Kto ma pokryć szkodę zalania mieszkania?

Pytanie:

Kupiłam nowe mieszkanie w nowym budynku. W mieszkaniu tym (na I piętrze) przechodzą rury zasilające w ogrzewanie lokale powyżej czyli na II ,III piętrze. Tam gdzie są te rury w moim lokalu zainstalowany jest podzielnik ciepła ( w takiej szafce w ścianie z metalowymi drzwiczkami ). Do tej szafki zagląda osoba z administracji raz na miesiąc może raz na dwa albo rzadziej celem odczytu ile muszę zapłacić za ogrzewanie. Ja nie mam tam żadnego interesu by tam zaglądać chociażby po to aby zamknąć dopływ wody do zlewu czy umywalki itd., celem ich napraw czy wymiany. I w tej szafeczce właśnie puściła uszczelka, woda delikatnie się sączyła zalewając mieszkanie pode mną. Lokatorki z mieszkania które było zalewane nie było przez dłuższy czas bo przebywa w Anglii. O zalaniu dowiedziałam się dopiero po powrocie tej lokatorki z zagranicy dopiero po kilku miesiącach. Wezwałam pana który obsługuje sprawy hydrauliczne i powiedział ze osoby mieszkające powyżej narzekały że mają chłodno i zwiększono ciśnienie w rurach - pewnie uszczelka puściła z tego powodu. Osoba zalana ma ubezpieczenie lokalu (ja nie mam ubezpieczenia) ale żąda abym ja jej zapłaciła za straty powstałe z zalania i mówi że nie chce korzystać z ubezpieczenia swojego. Ja natomiast nie czuję się winna bo jak ja wyjeżdżam to odcinam dopływ wody do swojego lokalu tak bym nikogo nie zalała. Mimo odcięcia wody w lokalu, woda zasilająca ogrzewanie nadal przepływa przez rurki w skrzyneczce na ścianie na co nie mam żadnego wpływu. Nie czuję się winna szkody i jak mogę wytłumaczyć się że to nie ja powinnam płacić? Może pieniądze powinny pójść z funduszu remontowego wspólnoty? Na jakie przepisy mogę się powołać?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.6.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kto ma pokryć szkodę zalania mieszkania?

Sytuację tą może regulować art. 433 kodeksu cywilnego, stanowi on, iż:

Za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem jakiegokolwiek przedmiotu z pomieszczenia jest odpowiedzialny ten, kto pomieszczenie zajmuje, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą zajmujący pomieszczenie nie ponosi odpowiedzialności i której działaniu nie mógł zapobiec.

Przepis ten wprowadza odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wylanie się cieczy z pomieszczenia. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka oznacza, iż w ewentualnym procesie sądowym powód (osoba, której mieszkanie zostało zalane), musi wykazać jedynie że doszło do zalania mieszkania, czego następstwem była szkoda o określonej wysokości, nie musi zaś wykazać, że było to skutkiem zawinionego działania pozwanej (Pani) , wręcz przeciwnie to osoba pozwana musi wykazać, że jej działanie nie było zawinione (przez wykazanie jednej z okoliczności wskazanej w art. 433 kc: siły wyższej, wyłącznej winy poszkodowanego, bądź osoby trzeciej), jeśli zaś tego nie wykaże, to powództwo zostanie zasądzone.

To jednak, czy przepis ten stosuje się do zalania przez osobę zajmującą mieszkanie na wyższej kondygnacji mieszkania na kondygnacji niższej (czyli takiej sytuacji jak w Pani przypadku) jest sporne. Część orzecznictwa i literatury prawniczej opowiada się za tym, iż przepis ten nie znajduje tu zastosowania, a powinno się stosować art. 415 kc (tak np.: uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 1969 r.; III CZP 3/1969; OSNC 1969/7-8/130; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 października 1980 r.; I CR 295/1980; OSNC 1981/8/151, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 2002 r.; I CKN 1156/1999; OSP 2003/1/5), jednak wg poglądu wyrażonego w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 września 1959 r.; 4 CR 1071/58; OSPiKA 1961 r. nr 6 poz. 159, oraz wielu wypowiedziach naukowych, do zalania mieszkania położonego na niższym piętrze przez osobę zajmującą mieszkanie na piętrze wyższym, art. 433 stosuje się.

Nie jest możliwe wskazanie, który pogląd przyjmie sąd rozpatrując tą konkretną sprawę, silne argumenty przemawiają zarówno za jednym jak i drugim poglądem.

W przypadku przyjęcia poglądu drugiego (zastosowania art. 433 kc) musiałaby Pani wykazać przed sądem, iż do zalania mieszkania doszło z wyłącznej winy osoby trzeciej (gdyż siła wyższa bądź  wyłączna wina poszkodowanego nie wchodzi tu w grę), a mianowicie administracji budynku, bądź innego podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie instalacji, który powinien przewidzieć awarię i jej zapobiec (wykazanie tego będzie na pewno bardzo trudne, podmioty te na pewno będą twierdzić, iż odpowiednio wczesne wykrycie tej usterki było niemożliwe). Jeśli nie uda się Pani powyższy dowód, to będzie Pani zobowiązana do pokrycia szkody (mimo, iż nie zawiniła Pani jej powstaniu - to jest jednak istota odpowiedzialności na zasadzie ryzyka).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

Ubezpieczenie mieszkania - zabezpieczyć się na wszelki wypadek

Polak mądry po szkodzie. To powiedzenie jest znane, ale niekoniecznie do końca prawdziwe. Coraz częściej przezornie zawieramy umowy ubezpieczenia – ubezpieczamy siebie, dzieci, samochody (nie tylko obowiązkowym ubezpieczeniem OC), mieszkania, domki letniskowe, firmy, itd. Czy ubezpieczenie (...)

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Co to jest produkt niebezpieczny? Kodeks cywilny stwierdza, że produktem jest rzecz ruchoma. Rzecz ruchoma pozostanie produktem nawet, jeśli później produkt ten zostanie połączony z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. Produkt jest niebezpieczny, (...)

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad nadsypał na swojej działce ziemi w taki sposób, że teren jego posesji, graniczący z moją został podwyższony o 80 cm w najwyższym punkcie. Obie działki graniczyły ze sobą w ustalonych warunkach terenowych od przeszło 20 lat. Z tego co mi wiadomo, wykonanie w/w nasypu (...)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Twoje mieszkanie w Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS)

Poziom realizacji przez państwo polskie zadań o charakterze socjalnym nie jest może taki jak w niektórych zachodnich państwach opiekuńczych, niemniej jednak rząd podejmuje pewne próby w tych sprawach. Taką próbą jest ustawa o niektórych formach popierania budownictwa (...)

Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

Ubezpieczenia turystyczne - dla osób z wyobraźnią

  Czemu warto się ubezpieczyć? Przed nami wiele okazji do krótszego czy dłuższego odpoczynku. Wreszcie przez wielu oczekiwany sezon urlopowy! Niestety chwilom beztroski i odpoczynku zawsze towarzyszy ryzyko wystąpienia przykrego zdarzenia. Może się ono przydarzyć nam, (...)

Dwie hipoteki na jednej nieruchomości – opinia prawna

Dwie hipoteki na jednej nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny W marcu 2003 roku zaciągnąłem kredyt hipoteczny na 25 lat na mieszkanie w wysokości 51.000 CHF (około 150.000 PLN) i została ustanowiona hipoteka kaucyjna do wysokości 300.000 PLN. W czerwcu 2004 roku na tej samej nieruchomości ustanowiono hipotekę przymusową. Obecnie toczy się (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Kiedy sąd ustanawia opiekuna?

Na czym polega instytucja opieki? Pod pojęciem opieki w potocznym tego słowa znaczeniu rozumie się dbałość o osobę potrzebującą pomocy, kierowanie jej postępowaniem, troskę o to, ażeby nie stała się jej żadna krzywda. Osobą, która przede wszystkim potrzebuje opieki, jest dziecko. (...)

Jakie są prawa człowieka?

Jakie są prawa człowieka?

Czym zajmuje się Rada Europy? Rada Europy powstała w 1949 roku. Jest to międzyrządowa organizacja, która stawia sobie za cel:  osiągnięcie większej jedności między państwami członkowskimi, ochronę i upowszechnianie praw człowieka, pluralizmu demokratycznego i rządów (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Koszty uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw Poniższe wyjaśnienie dotyczy nowych przepisów art. 15e ustawy z dnia 15 lutego 1992  r. o podatku dochodowym od osób prawnych, które weszły w życie 1 stycznia 2018 (...)

Obowiązek alimentacyjny. Od kogo możesz żądać środków utrzymania bądź wychowania?

Obowiązek alimentacyjny. Od kogo możesz żądać środków utrzymania bądź wychowania?

  Na czym polega obowiązek alimentacyjny? Przez obowiązek alimentacyjny należy rozumieć dostarczanie niezbędnych środków utrzymania osobie, która nie jest w stanie ich samodzielnie zdobyć, a w przypadku dzieci i młodzieży, także środków wychowania. Na środki utrzymania (...)

Co się dzieje z prawem najmu po rozwodzie? - opinia prawna

Co się dzieje z prawem najmu po rozwodzie? - opinia prawna

  Stan faktyczny:   Byłem w związku małżeńskim 7 lat, obecnie jestem już 2  lata po rozwodzie. Płacę alimenty regularnie. W czasie trwania związku zawarłem umowę najmu mieszkania komunalnego, która została podpisana w trakcie małżeństwa. Trzy miesiące po podpisaniu (...)

Czy spłata długu na rzecz wierzycieli hipotecznych, to pokrzywdzenie pozostałych wierzycieli - opinia prawna

Czy spłata długu na rzecz wierzycieli hipotecznych, to pokrzywdzenie pozostałych wierzycieli - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem dłużnikiem i z tego co wiem zaspokojenie tylko niektórych wierzycieli jest działaniem na niekorzyść pozostałych wierzycieli i jest przestępstwem. Czy zaspokojenie w pierwszej kolejności wierzycieli hipotecznych (mających wpis na hipotekę nieruchomości, której (...)

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy

Możesz ustanowić pełnomocnika do zarejestrowania Twojej działalności. Pełnomocnictwo może być uwidocznione w CEIDG, co pozwoli uniknąć uiszczania opłaty skarbowej przy działaniach pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna (spółka). (...)

Będzie finansowanie wymiany pieców i ocieplenia domów

Będzie finansowanie wymiany pieców i ocieplenia domów

Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów przyjęta przez rząd Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

WSA w Opolu wydał wyrok (sygn. akt II SA/Op 219/20), w którym uchylił karę grzywny 10 tys. zł nałożoną przez Sanepid na fryzjera. W uzasadnieniu wskazał, że GIS nie może nakładać kar administracyjnych na podstawie rozporządzenia. ##baner## Sentencja Wojewódzki (...)

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

Jakie są konsekwencje ujawnienia skandalu z udziałem osoby z życia publicznego - opinia prawna

Stan faktyczny  Opublikowałem w Internecie bardzo obiektywną relację z rozmowy z kontrahentem, w której na stanowcze żądanie o uiszczenie opłaty za wykonane usługi odpowiada on grożąc pobiciem. Relację z nagranej rozmowy telefonicznej opublikowałem wraz z materiałem dźwiękowym. Nazwisko (...)

Kiedy odpowiada się za czyn zabroniony, a kiedy za niewykonanie umowy?

Kiedy odpowiada się za czyn zabroniony, a kiedy za niewykonanie umowy?

Życie codzienne, zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy, nie jest pozbawione nieprzewidzianych zdarzeń, szkód, wypadków, które powodowane są bądź przez kontrahenta, zleceniobiorcę, pracownika, bądź przez osobę niezwiązaną z nami żądną umową. Na tym gruncie (...)

Co grozi za pomawianie przedsiębiorstwa?

Co grozi za pomawianie przedsiębiorstwa?

Na czym polega karalne pomawianie przedsiębiorstwa?  Zgodnie z art. 26 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, (...)

Ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie

Ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie

Łatwiejsza ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie W dniu 15 grudnia br. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 82/17,  podjął uchwałę następującej treści: Przedsiębiorca, dochodzący roszczeń (...)

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Uwaga na produkt niebezpieczny! Odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny

Co to jest produkt niebezpieczny? Kodeks cywilny stwierdza, że produktem jest rzecz ruchoma. Rzecz ruchoma pozostanie produktem nawet, jeśli później produkt ten zostanie połączony z inną rzeczą. Za produkt uważa się także zwierzęta i energię elektryczną. Produkt jest niebezpieczny, (...)

Kiedy odpowiada się za czyn zabroniony, a kiedy za niewykonanie umowy?

Kiedy odpowiada się za czyn zabroniony, a kiedy za niewykonanie umowy?

Życie codzienne, zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy, nie jest pozbawione nieprzewidzianych zdarzeń, szkód, wypadków, które powodowane są bądź przez kontrahenta, zleceniobiorcę, pracownika, bądź przez osobę niezwiązaną z nami żądną umową. Na tym gruncie (...)

Co grozi za pomawianie przedsiębiorstwa?

Co grozi za pomawianie przedsiębiorstwa?

Na czym polega karalne pomawianie przedsiębiorstwa?  Zgodnie z art. 26 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, (...)

Ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie

Ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie

Łatwiejsza ochrona dóbr prawem chronionych przed treściami opublikowanymi w internecie W dniu 15 grudnia br. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 82/17,  podjął uchwałę następującej treści: Przedsiębiorca, dochodzący roszczeń (...)

Weszły w życie nowe przepisy procedury karnej

Weszły w życie nowe przepisy procedury karnej

W weekend weszło w życie część nowych przepisów zreformowanej procedury karnej obejmujących m.in.: przeniesienie na poziom kodeksu wykroczeń odpowiedzialności za prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny np. roweru, podniesienie progu kwotowego między przestępstwami (...)

Opłata karna tylko za faktycznie pobraną energię

Opłata karna tylko za faktycznie pobraną energię

W wyniku kontroli pracownicy zakładu energetycznego wykryli samowolnie rozbudowanej wewnętrznej linii zasilania. W trakcie kontroli układ nie był włączony. Mimo to zakład energetyczny zażądał opłaty za nielegalny pobór energii. Sąd Rejonowy powództwo oddalił, a sąd odwoławczy, (...)

Poszkodowani będą mogli dłużej dochodzić swych roszczeń

Poszkodowani będą mogli dłużej dochodzić swych roszczeń

10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny. Przewiduje ona wydłużenie z 10 do 20 lat terminu przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wynikającej z ze zbrodni lub występku.  Jakich roszczeń będą dotyczyły dłuższe (...)

Nadchodzą zmiany w kodeksie karnym skarbowym

Nadchodzą zmiany w kodeksie karnym skarbowym

„Rzeczpospolita” podaje, że ministerstwo sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją kodeksu karnego skarbowego mającą na celu zmiany trybu na postępowanie administracyjne. Autorzy zmian wskazują, że prowadzenie osobnych postępowań karnych co do czynów z kodeksu karnego skarbowego (...)

Kto naprawi szkodę małoletniego wandala?

Kto naprawi szkodę małoletniego wandala?

Dochodzenie rekompensaty za szkody wyrządzone przez małoletnich powinno być łatwiejsze – zgadzają się prawnicy. (...) Dzieci i młodzież są wyłączone z ogólnych zasad odpowiedzialności (deliktowej) wyrażonej w art. 415 kodeksu cywilnego: „kto z winy swej wyrządził drugiemu (...)

Dłużej można domagać się odszkodowania

Dłużej można domagać się odszkodowania

Poszkodowani w wypadkach oraz ofiary błędów lekarskich będą mogli domagać się rekompensaty bez względu na upływ czasu od wypadku, nieudanej operacji czy zakażenia szpitalnego. Dziś wchodzi w życie nowelizacja kodeksu cywilnego z 16 lutego 2007 r. (DzU nr 90, poz. 538). Zmienia ona terminy (...)

Rosja powinna chronić polskich dyplomatów

Rosja powinna chronić polskich dyplomatów

Pobicie polskich dyplomatów w Moskwie jest deliktem międzynarodowym. Jedną z zasad stosunków dyplomatycznych między dwoma państwami jest nietykalność dyplomaty, fundament wszystkich przywilejów i immunitetów przysługujących personelowi dyplomatycznemu misji obcego państwa. (...)Drugą cechą (...)

Planowane zmiany w zakresie zrzekania się nieruchomości i przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

Planowane zmiany w zakresie zrzekania się nieruchomości i przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym

Przedmiotem prac Sejmu jest obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Co do zasady nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem 15 lipca 2006 r., a więc już wkrótce.  Po co zmiany? Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 15 marca 2005 (...)

Większe zabezpieczenie interesów pokrzywdzonych i inne propozycje zmian w postępowaniu cywilnym

Większe zabezpieczenie interesów pokrzywdzonych i inne propozycje zmian w postępowaniu cywilnym

Czego dotyczy projekt? Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, który wprowadza zmiany w zakresie prawa organizacji społecznych do wytaczania powództwa na rzecz obywateli w sprawach o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (...)

Wyrok TK a dyżury lekarza

Wyrok TK a dyżury lekarza

Nowe przepisy prawne działają na przyszłość. Natomiast wyroki Trybunału Konstytucyjnego stwierdzające sprzeczność przepisu z ustawą zasadniczą lub ustawą zwykłą działają wstecz Tę ważną regułę potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 6 grudnia2006 r. Wyjaśnił też, jakimi regułami (...)

Odszkodowanie cywilne za zwolnienie z pracy

Odszkodowanie cywilne za zwolnienie z pracy

Samo zwolnienie z pracy, nawet z naruszeniem prawa, nie daje podstawy do odszkodowania na podstawie kodeksu cywilnego   (...)Sięgnęła po kodeks cywilny, bo wcześniej przegrała sprawę o przywrócenie do pracy i odszkodowanie za niezgodne z prawem zwolnienie, ale z powodów formalnych. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uszkodzenie mebli przez zalanie mieszkania

Uszkodzenie mebli przez zalanie mieszkania

Wynajmuję mieszkanie od TBS, nad moim mieszkaniem znajduje się kotłownia. Zostałem 3 razy zalany wodą. Podczas ostatniego zalania zniszczyły mi się meble w kuchni. Napisałem dwa pisma do zarządu (...)

Zalanie mieszkania sąsiadów przez najemcę

Zalanie mieszkania sąsiadów przez najemcę

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego. Mieszkanie to wynajmuję pewnej rodzinie, która miała awarię pralki. Bardzo mocno leciała z niej woda. Awaria spowodowała zalanie mieszkania znajdującego (...)

Naprawienie szkody wyrządzonej zalaniem mieszkania

Naprawienie szkody wyrządzonej zalaniem mieszkania

Od pięciu lat jestem zalewany przez coraz to nowych najemców lokalu bezpośrednio nade mną. Tym razem nie chcę tego puścić płazem. Napisałem pismo do administracji (posiadam mieszkanie hipoteczne) (...)

Odpowiedzialność za zalanie

Odpowiedzialność za zalanie

Witam. Wynajmuje mieszkanie w kamienicy. Kamienica jest własnością jednego właściciela. Dzisiaj pękł przewód zasilający baterię zlewozmywaka. Mieszkanie które wynajmuję oraz mieszkanie poniżej (...)

Odszkodowanie za zalanie mieszkania przez sąsiada

Odszkodowanie za zalanie mieszkania przez sąsiada

Wynajmuję mieszkanie w domu wielorodzinnym u osoby prywatnej. W mieszkaniu tym była niesprawna instalacja wodociągowa, w miejscu trudnym do zauważenia (za wanną pod kafelkami). Instalacja zaczęła (...)

Zalanie mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej

Zalanie mieszkania we wspólnocie mieszkaniowej

Jestem użytkownikiem mieszkania stanowiącego część wspólnoty mieszkaniowej. Mieszkanie mieści się na ostatnim piętrze. Wczoraj zauważyłam, że mieszkanie zostało zalane (sufit i ściany) na (...)

Pęknięta rura w mieszkaniu spółdzielczym

Pęknięta rura w mieszkaniu spółdzielczym

Samoistnie pękła rura w ścianie z ciepła wodą we własnościowym spółdzielczym mieszkaniu, zalewając sąsiadów z dołu. Rura została naprawiona, kto pokrywa koszty naprawy? Spółdzielnia, czy (...)

Obowiązki zakładu ubezpieczeń - likwidacja szkody

Obowiązki zakładu ubezpieczeń - likwidacja szkody

Umowa ubezpieczenia mieszkania zawarta była na okres roku tj. od 07.02.06 do 06.02.06, aby przedłużyć umowę na kolejny okres roczny ubezpieczony winny był w ciągu 30 dni od końca pierwszej umowy (...)

Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki

Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki

Spółka z o. o. ma straty bilansowe za 2007 rok. W dniu 09.01.2008 r. zmienili się udziałowcy, a w dniu 23.01.2008 r. zmienił się zarząd. Który zarząd będzie rozliczany za 2007 r. przez zgromadzeniu (...)

Szkoda wyrządzona przez dziecko w przedszkolu

Szkoda wyrządzona przez dziecko w przedszkolu

Nasze dziecko chodzi to prywatnego przedszkola. Tak się składa, że pewnego dnia zniszczył w przedszkolu stolik - porysował go kapslem przyniesionym z placu zabaw, przynajmniej tak twierdzi pani dyrektor (...)

Kara umowna a powstanie szkody

Kara umowna a powstanie szkody

Zawarłem umowę z deweloperem, w której zobowiązał się do zapłaty kary umownej w przypadku gdyby spoźnił się z przekazaniem mi mieszkania. Deweloper faktycznie spóźnił się, akt notarialny (...)

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej postanowili zmienić (...)

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa

Mieszkam w domu jednorodzinnym i na mojej posesji prowadzę działalność gospodarcza. Posesja jest ze wszystkich stron ogrodzona i pilnuje jej pies owczarek. Mam trzy wejścia na moją posesję. Na dwóch (...)

Uszkodzenie mienia na szkodę najemcy

Uszkodzenie mienia na szkodę najemcy

Wynajmuję mieszkanie w bloku i miało miejsce takie zdarzenie. Podczas opuszczanie zabawy w gminie udałem się do domu. Po wyjściu z samochodu zauważyłem, że ktoś za mną idzie w związku z tym (...)

Odszkodowanie od firmy budowlanej

Odszkodowanie od firmy budowlanej

Wynajmuje pawilon. Właściciel wynajął firmę budowlana w celu rozbudowy całego obiektu, głównie nad moim pawilonem. Firma budowlana dokonała wielu zniszczeń: zbiła moje reklamy, wyrwała kable, (...)

FORUM PRAWNE

Należność za zalanie mieszkania

Należność za zalanie mieszkania Wynajmuję mieszkanie w domu wielorodzinnym (spółdzielncze) u osoby prywatnej. W mieszkaniu tym była niesprawna instalacja wodociągowa, w miejscu trudnym do zauważenia (...)

zalanie mieszkania

zalanie mieszkania Jestem najemcą nieubezpieczonego mieszkania, które wyremontowałem na swój koszt. We wrześniu tego roku sąsiadka zalała mi mieszkanie. Kobieta posiada ubezpieczenie OC ( w Compensie) (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

zalanie mieszkania sąsiadów

zalanie mieszkania sąsiadów Witam, bardzo prosze o poradę odnosnie dalszego postepowania w sprawie zalania mieszkania. Otoz podczas prac remontowych w zakupionym przeze mnie mieszkaniu, z winy ekipy (...)

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

Powódź zawiniona przez PKP

Powódź zawiniona przez PKP Witam - Chciałbym poruszyć temat, który dotyczy bezpośrednio miejsca w którym mieszkam. Mój pech polega na tym, że jest to miejsce sąsiadujące z małą stacją PKP (...)

Kiedy można żądać alimentów od dziadków?

Kiedy można żądać alimentów od dziadków? Były mąż nie płaci alimentów. Komornik stwierdził, ze dług jest nieściagalny (nie pracuje, złożył oświadczenie, że nic nie ma). Prawda (...)

odszkodowanie za zalane mieszkanie

odszkodowanie za zalane mieszkanie Witam! Mój sąsiad, który mieszka nad mną, zalał mi salon. Gdyż w jego kuchni pękła jakaś rura, z której wszelka ciecz spłynęła na moje mieszkanie. mieszkanie (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

zalanie mieszkania

zalanie mieszkania Witam! Jestem osobą wynajmującą mieszkanie. Posiadam umowę wynajmu, mieszkanie jest własnościowe. Jakieś 2 tygodnie temu przyszedł lokator z mieszkania na dole i stwierdził (...)

Porady prawne