Legalizacja samowoli budowlanej

Pytanie:

Odziedziczyłam dom po dziadku. Do nieruchomości jest dobudowany pokój. Znajduje się on na mapie geodezyjnej terenu. Niestety w papierach nie mogę znaleść pozwolenia na tą dobudówkę. Jak to zalegalizować. Czy jest możliwe aby w podkładach geodezyjnych był umieszczony obiekt bez pozwolenia? A jeżeli tak to jak teraz zrobić żeby było ok?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Legalizacja samowoli budowlanej

8.4.2003

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego roboty budowlane (należy przez to rozumieć budowę - którą jest również odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego - a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego), można rozpocząć jedynie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Jeżeli pokój został "dobudowany" bez wymaganego prawem zezwolenia wówczas organ administracyjny może nakazać w drodze decyzji rozbiórkę tej nadbudowy. Nie można jednak nakazać rozbiórki jeżeli upłynęło 5 lat od dnia zakończenia budowy obiektu budowlanego lub jego części, a jego istnienie nie narusza przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji na właścicielu spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Zakładając więc, że pokój został "dobudowany" bez uzyskania pozwolenia będzie Pani mogła po upływie 5 lat od wykonania tej przybudówki starać się o uzyskanie pozwolenia bez ryzyka, iż organ administracyjny nakaże rozbiórkę. Co się tyczy wykazania na mapie geodezyjnej przybudówki należy zauważyć, ze operat ewidencjyny - zawierający informacje o budynkach, gruntach i lokalach składający się m.in. z map jest przygotowywany w oparciu o zgłoszone staroście dane. Obowiązanym do zgłoszenia właściwemu staroście wszelkich zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, w terminie 30 dni licząc od dnia powstania tych zmian jest właściciel np: gruntu. W efekcie możliwa jest sytuacja, że Pani dziadek zgłosił zmianę lecz wcale nie oznacza to, że posiadał pozwolenie na wykonanie przybudówki. Oczywiście nie można również wykluczyć sytuacji odwrotnej.

Potrzebujesz porady prawnej?