Kwalifikowana większość głosów

Pytanie:

Co to jest "większość kwalifikowana" ?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.5.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Kwalifikowana większość głosów

W przypadku większości kwalifikowanej mamy do czynienia z sytuacją, gdy określone rozwiązanie nabiera mocy wiążącej, gdy za jego przyjęciem głosowała i oddała głosy ważne ustalona ułamkowo lub procentowo, większa od połowy, część ogólnej liczby osób biorących udział w głosowaniu. Przykładowo, w prawie spółek handlowych, do powzięcia uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności spółki akcyjnej wymagana jest większość dwóch trzecich głosów, a uchwała pozbawiająca akcjonariuszy prawa poboru akcji wymaga większości co najmniej czterech piątych głosów. Tak więc podane powyżej przykłady uchwał wymagają dla ich podjęcia kwalifikowanej większości głosów - 2/3 oraz 4/5.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Jesteś właścicielem odrębnej własności lokalu? Sprawdź jakie uprawnienia względem wspólnoty ma zebranie właścicieli

Ustanowienie odrębnej własności lokali w budynku powoduje powstanie z mocy prawa nieruchomości wspólnej, w której każdemu właścicielowi lokalu wyodrębnionego, a także właścicielowi lokali niewyodrębnionych przysługuje stosowny udział. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Udział w (...)

Czym będą się zajmowały rady ławnicze?

Czym będą się zajmowały rady ławnicze?

Z dniem 2 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej.  Skąd się bierze rada ławnicza? Zgodnie z ustawą - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ławnicy każdego sądu wybierają ze swego grona radę ławniczą, jej (...)

Wyłączenie w uchwale indywidualnego prawa kontroli wspólników - opinia prawna

Wyłączenie w uchwale indywidualnego prawa kontroli wspólników - opinia prawna

Stan faktyczny Zgodnie z art. 212 kodeksu spółek handlowych prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu. Zgodnie z kolejnym przepisem, tj. art. (...)

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Pomoc de minimis w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów a pomoc publiczna Art. 14  ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: Ustawa) stanowi, że przepisy tej (...)

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

Europejskie Rady Zakładowe w Polsce

Dnia 5 kwietnia 2002 r. uchwalono ustawę o europejskich radach zakładowych, która to ustawa wchodzi w życie z dniem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Celem jej wprowadzenia było dostosowanie prawa polskiego do prawa UE, a w szczególności do Dyrektywy nr 45/1994 z dnia 22 września 1994r. dotyczącej ustanowienia Europejskich Rad Zakładowych lub innych procedur informacji i konsultacji (...)

Referendum atomowe. Jak będzie wyglądało?

Referendum atomowe. Jak będzie wyglądało?

Jeśli do niego dojdzie, być może zagłosujemy przez dwa dni, ale nie przez pełnomocnika. SLD chce, by kwestie budowy elektrowni rozstrzygnąć w referendum. Według klubu głosowanie mogłoby się odbyć wraz z jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Głosowania nie wyklucza też premier Donald Tusk. Według niego bez akceptacji społecznej tego typu przedsięwzięcia w Polsce nie mają sensu. W sprawach (...)

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

Wybory parlamentarne - 13 października 2019 r.

9 sierpnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Sejmu i Senatu. Zgodnie z tym postanowieniem, wybory do Sejmu i Senatu odbędą się 13 października 2019 roku. Lokale wyborcze w Polsce będą otwarte od godziny 7:00 do godziny 21:00. O czym warto pamiętać przy głosowaniu? Jak (...)

Jak głosować na prezydenta w II turze?

Jak głosować na prezydenta w II turze?

W wyborczej dogrywce wybierzemy między Bronisławem Komorowskim a Jarosławem Kaczyńskim. O tym, kto zostanie prezydentem RP, zdecydujemy 4 lipca. W pierwszej turze wyborów prezydenckich Bronisław Komorowski uzyskał 41,54 proc. głosów, a Jarosław Kaczyński - 36,46 procent. Zgodnie z ustawą o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 Nr 47, poz. 544), jeżeli (...)

Limit 30-krotności składek bez zmian

Limit 30-krotności składek bez zmian

Trybunał Konstytucyjny orzekł nieprawidłowość procesu legislacyjnego podczas głosowania w Senacie nad ustawą znoszącą górny limit składek na ZUS. Uznał, że ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw znosząca ograniczenie podstawy rocznej składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (...)

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Obowiązek zwrotu przez członka zarządu zaciągniętego zobowiązania od spółki - opinia prawna

Stan faktyczny Doszło po śmierci byłego Prezesa Zarządu Spółki z o.o. do wykrycia przestępstw przez niego popełnianych (obciążanie kosztami spółki za budowę prywatnego domu). Dwaj pozostali członkowie Zarządu postanowili w imieniu Spółki dochodzić odszkodowania za działanie na jej szkodę. Zapadło wiele wyroków, w tym również w Sądzie Najwyższym orzekających winę byłego (...)

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Prawa komandytariusza w spółce komandytowej

Jak klasyfikuje się prawa komandytariusza? Prawa i obowiązki przyznane lub obciążające komandytariusza służą realizacji jego statusu w spółce. Podział ich w oparciu o model klasyczny, oparty na wyodrębnieniu praw korporacyjnych i majątkowych, został poddany krytyce z tego względu, że nie możemy wykluczyć majątkowego charakteru praw korporacyjnych. Prawa i obowiązki związane (...)

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

  W kodeksie spółek handlowych przewidziano możliwość uprzywilejowania niektórych udziałów względem udziałów innych - nieuprzywilejowanych. Uprzywilejowanie to dotyczyć może wielu aspektów uczestnictwa w spółce. Tytułem przykładu kodeks spółek handlowych wskazuje 3 rodzaje takiego uprzywilejowania: uprzywilejowanie co do prawa głosu, (...)

Co z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt?

Co z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt?

W środę, 14 padziernika br. o godz. 15.00 w Senacie planowane są głosowania nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Tymczasem rolnicy protestują przeciwko nowelizacji. ##baner## Rozpatrzenie nowelizacji przez Senat 13 października br. Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (poselskie projekty (...)

Wybory do Europarlamentu ważne? Już wiadomo

Wybory do Europarlamentu ważne? Już wiadomo

Wybory do Parlamentu Europejskiego są ważne - orzekł Sąd Najwyższy. W głosowaniu, które odbyło się 25 maja, Polacy wybrali 51 europosłów.Do SN wpłynęły 64 protesty wyborcze. W przypadku 13 protestów SN uznał, że zarzuty protestu są zasadne w całości lub części, lecz naruszenie przepisów kodeksu wyborczego lub przestępstwo przeciwko wyborom nie miało wpływu na wynik wyborów. (...)

Ryzykowna optymalizacja podatkowa

Ryzykowna optymalizacja podatkowa

Daniny publiczne, stanowiące niezmiennie zmorę obywatela, są przyczyną ciągłej zabawy w kotka i myszkę Fiskusa z przedsiębiorcami, których najchętniej obarcza się nie tylko samymi podatkami, ale także obowiązkami formalnymi związanymi z ich uiszczaniem. Każda akcja musi jednakże wywołać reakcję, dzięki czemu właściciele firm, z wsparciem światka prawniczego, tworzą coraz (...)

Nowe urlopy macierzyńskie w UE?

Nowe urlopy macierzyńskie w UE?

  3 października 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła dwa projekty dyrektyw dotyczących urlopów macierzyńskich. Obie inicjatywy stanowią część pakietu środków zmierzających do zwiększenia równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym, tzw. Reconciliation Package, ich celem jest uaktualnienie i poprawa istniejącego prawodawstwa UE. Zostaną one przekazane do (...)

Wejdzie kontrola parlamentarna nad prokuraturą?

Wejdzie kontrola parlamentarna nad prokuraturą?

Rada Ministrów przyjęła przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze. Dokument zakłada wprowadzenie kontroli parlamentarnej nad działalnością prokuratury, zwiększenie uprawnień Prokuratora Generalnego oraz zmiany w organizacji prokuratur. Celem tych zmian jest wprowadzenie kontroli nad działaniami prokuratorów, jednak (...)

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

Transgraniczne łączenie spółek kapitałowych

    W związku z wydaniem Dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych dokonano zmian w Kodeksie spółek handlowych (dalej: k.s.h.), polegających na ułatwieniu transgranicznego łączenia różnych typów spółek kapitałowych podlegających prawu różnych (...)

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Umorzenie udziałów w spółce z o.o. może nastąpić tylko wówczas, gdy przewiduje to umowa spółki. Dotyczy to wszystkich rodzajów umorzenia. Dokonanie umorzenia jest dopuszczalne dopiero po wpisie spółki do rejestru. Umorzenie nie może więc nastąpić w okresie organizacyjnym spółki z o.o. Umorzenie ma bowiem sens dopiero wówczas, gdy wszystkie (...)

Uchwała SN w ocenie TK

Uchwała SN w ocenie TK

20 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I 4110 1/20. ##baner## Co orzekł TK? Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń (...)

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Kiedy i w jakim trybie możesz zaskarżyć uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

Spółdzielnia jako osoba prawna prowadzi swoją działalność za pomocą organów, takich jak: walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd spółdzielni. Źródłem działań przez nie przedsiębranych są przede wszystkim uchwały, które wytyczają kierunki działania spółdzielni. Czasami jednak uchwały są przedmiotowo skierowane na wywarcie bezpośredniego skutku w prawach lub obowiązkach (...)

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy

Organem właścicielskim w spółce akcyjnej jest walne zgromadzenie akcjonariuszy. Jako organ, na którym reprezentowani są inwestorzy oraz kapitał zakładowy spółki, podejmuje decyzje wytyczające kierunki jej rozwoju, kreujące jej przyszłość. Decyzje te podejmowane są w formie uchwał. Jednakże, pomimo faktu, iż walne zgromadzenie akcjonariuszy jest najważniejszym (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Uchwała o zbyciu nieruchomości

Uchwała o zbyciu nieruchomości

Czy do powzięcia uchwały walnego zgromadzenia dotyczacej zbycia nieruchomości będącej jednocześnie siedzibą spółki z o.o. wymagana jest kwalifikowana większość głosów? Istotnie, w myśl art. (...)

Zasady obliczania większości kwalifikowanej

Zasady obliczania większości kwalifikowanej

Ile to jest, kwalifikowana większość? Biorąc pod uwagę 100% udziałów w spółce z o.o? Głosowanie odbywa się w postaci większości zwykłej, kwalifikowanej lub bezwzględnej. Czym różnią się (...)

Uchwała o sprzedaży nieruchomości

Uchwała o sprzedaży nieruchomości

Jestem udziałowcem w 95% spółki z o.o. W kwietniu wniosłam wraz ze wspólnikiem posiadającym 5% udziałów aportem nieruchomość do spółki /działka budowlana/. Spółka na tym gruncie buduje budynek (...)

Bezwzględna większość głosów

Bezwzględna większość głosów

Zgodnie z umową spółki uchwały zgromadzenia wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem przypadków, które wymagają większości kwalifikowanej. Czy uchwałę (...)

Udzielenie absolutorium.

Udzielenie absolutorium.

Mam pytanie co do udzielania absolutorium w Spółce z o.o.. Jakie jest w końcu głosowanie w sprawie udzielania absolutorium jawne - jest to sprawa osobowa- czy tajne (tzn art. 231 par. 4) czy głosowanie (...)

Rodzaj głosowania

Rodzaj głosowania

Spółka z o.o. ma na najbliższym zgromadzeniu powołać pełnomocnika działającego na rzecz i w imieniu spółki do dokonania jednorazowej czynności. Czy w takim przypadku wymagane jest głosowanie (...)

Sprawa osobowa a głosowanie jawne

Sprawa osobowa a głosowanie jawne

Sytuacja dotyczy spraw osobowych - wyznaczenie pensji - jej podwyższenie lub obniżenie dla jednego z członków z zarządu, który jest jednocześnie jednym z wspólników. Jakie głosowanie powinno (...)

Zasady głosowania przy udzielaniu absolutorium

Zasady głosowania przy udzielaniu absolutorium

Na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników będzie udzielane absolutorium Zarządowi i Radzie Nadzorczej. Czy jest to głosowanie tajne i w formie pisemnej? Czy decyduje tu większość głosów? Czy Radzie (...)

Głosowanie wg zasady jeden właściciel - jeden głos

Głosowanie wg zasady jeden właściciel - jeden głos

Art. 23 ust. 2 Ustawy o własności lokali mówi, że w określonej sprawie można głosować w ten sposób, że na każdego właściciela przypada jeden głos. Czy do każdej Uchwały należy załączyć (...)

Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej. Zgodnie z art. 4. § 1 pkt. 9 ksh, głosy (...)

Wyłączenie wspólnika z głosowania

Wyłączenie wspólnika z głosowania

W umowie spółki z o.o. nie ma innych postanowień niż wynikające z ksh. Czterech wspólników (40% kapitału, 20% kapitału, 20% kapitału i 20% kapitału). Wspólnicy są jednocześnie czterema członkami (...)

Skutki prawne działań niezgodnych z art. 243 k.s.h

Skutki prawne działań niezgodnych z art. 243 k.s.h

Członek zarządu sp. z o.o. był - niezgodnie z art. 243 § 3 k.s.h. - pełnomocnikiem wspólnika tej samej sp. z o.o. na zgromadzeniu wspólników. Na zgromadzeniu tym podjęto pewne uchwały. Jaki wpływ (...)

Zmiana siedziby spółki z o.o.

Zmiana siedziby spółki z o.o.

Jestem prokurentem w spółce z o.o. W zarządzie jest dwóch Niemców przebywających aktualnie na terenie Niemiec. Przenieśliśmy siedzibę do innego miasta. Złożyłem w KRS wniosek o zmianę wpisu, (...)

Zaciąganie zobowiązań

Zaciąganie zobowiązań

Bardzo proszę o wyjaśnienie mi art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych. Jak wyjaśnić żądania poszczególnych kontrahentów? Załóżmy, że kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł, spółka chce zaciągnąć (...)

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

Jak odwołać prezesa ze stanowiska?

W raz z innymi udziałowcami chcielibyśmy odwołać prezesa. Podejrzewamy że bezprawnie wypłacił on sobie kwotę w wysokości 30 tys złotych. Problem polega na tym że prezes na bank nie podpisze (...)

Ważność uchwały podejmowanej w trybie obiegowym

Ważność uchwały podejmowanej w trybie obiegowym

Zarząd Wspólnoty przygotował projekt uchwały i zdecydował głosować nad tą uchwałą w drodze indywidualnego zbierania głosów. Po zebraniu głosów od większości właścicieli i mając już (...)

FORUM PRAWNE

Procedura Wyboru Prezesa (Członka Zarządu w Sp. z o.o.)

Procedura Wyboru Prezesa (Członka Zarządu w Sp. z o.o.) Dotyczy: Procedura Wyboru Prezesa (Członka Zarządu w Sp. z o.o.) Dzień Dobry, w spółce z o.o. podział własności jest następujący: Udziałowiec (...)

skutki uchylenia uchwał

skutki uchylenia uchwał w lutym tego roku właściciele wspólnoty podjęli w trybie mieszanym uchwały wg zasady jeden głos jeden właściciel; zarząd powołał się na wcześniej podjętą uchwałę (...)

Prawica ratuje Hiszpanie, kto uratuje Unię?!

Prawica ratuje Hiszpanie, kto uratuje Unię?! Wybory parlamentarne w Hiszpanii wygrała prawicowa Partia Ludowa. Zdobyte 44 procent głosów daje jej samodzielną większość w parlamencie i silny mandat (...)

zgoda wspólnoty na remont (przebudowę) mieszkania

zgoda wspólnoty na remont (przebudowę) mieszkania Mam zamiar zrobić remont mieszkania w budynku należącym do wspólnoty (jestem jej członkiem). Remont obejmuje wyburzenie ścian działowych, postawienie (...)

osiedle przekształcone w nieruchomość jednoobiektową - jakie konsekwencje?

osiedle przekształcone w nieruchomość jednoobiektową - jakie konsekwencje? Właśnie dowiedziałam się, że moje osiedle zostało przekształcone z nieruchomości wieloobiektowej w jednoobiektowe. (...)

głosowanie korespondencyjne

głosowanie korespondencyjne Dowiedziałem się że w tym roku będzie możliwość głosowania korespondencyjnego, co dokładnie przepisy mówią o takich przypadkach? Kiedy będzie można i co trzeba (...)

Kiedy głosowanie?

Kiedy głosowanie? Głosować nigdy nie głosowałem i głosować nie będę (nawet na partię piwa głosu nie dałem). Tutaj, może bym się skusił ale tych ludzi osobiście nie znam i nie wiem jaki (...)

Głosowanie na zebraniach wspólnoty

Głosowanie na zebraniach wspólnoty Czy zasada głosowania "1 lokal = 1 głos" powinna być uchwalana na początku każdego zebrania wspólnoty, czy też wystarczy podjąć taką uchwałę raz. (...)

Ustawa wspólnoty mieszkaniowej

Ustawa wspólnoty mieszkaniowej Witam serdecznie, Mam "problem" z uchwałą we wspólnocie mieszkaniowej. Wspólnota docelowo będzie się składała z 5 budynków, w tym momencie 3 z nich są wybudowane, (...)

Kim dla sędiego jest ławnik?

Kim dla sędiego jest ławnik? 1. Czy istnieją i obowiązują, jakieś zasady przydzielania ławników do poszczególnych spraw? 2. Czy istnieje możliwość, że ławnik jest niewygodny dla osoby prowadzącej (...)

ślub z obywatelem Turcji

ślub z obywatelem Turcji Mam narzeczonego ,który jest obywatelem z Turcji.Planujemy ślub.Czy mam sie czegos obawiać?Może ktoś ma za męża Turka? (kaśka) Kasia mam dokładnie ten sam problem i próbuje (...)

Problem z termomodernizcją tylko swojej części.

Problem z termomodernizcją tylko swojej części. Mieszkam w budynku w którym znajduje się 6 mieszkań. Jesteśmy dużą wspólnotą mieszkaniową i od prawie 10 lat jest problem z ociepleniem budynku (...)

Oszust wyłudził na mnie pieniądze

Oszust wyłudził na mnie pieniądze Witam. W lutym tego roku poznałam na Sympatii męzczyznę, Tomek - lekarz chirurg. Po pewnym czasie powiedział mi, że ma problem, a mianowicie komornik zajął (...)

Uchwała

Uchwała Głosowanie w trybie indywidualnego zbierania głosów rozpoczęło się w dniu 13 listopada, a uchwała ma obowiązywać od 1 listopada, Czy tak może być?

Uchwała

Uchwała witam Chciałem się zapytać czy jest możliwa taka sytuacja, rada miasta podjęła uchwałę o likwidacji szkoły, czy mieszkańcy mają jakiś wpływ aby decyzja została zmieniona? z góry (...)

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków

Mieszkanie własnościowe, nie płacenie czynszu, skreślenie z listy członków Czy skreślenie z listy członków prowadzi bezpośrednio do eksmisji? Co z moim prawem własnościowym do mieszkania? Jakie (...)

alimenty - jak się pozbyć komornika

alimenty - jak się pozbyć komornika Płace zasądząne mi alimenty dla syna w wysokości 200 zł miesiecznie i przez trzy lata nie zapłaciłem 3 raty (trzech miesięcy) i w dniu wczorajszym dostałem (...)

Służebność

Służebność Witam! Mam takie pytanie otóż 1,20 cm domu sąsiadów stoi w mojej działce gdyż kiedyś tak pozwolił mój dziadek gdyż sąsiedzi są bliską rodziną.Było to tylko uzgodnione ustnie (...)

Porady prawne