Koszty publikacji w rejestrze UOKiK

Pytanie:

Z tego co się orientuję przedsiębiorca przegrywający sprawę o uznanie wzorca umownego za niedozwolony zobowiązany jest do poniesienia m.in. kosztu publikacji klauzuli w rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK (czy też w monitorze sądowym). Czy przepisy regulują wysokość kosztów? Jeśli tak, to ile one wynoszą na dzisiaj.

Masz inne pytanie do prawnika?

1.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Koszty publikacji w rejestrze UOKiK

Postępowanie o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone zostało przez ustawodawcę uregulowane w części kodeksu postępowania cywilnego dotyczącej postępowań odrębnych. Z art. 479 [44] kpc wynika, że sąd zobowiązany jest zarządzić publikację prawomocnego wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Koszty opublikowania tego wyroku będą zaliczane do kosztów procesu. W związku z tym zgodnie z art. 98 § 1 kpcStrona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”. Przegrywający sprawę o uznanie postanowienia wzorca umowy za niedozwolony zostanie obciążony kosztami opublikowania tego wyroku (a ściślej tylko jego sentencji) w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Porady prawne

Wysokość opłat za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia. Zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia opłatę za inne ogłoszenia niż wpisy do KRS czy publikowane w toku postępowania sądowego ustala się za ilość znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 złotych za jeden znak, nie mniej niż 60 złotych za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%. Tak więc koszt publikacji wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym może wynosić kilkaset lub nawet kilka tysięcy złotych w zależności od długości sentencji orzeczenia. Umieszczenie klauzuli w rejestrze prowadzonym przez Prezesa UOKiK jest bezpłatne.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne