt dotyczący uchodźców i cudzoziemców ubiegających się o ochronę w Polsce

Rada Ministrów przedłożyła Sejmowi projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Ma ona na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego unormowań dyrektywy 2004/83/WE i dyrektywy 2005/85/WE, które przewidują wprowadzenie wspólnych dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej kryteriów (...)

Konkubinat: życie bez ślubu, Jakie są skutki prawne życia w konkubinacie w Polsce

Konkubinat: życie bez ślubu, Jakie są skutki prawne życia w konkubinacie w Polsce

Nie do rzadkości należą przypadki, gdy kobieta i mężczyzna prowadzą wspólne życie, pomimo, iż nie zawarli ze sobą związku małżeńskiego. Sytuację taką odzwierciedla instytucja konkubinatu. Instytucja ta rodzi wiele pytań i kwestii, a to z tego względu, iż ustawodawca w ogóle nie wypowiada się na ten temat. Konkubinat jest zatem stanem faktycznym, który nie znajduje (...)

Zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski

Zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski

Jakie nowe przepisy wchodzą w życie?29 maja 2008 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw. Wszystkie niezakończone postępowania w sprawach o nadanie statusu uchodźcy będą prowadzone na podstawie znowelizowanych przepisów. Wszystkie wydane przez (...)

Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

Jak dobrowolnie ubezpieczyć się zdrowotnie?

Kto może ubezpieczyć się dobrowolnie? Jeśli mieszkasz w Polsce i chcesz się leczyć w ramach powszechnego sytemu ochrony zdrowia - możesz dobrowolnie ubezpieczyć siebie i członków twojej rodziny – pod warunkiem, że nie jesteś: objęty obowiązkowym ubezpieczeniem, członkiem rodziny osoby ubezpieczonej, objęty powszechnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

Jak uzyskać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej?

Potrzebujesz bezpłatnej opieki zdrowotnej, a nie jesteś ubezpieczony? Jeśli masz niskie dochody, to możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. W tym celu możesz wystąpić o decyzję, która potwierdzi Twoje prawo do świadczeń. Kto może dostać decyzję uprawniającą do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej? Podstawowe warunki Może ją uzyskać każdy, (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 (...)

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Zezwolenie typu A lub B na pracę cudzoziemca na terytorium Polski

Jesteś przedsiębiorcą, masz firmę w Polsce i chcesz zatrudnić cudzoziemca spoza UE, EOG lub Szwajcarii? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na wykonywanie przez niego pracy typu A lub B. Dowiedz się, czym różnią się te zezwolenia i jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie (online) - wypełniając i wysyłając (...)

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Jak uzyskać zezwolenie na pracę sezonową?

Chcesz zatrudnić cudzoziemca do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce? Dla takiego pracownika możesz uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typu S). Z artykułu dowiesz się, jak je uzyskać. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie. Wypełnij i wyślij elektroniczny wniosek na portalu praca.gov.pl. Podpiszesz go podpisem (...)

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Czym jest zezwolenie? Zacznijmy od końca: nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, co do zasady wymaga zezwolenia. Zezwolenie jest wydawane na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji administracyjnej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: MSWiA) jeżeli sprzeciwu nie wniesie Minister Obrony Narodowej, a w przypadku nieruchomości rolnych, jeżeli sprzeciwu również nie wniesie (...)

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Jak zawrzeć małżeństwo i zarejestrować je w urzędzie stanu cywilnego?

Zawarcie i rejestracja związku małżeńskiego - czynności przygotowawcze Zanim dojdzie do zawarcia małżeństwa należy podjąć czynności przygotowawcze, tzn. przedłożyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego określone przez przepisy prawa dokumenty, które pozwolą mu na stwierdzenie, czy małżeństwo może być zawarte. W procedurze poprzedzającej zawarcie małżeństwa badane (...)

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego

  Małżeństwo, według polskiego prawa cywilnego, to związek kobiety i mężczyzny (w Polsce nie dopuszcza się więc małżeństw homoseksualistów), powstały z ich woli jako równorzędnych stron w celu wspólnego pożycia i zaspokajania potrzeb założonej rodziny. Jest to stosunek prawny o charakterze wzajemnym, obejmujący specyficzne silne więzi między małżonkami (...)

Zawarcie małżeństwa za granicą

Zawarcie małżeństwa za granicą

  Zawarcie małżeństwa za granicą, co do zasady, podlega regulacjom państwa, na terytorium którego to zdarzenie ma miejsce. Zgodnie z konwencją nowojorską, której Polska jest stroną, mężczyźni i kobiety, bez względu na jakiekolwiek różnice ras, narodowości lub wyznania, mają prawo po osiągnięciu pełnoletności do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. (...)

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

Jakie dokumenty są niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego przez cudzoziemca?

  Jakie dokumenty trzeba dostarczyć? Każda osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo (w tym cudzoziemiec) jest obowiązana:   przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeśli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, (...)

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Krewni żony, czyli prawne skutki powinowactwa

Co to jest powinowactwo? Powinowactwo jest to stosunek prawnorodzinny istniejący pomiędzy małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Powinowactwo podobnie jak pokrewieństwo opisuje się za pomocą stopni i linii. Charakterystyka taka służy opisaniu stopnia bliskości jaki istnieje między małżonkiem a krewnymi drugiego z nich. Powinowactwo jest określone taką samą linią i takim samym stopniem (...)

Jak dzielić majątek ze związku osób tej samej płci?

Jak dzielić majątek ze związku osób tej samej płci?

Powód i pozwany pozostawali w homoseksualnym związku faktycznym przez 11 lat. Mieszkali razem i prowadzili wspólne gospodarstwo domowe, dokonywali także wspólnych inwestycji. Wszystkie dochody i wydatki traktowali jako wspólne. Po zerwaniu związku powstał między nimi konflikt odnośnie rozliczeń. Sprawa - na skutek skargi kasacyjnej - trafiła aż do Sądu Najwyższego, który stwierdził, (...)

Konkubinat homoseksualny nie jest gorszy

Konkubinat homoseksualny nie jest gorszy

Polska nie może dyskryminować związków homoseksualnych, powołując się na konieczność ochrony rodziny tworzonej przez mężczyznę i kobietę - orzekł Trybunał w Strasburgu. Paweł Kozak zaskarżył Polskę do Trybunał Praw Człowieka za to, że odmówiono mu możliwości dziedziczenia najmu mieszkania po zmarłym partnerze. Wczoraj Trybunał stwierdził, że szukając sposobów (...)

Czy faktyczne pozostawanie we wspólnym pożyciu z najemcą może dotyczyć rodzeństwa?

Czy faktyczne pozostawanie we wspólnym pożyciu z najemcą może dotyczyć rodzeństwa?

  Mieszkanie tylko dla konkubenta? Sąd Najwyższy jeszcze raz się zastanowi, czy faktyczne pozostawanie we wspólnym pożyciu z najemcą oznacza tylko konkubinat, czy też np. mieszkanie z rodzeństwem. Jeden z sądów zwrócił się do SN z pytaniem prawnym dotyczącym tej kwestii (sygn. III CZP 99/09).Izabela Lewandowska 05-10-2009, rp.pl rodzeństwo, konkubinat, najem, pożycie

Homoseksualista może dziedziczyć najem po partnerze?

Homoseksualista może dziedziczyć najem po partnerze?

Trybunał w Strasburgu oceni dziś, czy polskie władze dyskryminowały mężczyznę, odmawiając mu prawa do odziedziczenia po partnerze umowy najmu lokalu - informuje Gazeta Wyborcza. Sprawa rozpoczęła się dziesięć lat temu w Szczecinie. Para gejów mieszkała w wynajętym od gminy lokalu. W 1998 roku najemca mieszkania zmarł. Partner zmarłego wystąpił wówczas do prezydenta (...)

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Cudzoziemcy na rynku pracy w Polsce

Jak wygląda sytuacja cudzoziemców na rynku pracy w Polsce? Na jakie wsparcie mogą liczyć i kiedy? Poznaj najważniejsze rozwiązania. Kiedy cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę? Bez zezwolenia na pracę mogą pracować m.in. obywatele państw UE/EOG oraz członkowie ich rodzin, posiadacze kart stałego pobytu, (...)

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

Legalizacja pobytu męża obcokrajowca - opinia prawna

Stan faktyczny Mój przyszły mąż jest Nigeryjczykiem i nielegalnie przekroczył granicę Polski (nie miał nigdy żadnej polskiej wizy, miał tylko tzw. wizę z Schengen). Bierzemy ślub za 2 tygodnie. Ja od 1 września podejmuję pracę w Komisji Europejskiej w Brukseli i docelowo chciałabym sprowadzić męża jak najszybciej do siebie. Potrzebujemy porady, w jaki sposób najskuteczniej ubiegać (...)

Ułatwienia dla pożytecznych obcokrajowców

Ułatwienia dla pożytecznych obcokrajowców

Nowelizacja ma na celu usprawnienie procedury legalizacji pobytu cudzoziemców i ich rodzin, którzy będą ubiegać się o pobyt czasowy w Polsce w związku z przeniesieniem wewnątrz przedsiębiorstwa spoza UE oraz cudzoziemców studiujących w Polsce, poszukujących pracy po zakończeniu studiów na polskich uczelniach oraz podejmujących w naszym kraju pracę. Ponadto (...)

Pracowitym cudzoziemcom będzie łatwiej przenieść się do Polski

Pracowitym cudzoziemcom będzie łatwiej przenieść się do Polski

Cudzoziemcom będzie łatwiej przenieść się do Polski w ramach pracy w jednym przedsiębiorstwie Zaproponowana przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy o cudzoziemcach dostosuje nasz porządek prawny do obowiązującej dyrektywy unijnej. W nowych przepisach szczególną uwagę poświęcono cudzoziemcom, którzy przyjeżdżają do Polski (z kraju nienależącego do UE) w (...)

Ostatni dzień abolicji dla cudzoziemców

Ostatni dzień abolicji dla cudzoziemców

Kończy się trwająca od początku stycznia 2012 roku abolicja. Do końca dnia cudzoziemcy przebywający nielegalnie na terenie Polski mogą złożyć wniosek o legalizację pobytu. - Od stycznia do teraz wpłynęło blisko 8 tys. 500 wniosków, a ponad 2 tys. 300 osób zalegalizowało swój pobyt - informuje Małgorzata Woźniak, rzecznik resortu spraw wewnętrznych. Ministerstwo (...)

Cudzoziemcy korzystają z abolicji

Cudzoziemcy korzystają z abolicji

W dzisiejszym wydaniu „Gazety wyborczej” wywiad z wiceministrem MSWiA Piotrem Stachańczykiem. Tematem rozmowy jest abolicja dla cudzoziemców trwająca do 2 lipca. Okazuje się, że od początku stycznia złożono ponad 5 tysięcy wniosków o legalizację pobyty w Polsce. Najczęściej wnioski składają Wietnamczycy i Ukraińcy. Muszą oni udowodnić, że zamieszkują w Polsce (...)

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cudzoziemców

Cudzoziemcem jest osoba która nie posiada obywatelstwa polskiego. W wielu dziedzinach, w tym również w zakresie możliwości zatrudnienia cudzoziemców, polskie prawo różnicuje sytuację cudzoziemców w zależności od kraju ich pochodzenia, gdzie zasadnicze kryterium wyróżnienia stanowi, to czy pracownik posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii (...)

Nowa ustawa o cudzoziemcach

Nowa ustawa o cudzoziemcach

13 czerwca 2003 r. ustalono ostatecznie tekst ustawy o cudzoziemcach. Ustawa ta wejdzie w życie z dniem 1 września 2003 r., z wyjątkiem kilku przepisów, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. 22 lipca 2003 r.Jakie przepisy obowiązują od 22 lipca 2003 r.?Od 22 lipca 2003 r. obowiązują przepisy stanowiące, iż cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ruchu (...)

Podjęcie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca

Podjęcie działalności gospodarczej w Polsce przez cudzoziemca

Problematyka podjęcia działalności gospodarczej tj. „zarobkowej działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej oraz poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin ze złóż, a także działalności zawodowej, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły” przez cudzoziemca w Polsce została uregulowana w ustawie z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie (...)

Zatrudniony cudzoziemiec - opinia prawna (Opinia sporządzona w oparciu o nieobowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)

Zatrudniony cudzoziemiec - opinia prawna (Opinia sporządzona w oparciu o nieobowiązującą ustawę o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu)

Stan faktyczny Jestem obcokrajowcem, do Polski przyjechałem w 1993 r. i rozpocząłem studia. W okresie studiów przebywałem na podstawie ciągu wiz pobytowych, a następnie rocznej karty czasowego pobytu. W Polsce przebywam na podstawie dwuletniej karty czasowego pobytu. Wniosek o tę kartę złożyłem w listopadzie 2000 r. na podstawie otrzymanego 2 miesiące wcześniej zezwolenia na zatrudnienie (...)

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski (porada oparta na starej ustawie o cudzoziemcach od 13 czerwca 2003 r. obowiązuje nowa ustawa)

Legalny pobyt cudzoziemców na terenie Polski (porada oparta na starej ustawie o cudzoziemcach od 13 czerwca 2003 r. obowiązuje nowa ustawa)

Od 1 lipca 2001 roku wejdą w życie nowe przepisy dotyczące cudzoziemców. Celem tych zmian jest dostosowanie naszych przepisów do wymogów prawnych Unii Europejskiej. Jaką osobę prawo polskie uważa za cudzoziemca? Cudzoziemcem jest każda osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego. Prawo polskie wyznacza dla obcokrajowców szczególne warunki, które muszą spełnić, aby legalnie wjechać (...)

Zamknięte granice przed koronawirusem

Zamknięte granice przed koronawirusem

Od niedzieli 15 marca zamknięto na 10 dni granice naszego kraju dla cudzoziemców. Wszyscy polscy obywatele znajdujący się teraz poza granicami – mogą wracać do Polski. Będą także poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Zawieszone zostały międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze i kolejowe, ale transport cargo działa. Towary będą wyjeżdżały i wjeżdżały (...)

Ważne dla podróżujących

Ważne dla podróżujących

Od 13 czerwca 2020 r. Polska przywróciła pełny ruch graniczny w ramach granic wewnętrznych Unii Europejskiej. Podróżni zyskali na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Co ważne, nie muszą odbywać kwarantanny. Wznowiony został międzynarodowy ruch kolejowy w ramach wewnętrznych granic UE, a od 17 czerwca 2020 r. również (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej podejmowanie pracy w państwach członkowskich UE i EFTA stało się znacznie łatwiejsze. Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie we wszystkich państwach członkowskich UE, EOG (obok państw UE również Islandia, Lichtenstein i Norwegia) i Szwajcarii. Podejmując pracę w tych krajach nie trzeba starać się o pozwolenie na pracę, (...)

Kolejne rynki w Europie otwarte dla pracowników

Kolejne rynki w Europie otwarte dla pracowników

Od 1 listopada przed Polakami szukającymi zatrudnienia za granicą otwiera się kolejny europejski rynek. O pozwolenie na pracę nie trzeba będzie się już starać w Wielkim Księstwie Luksemburga. To szansa głównie dla ludzi młodych i wykształconych Jeszcze tylko przez tydzień obywatele tzw. nowych państw Unii będą musieli mieć pozwolenie na pracę w Luksemburgu. (...)Najdłuższy dopuszczalny (...)

O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?

O czym warto pamiętać wyjeżdżając za granicę?

Niestabilna sytuacja w niektórych regionach świata, poja­wia­jące się, na równi z istniejącymi, nowe ogniska zapalne i konflikty oraz wciąż aktualne zagrożenie aktami terrorystycznymi – wszystko to przemawia za przemyślanym i ostrożnym plano­waniem podróży turystycznych oraz wszelkiego rodzaju wyjazdów za granicę. Przy podejmowaniu tych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

NIP i PESEL dla obcokrajowca

NIP i PESEL dla obcokrajowca

Jestem obywatelem Białorusi pozostającym w związku małżeńskim z obywatelką Polski. Jaki jest tryb uzyskania numeru PESEL oraz NIP w mojej sytuacji? Cudzoziemiec może uzyskać numer PESEL jeżeli (...)

Status uchodźcy a studia

Status uchodźcy a studia

W jaki sposób cudzoziemiec, który w Polsce otrzymał status uchodźca i wcześniej miał bardzo dobre wyniki w nauce u siebie w kraju, może podjąć studia w Polsce? Ustawa o szkolnictwie wyższym rozróżnia (...)

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

Kto podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu? Zgodnie z ustawą o o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych: Art. 66. 1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (...)

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Zarejestrowałam się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, zostałam z tego tytułu zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak odmówiono mi zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego córki jako (...)

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Nasza firma ze względu na prowadzoną działalność potrzebowałaby uzyskać zezwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce dla obywatela Tajlandii (częściowo dla potrzeb szkoleniowych, a częściowo stażowych). (...)

Wymiana karty pobytu

Wymiana karty pobytu

Jakie kroki ma podjąć cudzoziemiec, zamieszkały w Polsce (karta czasowego pobytu, współmałżonek obywatela polskiego), w celu zmiany danych osobowych na karcie czasowego pobytu? Cudzoziemiec zmienia (...)

Pobyt w celu połączenia się z rodziną

Pobyt w celu połączenia się z rodziną

Obcokrajowiec (Afrykanin przebywający we Francji jako student) ma w Polsce dziecko, które uznał. Jakie kroki musi poczynić, poprzez jakie instytucje, jakie posiadać dokumenty i na jakich warunkach (...)

Wymiana prawa jazdy przez cudzoziemca

Wymiana prawa jazdy przez cudzoziemca

Cudzoziemiec ob. Tajlandii posiada zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce oraz prawo jazdy wydane w Tajlandii. Czy cudzoziemiec ob. Tajlandii posiadający prawo tymczasowego pobytu w Polsce może starać (...)

Zmiana osoby dłużnika - przejęcie długu

Zmiana osoby dłużnika - przejęcie długu

Moja siostra, z mężem w VIII 2000 r. wzięli z pewnego banku kredyt "małżeński" (spłata na 4 lata) w wys. 7 tys.zł. Następnie tenże kredyt, w całości, wraz z książeczką spłat itd. przekazali (...)

Ponowne zawarcie małżeństwa

Ponowne zawarcie małżeństwa

Osoba po orzeczonym prawomocnie sądowym rozwodzie zamierza ponownie zawrzeć małżeństwo z tym samym partnerem. Jakie dokumenty, jakie formalności, jaki czas oczekiwania są wymagane? Jakie koszty? (...)

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Zawarcie małżeństwa przez cudzoziemca

Czy cudzoziemiec zamierzający zawrzeć w Polsce małżeństwo powinien przedstawić dokument stwierdzający, że ma do tego zdolność? Art. 56. 1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest (...)

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Na jakich zasadach można otrzymać rozwód kościelny? Moja żona zmarła 10 lat temu. 5 lat temu rodzice martwiąc się o mój stan zdrowia zapoznali mnie z pielęgniarką, która mi sie spodobała i (...)

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem

Zawarcie związku małżeńskiego z cudzoziemcem

Jakie są wymogi prawne, aby zawrzeć związek małżeński z obywatelem Stanów Zjednoczonych w Polsce? Jakie kroki trzeba w tym celu podjąć? Rozumiemy, że chodzi o małżeństwo obywatela Stanów (...)

Warunki uznania związku za konkubinat

Warunki uznania związku za konkubinat

Kiedy związek między kobietą a mężczyzną uznaje się za konkubinat. Czy majątek w postaci lokat, nieruchomości nabyty ze środków w 100% tylko jednego z nich ulega wspólnemu podziałowi? Według (...)

Roszczenia z tytułu związku konkubenckiego

Roszczenia z tytułu związku konkubenckiego

1.Osoby A i B przez ponad 20 lat żyły ze sobą w związku konkubenckim. Osoba A łożyła przez cały ten czas na osobę B środki finansowe, przeznaczone m. in. na zobowiązania urzędowe osoby B, ubezpieczenia, (...)

Dziedziczenie po konkubencie

Dziedziczenie po konkubencie

Jakie prawa majątkowe przysługują osobom pozostającym w stosunku konkubinatu? Konkubinat jest związkiem kobiety i mężczyzny pozbawionym konsekwencji prawnorodzinnych. W zakresie spraw majątkowych (...)

Renta po konkubencie

Renta po konkubencie

Czy po śmierci konkubenta, konkubinie przysługuje renta po nim? Zgodnie z obowiązującym prawem, konkubinat w Polsce jest jedynie więzią faktyczną, a nie prawną i nie jest nigdzie uregulowany. W (...)

Legalizacja pobytu cudzoziemca

Legalizacja pobytu cudzoziemca

Mieszkam z cudzoziemcem (Francuz), mamy razem dziecko, ale nie jesteśmy małżeństwem. Na jakiej podstawie może on zalegalizować swój pobyt? Sprawa pobytu cudzoziemców w Polsce uregulowana została (...)

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Pobyt obcokrajowca w Polsce

Córka będąca obywatelką RP zawarła związek małżeński z cudzoziemcem. Małżeństwo zostało zawarte poza granicami UE i zarejestrowane w polskim USC. Urzędnik w Wydziale Paszportów odmawia wydania (...)

Wiza wjazdowa

Wiza wjazdowa

Obcokrajowiec, żona Polaka, czeka na wydanie decyzji o zgodzie na pobyt czasowy, a dość pilnie powinna pojechać do kraju pochodzenia. Wjechała do Polski na wizie jednorazowej, więc jak wyjedzie, (...)

Przedłużenie wizy i karty pobytu

Przedłużenie wizy i karty pobytu

W jakim terminie cudzoziemiec ma złożyć dokumenty o przedłużenie wizy lub ponowne jej wydanie,w przypadku gdy posiada pozwolenie na pracę i kartę tymaczsowego pobytu? Zgodnie z art. 25b ust. 1 ustawy (...)

Zmiana pracy a zezwolenie na pracę cudzoziemcy

Zmiana pracy a zezwolenie na pracę cudzoziemcy

Cudzoziemiec posiada kartę czasowego pobytu. Jest zatrudniony przez polską firmę A, która zdobyła dla niego pozwolenie na pracę. Cudzoziemiec odchodzi z firmy A i chce przejść do firmy B. Pytanie: (...)

Zatrudnianie cudzoziemca

Zatrudnianie cudzoziemca

Czy można zatrudnić na umowę o dzieło (tłumaczenie) Ukrainkę, posiadającą kartę pobytu na czas oznaczony i zameldowanie w Polsce bez występowania o pozwolenie na pracę? Dana osoba oświadczyła, (...)

Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

Zatrudnianie cudzoziemców poza terytorium Polski

Czy konieczne jest pozwolenie na pracę dla obywatela Ukrainy zatrudnionego w polskiej firmie, ale wykonującego pracę na terenie Ukrainy? Cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej (...)

FORUM PRAWNE

Status cudzoziemca w Polsce

Status cudzoziemca w Polsce Jaka jest procedura uzyskania statusu azylanta i uchodźcy w Polsce oraz ich status prawny po uzyskaniu nadania (Agnieszka) test AnnaEwaB status prawny uchodźcy oparty jest (...)

mieszkanie, konkubinat i horror

mieszkanie, konkubinat i horror 10 lat temu poznałem wspaniałą kobietę. Zakochałem się i zaproponowałem jej aby wprowadziła się do mnie wraz z trójką swoich córek. Mieszkanie mam duże 95m2. (...)

Cudzoziemiec problem z pobytem

Cudzoziemiec problem z pobytem Dzień dobry, postaram się dokładnie przedstawić problem z jakim boryka się mój pracownik - Cudzoziemiec (obywatel Ukrainy). Jest na terytorium RP od około 1,5roku. (...)

Terrorysta czeczeński w Polsce bezkarny

Terrorysta czeczeński w Polsce bezkarny Chciałbym poruszyć tu pewien wątek, bo ja tego za bardzo nie rozumiem. Ostatnio był w Polsce czeczeński terrorysta, nazywam go tak bo to wiedza powszechna, (...)

jak napisać uzasadnienie wniosku o uzyskanie obywatelstwa polskiego?

jak napisać uzasadnienie wniosku o uzyskanie obywatelstwa polskiego? jak napisać uzasadnienie wniosku o uzyskanie obywatelstwa polskiego? jak napisac oswiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego? (...)

prawo jazdy i cudzoziemiec

prawo jazdy i cudzoziemiec witam, jak wyglada nastepujaca kwestai: cudzoziemiec jedzie pijany(0,45 mg).zostaje zatrzymany.prawko zostaje zabrane samochod rowniez.na drugi dzien wizyta na komendzie,podpisanie (...)

jak cudzoziemiec ma zarejestrować samochód w polsce?

jak cudzoziemiec ma zarejestrować samochód w polsce? jak cudzoziemiec ma zarejestrować samochód w polsce?

Ojciec cudzoziemiec- alimenty i pozbawienie praw. Bardzo proszę o pomoc.

Ojciec cudzoziemiec- alimenty i pozbawienie praw. Bardzo proszę o pomoc. Sprawa wygląda tak : ojciec cudzoziemiec /Francuz / uznał dziecko , synek ma jego nazwisko , mielismy się pobierac , ale szybko (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam u (...)

Czy małżeństwo jest ważne

Czy małżeństwo jest ważne Małżeństwo zostało zawarte za granicą, przez obywateli Polski i USA. Okazało się, że dane dostarczone przez jednego z małżonków , odnoszące się do stanu cywilnego (...)

Małżeństwo

Małżeństwo Czy małżonkowie muszą mieć wspólne miejsce zamieszkania, żeby przysługiwały im wszystkie prawa? np. do dziedziczenia majątku, wspólnoty mieszkaniowej, karty kredytowej. Nie ma takich (...)

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY?

CZY UDA MI SIĘ UWOLNIĆ OD ŻONY? Moje małżeństwo od kilku lat przeżywało kryzys. Właściwie zaczęło się źle dziać po przyjściu na świat drugiego dziecka - 12 lat temu. Żona zaczęła mnie (...)

Co to jest konkubinat?

Co to jest konkubinat? Witam na fali ostatnich wydarzeń w sejmie doszło do mnie że tak de facto pozostaje ze swoją dziewczyną w konkubinacie. No to ani zaręczeni nie jesteśmy, ani cywilnego nie (...)

Konkubinat

Konkubinat Mam mieszkanie własnościowe i żyję w konkubinacie ,czy kobieta odchodząc odemnie może żądac podziału majątku? (czarniawy) konkubinat nie jest żadną formą prawną, jak np. malżeństwo, (...)

Konkubinat a podzial majatku

Konkubinat a podzial majatku Żyjac w konkubinacie dokonywalem wielu zakupow i inwestycji, remont mieszkania konkubiny, zakupy sprzetu rtv i agd, kredyty zaciagane przez konkubine wszystko w wiekszosci (...)

Konkubinat

Konkubinat Witam. Mam takie pytanie, czy konkubinat może być zalegalizowany tak samo jak ślub cywilny? Czy to wtedy jest już nie możliwe? Tzn czy konkubinat w ogóle jest do zalegalizowania czy jest (...)

konkubinat

konkubinat czy konkubinat nalezy zarejestrowac gdzies? czy to jest poprostu nazwa na zwiazke dwojga ludzi i ich mieszkanie razem bez zadnego slubu cywilneog czy koscielnego.

Legalizacja pobytu narzeczonej z RPA

Legalizacja pobytu narzeczonej z RPA dzień dobry, Narzeczona przyjechała do Polski około 3 lata temu na wizę turystyczną, złożyła natychmiast dokumenty niezbędne do uzyskania karty stałego pobytu. (...)

Legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce!

Legalizacja pobytu obcokrajowca w Polsce! Witam Mam takie pytanie mój narzeczony niedługo przeprowadzkę na stałę do Polski jest on Włochem i udało dostać się mu tu pracę i moje pytanie dotyczy (...)

Porady prawne