Kontrola gminy przez NIK

Pytanie:

"Czy NIK ma prawo kontroli samorządu gminnego? W jaki sposób do tego doprowadzić? Czy skargę do NIK może zgłosić każdy obywatel RP?"

Odpowiedź prawnika: Kontrola gminy przez NIK

Tak, Najwyższa Izba Kontroli może kontrolować działalność organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych.

NIK sprawdza w kontrolowanych przez siebie podmiotach przede wszystkim wykonanie budżetu państwa oraz realizację ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej tych jednostek. Z wnioskiem do NIK o wszczęcie postępowania kontrolnego może wystąpić Sejmu i jego organy, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów. Działania NIK podejmuje też z własnej inicjatywy.  Dlatego, choć przepisy nie dają poszczególnym obywatelom możliwości wystąpienia z wnioskiem do NIK, to w zasadzie każda osoba może powiadomić ten organ o spostrzeżonych przez siebie nieprawidłowościach w działaniu określonego podmiotu, np. gminy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika