Legalizacja odstępstwa od projektu

Pytanie:

Jak mogę zalegalizować odstępstwo od warunków pozwolenia na budowę polegające na tym, że usytuowałem budynek mieszkalny przy granicy działki sąsiedniej, której jestem również właścicielem? Projekt przewidywał lokalizację 4 m od granicy. Postawiłem przy granicy ścianę budynku, w której są otwory okienne, zbliżenie to spowodowało kolizję dachu nowo wybudowanego budynku z przyłączem elektrycznym biegnącym do istniejącego budynku, w którym mieszkam na działce, do której się zbliżyłem z nowym budynkiem.

Masz inne pytanie do prawnika?

24.9.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Legalizacja odstępstwa od projektu

O zakończeniu budowy obiektu budowlanego, inwestor obowiązany jest powiadomić właściwy organ. Do zawiadomienia inwestor obowiązany jest dołączyć: 1) oryginał dziennika budowy; 2) oświadczenie kierownika budowy: a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania; 4) protokoły badań i sprawdzeń; 5)inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. W razie zmian odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, inwestor obowiązany będzie jeszcze dołączyć dodatkowe dokumenty przygotowane przez projektanta (np. zmieniony projekt). Następnie organ może przeprowadzić kontrolę obiektu budowlanego, w wyniku której może nałożyć karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (500 zł) oraz dwóch innych współczynników (uzależnionych od rodzaju obiektu). Zatem w celu zalegalizowania odstępstw, o których mowa w pytaniu należy skierować zawiadomienie o zakończeniu budowy wraz ze zgłoszeniem zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę. Należę liczyć się jednak z możliwością, iż obiekt może zostać uznany za samowolę budowlaną podlegającą rozbiórce.

Porady prawne

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne