Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Pytanie:

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani nie chce się wyprowadzić. Co moge w takiej sytuacji zrobić?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.8.2015

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Niniejsza opinia prawna została wydana na podstawie przepisów: 

- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity - Dz.U.2014.150),  - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity - Dz.U.2014.121) - ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity - Dz.U.2014.101),  - ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity - Dz.U.2014.1025), oraz poglądów orzecznictwa i doktryny w zakresie istotnym dla treści opinii.

Ocena prawna Pani sytuacji zależy od charakteru wynajętego lokalu. Jeśli bowiem jest to lokal będący pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, zastosowanie w tym przypadku znajdą przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, jeśli zaś mamy do czynienia z innym lokalem użytkowym – przepisy kodeksu cywilnego.

Porady prawne

Omawiając pierwszy przypadek należy wskazać, iż zasady podwyższania czynszu reguluje art. 8a ustawy o ochronie praw lokatorów, zgodnie z którym:

 

Art. 8a. 1. Właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego, z zachowaniem terminów wypowiedzenia. 

2. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu wynosi 3 miesiące, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy.  3. Wypowiedzenie wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie.  4. Podwyżka w wyniku której wysokość czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w skali roku przekroczy albo następuje z poziomu wyższego niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, o których mowa w ust. 4a albo w ust. 4e. Na pisemne żądanie lokatora właściciel, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego żądania, pod rygorem nieważności podwyżki, przedstawi na piśmie przyczynę podwyżki i jej kalkulację.  4a. Jeżeli właściciel nie uzyskuje przychodów z czynszu albo innych opłat za używanie lokalu na poziomie zapewniającym pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, jak również zapewniającym zwrot kapitału i zysk, z zastrzeżeniem ust. 4c i 4d, wówczas podwyżkę pozwalającą na osiągnięcie tego poziomu uważa się za uzasadnioną, o ile mieści się w granicach określonych w ust. 4b.  4b. Podwyższając czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, właściciel może ustalić:  1) zwrot kapitału w skali roku na poziomie nie wyższym niż:  a) 1,5% nakładów poniesionych przez właściciela na budowę albo zakup lokalu lub  b) 10% nakładów poniesionych przez właściciela na trwałe ulepszenie istniejącego lokalu zwiększające jego wartość użytkową - aż do ich pełnego zwrotu;  2) godziwy zysk. 4c. Właściciel, który oddał lokal do używania na podstawie stosunku prawnego innego niż najem, ustalając składniki wydatków związanych z utrzymaniem lokalu, stosuje przepisy regulujące ten stosunek prawny; do opłat za używanie lokalu właściciel nie zalicza zwrotu kapitału ani zysku. 4d. W stosunkach najmu lokali socjalnych zysku nie zalicza się jako jednego ze składników czynszu. 4e. Podwyżkę czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w wysokości nieprzekraczającej w danym roku kalendarzowym średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym uważa się za uzasadnioną. Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym jest ogłaszany, w formie komunikatu, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski". 5. W ciągu 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 1, lokator może:  1) odmówić na piśmie przyjęcia podwyżki ze skutkiem rozwiązania stosunku prawnego, na podstawie którego lokator zajmuje lokal, z upływem okresu wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, albo  2) zakwestionować podwyżkę, o której mowa w ust. 4, wnosząc do sądu pozew o ustalenie, na podstawie przepisów ust. 4a-4e, że podwyżka jest niezasadna albo jest zasadna, lecz w innej wysokości; udowodnienie zasadności podwyżki ciąży na właścicielu. 6. (uchylony). 6a. W przypadku: 1) określonym w ust. 5 pkt 1 lokator jest obowiązany uiszczać czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu w dotychczasowej wysokości do dnia rozwiązania stosunku prawnego, na podstawie którego lokator zajmuje lokal;  2) określonym w ust. 5 pkt 2 lokator jest obowiązany uiszczać czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu w dotychczasowej wysokości do dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu kończącego postępowanie w sprawie, z zastrzeżeniem ust. 6b;  3) gdy lokator nie skorzysta z prawa przysługującego mu na podstawie ust. 5, wówczas od upływu terminu wypowiedzenia jest obowiązany uiszczać czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu w wysokości wynikającej z wypowiedzenia.  6b. W przypadku uznania przez sąd podwyżki wysokości czynszu albo innych opłat za używanie lokalu za zasadną, choćby w innej wysokości niż wynikająca z wypowiedzenia,obowiązkiem lokatora jest zapłata kwoty odpowiadającej różnicy między podwyższonym a dotychczasowym czynszem albo innymi opłatami za używanie lokalu, za okres od upływu terminu wypowiedzenia. 7. (uchylony). 8. Przepisy ust. 1-6b nie mają zastosowania do podwyżek opłat niezależnych od właściciela. Podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela, nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia, w którym podwyżka zaczęła obowiązywać (art. 9 ust. 1b). Po pierwsze zatem, podwyżka musi być uzasadniona w myśl tego przepisu. Po drugie, zachowany musi być co najmniej 3 miesięczny termin wypowiedzenia, co oznacza, iż składając (na piśmie) wypowiedzenie w dniu 30 marca mogła Pani podwyższyć czynsz najwcześniej od 1 lipca, a zatem dokonane wypowiedzenie czynszu jest nieskuteczne. W razie skutecznego dokonania wypowiedzenia, stosunek najmu uległby rozwiązaniu (z upływem okresu wypowiedzenia), gdyby lokator w terminie 2 miesięcy od dnia wypowiedzenia odmówił na piśmie przyjęcia podwyżki. Gdyby tego nie dokonał, umowa obowiązywałaby dalej, a Pani nie mogłaby rozwiązać stosunku najmu, lecz jedynie pozwać najemcę o zaległe zapłaty (gdyby następnie nie uiszczał czynszu w podwyższonej wysokości). W przypadku zaś innego lokalu użytkowego, kwestię najmu regulują przepisy kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 6851 ww. ustawy, wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Przepis ten nie wskazuje konsekwencji braku zgody najemcy na podwyżkę czynszu. W doktrynie wskazuje się jednak, iż „w związku (…) z tym, że oznaczenie czynszu jest elementem przedmiotowo istotnym umowy najmu, brak akceptacji przez najemcę zmiany czynszu w tym wypadku oznacza, że umowa najmu rozwiąże się (wygaśnie) po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia” (Kozieł G. [w:] Kidyba A. (red.), Gawlik Z., Janiak A.,Kopaczyńska-Pieczniak K., Kozieł G., Niezbecka E., Sokołowski T., Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Zobowiązania - część szczególna, LEX, 2014, komentarz do art. 6851 ). Podobnie Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 29 maja 2013 r. (V ACa 163/13, LEX nr 1322481) wskazał, iż „wysokość czynszu jest istotnym elementem umowy najmu, tym samym element ten wymaga akceptacji najemcy. Jeżeli więc najemca nie wyraża zgody na podwyżkę czynszu (w granicach dozwolonych prawem), to umowa najmu wygaśnie na skutek wypowiedzenia jednego z istotnych elementów umowy najmu. Najem wygasa, gdy zostanie wypowiedziany jeden z jej istotnych elementów”. Brak zgody najemcy na podwyżkę powoduje wygaśnięcie najmu z upływem terminu wypowiedzenia czynszu. Nie może Pani wypowiedzieć umowy najmu z powodu braku zgody na podwyżkę (ponieważ przy najmie zawartym na czas oznaczony przyczyny wypowiedzenia muszą być określone w umowie), ale najem wygaśnie bez wypowiedzenia z dniem 1 maja. Jeśli najemca nie będzie chciał się wyprowadzić, niezbędne będzie złożenie pozwu o eksmisję. Radzimy jednak uzyskać stanowisko najemcy co do podwyżki czynszu na piśmie. Gdyby bowiem złożyli Państwo pozew do sądu, a najemca w toku postępowania wskazał, że zgodził się na podwyżkę, przegraliby Państwo proces, bowiem najem w takim wypadku nie wygaśnie. Oświadczenie najemcy na piśmie, chociaż nie jest konieczne dla wygaśnięcia najmu, będzie mieć kluczowe znaczenie dowodowe. Dowodem będzie oczywiście również fakt nieuiszczania przez najemcę od maja czynszu w podwyższonej wysokości, zawsze istnieje jednak ryzyko, iż najemca będzie się tłumaczył, iż np. wyrażał zgodę na podwyżkę, a jedynie miał przejściowe problemy finansowe. Powinni Państwo również poinformować najemcę, iż wskutek braku jego zgody na podwyżkę czynszu umowa wygasa 1 maja i wezwać go do opuszczenia lokalu, wyznaczając w tym celu termin (możliwy do zrealizowania celem opróżnienia lokalu ze wszystkich sprzętów itp.). Jeśli kroki te okażą się nieskuteczne, powinni wnieść Państwo pozew o eksmisję do sądu. Pozew zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego powinien odpowiadać następującym wymogom: Art. 187. § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:  1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;  2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.  § 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:  1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;  2) dokonanie oględzin;  3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;  4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.  Art. 126. § 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:  1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;  2) oznaczenie rodzaju pisma;  3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;  4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;  5) wymienienie załączników.  § 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:  1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,  2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub  3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.  § 21. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać sygnaturę akt.  § 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa.  § 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do pism wnoszonych w elektronicznym postępowaniu upominawczym.  § 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.  § 5. Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).  § 6. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym służącym do prowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w tym postępowaniu, mając na względzie sprawność postępowania, dostępność drogi elektronicznej dla stron postępowania oraz ochronę praw stron postępowania, przy uwzględnieniu możliwości składania jednorazowo wielu pozwów Art. 1261 . § 1. W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna. § 2. Pisma dotyczące części przedmiotu sporu lub zaskarżenia podlegają opłacie tylko w stosunku do wartości tej części. § 3. Wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego.  Art. 128. § 1. Do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.  § 2. W elektronicznym postępowaniu upominawczym przepisu § 1 nie stosuje się. 
Pozew należy złożyć do sądu właściwego – co do zasady właściwy jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego (art. 27 kodeksu postępowania cywilnego), jednak zgodnie z art. 38. § 1. k.p.c. powództwo o własność lub o inne prawa rzeczowe na nieruchomości, jak również powództwo o posiadanie nieruchomości można wytoczyć wyłącznie przed sąd miejsca jej położenia. Powództwo o eksmisję jest powództwem o opróżnienie i wydanie lokalu, a więc powództwem windykacyjnym opartym na art. 222 § 1 kodeksu cywilnego („właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą”). Naszym zdaniem zatem, jeśli lokal stanowi odrębną nieruchomość, powództwo należy wytoczyć przed sąd miejsca jej położenia. Od pozwu należy uiścić opłatę w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, którą w sprawach o wydanie przedmiotu najmu stanowi przy umowach zawartych na czas oznaczony - suma czynszu za czas sporny, lecz nie więcej niż za rok. W doktrynie wskazano, iż „w przypadku roszczenia o wydanie albo odebranie przedmiotu najmu lub dzierżawy art. 23 będzie miał zastosowanie, jeżeli to żądanie jednocześnie będzie związane ze sporem co do istnienia lub dalszego trwania tych umów (zob. M. Lisiewski (w:) Kodeks postępowania cywilnego..., t. 1, red. Z. Resich, W. Siedlecki, s. 112 oraz podobnie M. Jędrzejewska (w:) Kodeks postępowania cywilnego..., t. 1, red. T. Ereciński, s. 146, której zdaniem art. 23 ma zastosowanie jeżeli żądanie związane jest z istnieniem umowy najmu lub dzierżawy, jest więc skutkiem decyzji dotyczącej istnienia samego prawa). Jeżeli natomiast sporu co do istnienia samego prawa nie będzie, bądź gdy żądanie wydania albo odebrania przedmiotów wiązać się będzie z innymi umowami (np. umową użyczenia) albo odnosić się będzie do rzeczy posiadanych bez tytułu prawnego, wówczas określenie wartości przedmiotu sporu nastąpi: w przypadku ruchomości na podstawie wartości rzeczy, zgodnie z art. 19 § 2 i na podstawie art. 232 ” (Dolecki H. (red.), Wiśniewski T. (red.), Gromska-Szuster I., Jakubecki A., Klimkowicz J., Knoppek K., Misiurek G., Pogonowski P., Zembrzuski T., Żyznowski T., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366., LEX, 2013, komentarz do art. 23). Zgodnie zaś z art. 232 kodeksu cywilnego, w sprawach o wydanie nieruchomości posiadanej bez tytułu prawnego lub na podstawie tytułu innego niż najem lub dzierżawa wartość przedmiotu sporu oblicza się przyjmując, stosownie do rodzaju nieruchomości i sposobu korzystania z niej, podaną przez powoda sumę odpowiadającą trzymiesięcznemu czynszowi najmu lub dzierżawy należnemu od danego rodzaju nieruchomości. W pozwie należy powołać wszelkie dowody przydatne dla wykazania istnienia i wysokości roszczenia, pod rygorem pominięcia późniejszych dowodów przez sąd jako spóźnionych. W razie wskazania świadków, należy podać ich adresy, aby mogli zostać wezwani przez sąd na rozprawę.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

Ochrona lokatorów i podwyżki czynszów od nowego roku

  Co się zmieniło w zakresie ochrony praw lokatorów? Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego weszła w życie 1 stycznia 2007 roku. Dzięki niej od nowego roku właściciele mieszkań mogą dokonywać (...)

Zmiany w ochronie praw lokatorów?

Zmiany w ochronie praw lokatorów?

Co ma się zmienić w zakresie ochrony praw lokatorów? Przedmiotem prac sejmowych jest obecnie rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Projekt ten dotyczy uzupełnienia przepisów ustawy o regulacje przydatne (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

Ustawa o ochronie praw lokatorów - krótki komentarz

  Uwagi ogólne Zgodnie z art. 75 Konstytucji RP, władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli (...)

Czynsz najmu mieszkania

Czynsz najmu mieszkania

  Od czego zależy czynsz najmu? Stawki czynszu lokalu mieszkalnego są różnicowane - w zależności od podmiotu wynajmującego - i przedstawiają się następująco: Czynsz w przypadku lokali własnościowych W przypadku lokali własnościowych, wysokość opłat za używanie (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość (...)

Podwyższanie czynszów podlega kontroli z punktu widzenia zasadności

Podwyższanie czynszów podlega kontroli z punktu widzenia zasadności

17 maja 2006 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący podwyżki czynszu albo innych opłat za użytkowanie lokalu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że:- art. 8a ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe (...)

Okres zalegania z czynszem a wypowiedzenie - opinia prawna

Okres zalegania z czynszem a wypowiedzenie - opinia prawna

Stan faktyczny Najemca w umowie cywilnoprawnej zawartej pod koniec lipca zgodził się na opłatę czynszu za pierwszy miesiąc oraz za kaucje wartości 1 miesiąca czynszu w przeciągu kilku dni po wprowadzeniu się, oraz na następne opłaty czynszu z 1 miesięcznym wyprzedzeniem. Jednak pierwszego (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Więcej tanich mieszkań na wynajem

Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach społecznych, wsparcie (...)

Eksmisja lokatora, który nie płaci czynszu - opinia prawna

Eksmisja lokatora, który nie płaci czynszu - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem kamienicy. Jeden z lokatorów nie płaci czynszu od 4-ch miesięcy. Listu poleconego z ponagleniem zapłaty nie odebrał (przyszedł zwrot). Czy mam szansę uzyskania wyroku o eksmisję przed sądem? W tej chwili nie interesuje mnie ugoda z lokatorem (chcę (...)

Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?

Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu?

  Kiedy można wypowiedzieć stosunek najmu z powodu zwłoki z opłatami? Jeżeli najemca jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo, iż został wcześniej uprzedzony na piśmie o zamiarze wypowiedzenia najmu i wyznaczony (...)

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

Podnajem od gminy a ochrona praw lokatorów - opinia prawna

Stan faktyczny Zgodnie z uchwałą Rady Gminy nasza rodzina spełniała warunki do przydziału lokalu komunalnego. Gmina nie posiadała jednak wolnego mieszkania. Mieszkanie, które miało być nam przydzielone zostało wynajęte przez gminę od innego właściciela. W tej umowie wyraźnie oznaczono, (...)

Właścicielu, sprawdź, jakie masz prawa wobec najemcy

Właścicielu, sprawdź, jakie masz prawa wobec najemcy

Na czym polegają ograniczenia używania lokalu przez najemcę? Skutkiem zawarcia umowy jest powstanie względnie trwałego stosunku pomiędzy stronami. Istotą najmu jest czasowość korzystania przez najemcę z przedmiotu najmu w powiązaniu z ekwiwalentnym świadczeniem czynszu. Uprawnienie najemcy (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

UMOWA NAJMU  - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

UMOWA NAJMU - zmiany wprowadzone specustawą o tarczy antykryzysowej

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie (z wyjątkiem kilkunastu przepisów) ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych (...)

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Jakie obowiązki spoczywają na wynajmującym, a jakie na najemcy?

Niniejszy artykuł w zakresie najmu lokalu dotyczy lokalu użytkowego. Obowiązki wynajmującego Głównymi obowiązkami wynajmującego jest: wydanie rzeczy, utrzymanie rzeczy w stanie przydatnym do umówionego użytku przez czas trwania najmu. Poza tym ponosi on odpowiedzialność (...)

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Wypowiedzenie umowy najmu i eksmisja - opinia prawna

Stan faktyczny Jestem właścicielem mieszkania o powierzchni 42 m kw. w kamienicy w Krakowie. Mieszkanie zajmuje lokatorka, która nabyła prawo do jego najmu na podstawie przydziału kwaterunkowego. W trybie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów skutecznie doręczyłem (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego (...)

Nabycie mieszkania z lokatorem - opinia prawna

Nabycie mieszkania z lokatorem - opinia prawna

Stan faktycznyW zeszłym tygodniu kupiłam dla siebie mieszkanie na rynku wtórnym. Mieszkanie było wcześniej wynajmowane, na ogół studentom, i wymaga generalnego remontu. Oczywiście przed podpisaniem aktu notarialnego zapoznałam się z odpisem z księgi wieczystej (nie były tam wpisane (...)

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wypowiedzenie stawki czynszu

Wypowiedzenie stawki czynszu

Mam zawartą umowę na czas określony na najem lokalu mieszkalnego. Czy w czasie trwania umowy mogę wypowiedzieć stawkę czynszu? Aby odpowiedzieć na zadane przez Pana pytanie musimy odnieść się do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i (...)

Wypowiedzenie wysokości czynszu najmu

Wypowiedzenie wysokości czynszu najmu

Jestem najemcą lokalu i mam umowę najmu zawartą na 3 lata, czyli na czas określony. Umowa powinna trwać jeszcze przez rok. Teraz wynajmujący poinformował mnie, że podwyższa mi czynsz od lipca. W umowie nie było żadnych klauzul, ani też nie było wzmianki o możliwości podwyższenia czynszu. (...)

Podwyżka czynszu najmu o 100%

Podwyżka czynszu najmu o 100%

Właściciel budynku mieszkalnego chce podwyższyć czynsz o 100 %. Czy obowiązuje czynsz regulowany, a jeśli tak, to w jakich przypadkach? Z pytania wynika, że mamy do czynienia z najmem, do którego zastosowanie znajduje ustawa o ochronie praw lokatorów. Czynsz, który możemy (...)

Skuteczność wypowiedzenia czynszu najmu lokalu

Skuteczność wypowiedzenia czynszu najmu lokalu

Dwukrotnie wysłałem do najemcy list polecony z potwierdzeniem odbioru, dotyczący podwyżki czynszu najmu lokalu mieszkalnego. I dwukrotnie otrzymałem zwrot listu. Wiem, że najemca celowo nie odbiera listu, aby nie płacić zwiększonego czynszu. Co w tej sytuacji mogę zrobić, aby skutecznie doręczyć (...)

Wykup mieszkania od spółdzielni rolniczej

Wykup mieszkania od spółdzielni rolniczej

Spółdzielnia rolnicza chce sprzedać mieszkania w bloku, który jest jej własnością od 25 lat. Lokatorzy, którzy nie zgodzili się na wykup mieszkań zostali poinformowani, że zostaną umieszczeni w jednym mieszkaniu w osobnych pokojach z wspólną łazienką i kuchnią (obecnie każde z mieszkań (...)

Ograniczenia w ustaleniu wysokości czynszu najmu

Ograniczenia w ustaleniu wysokości czynszu najmu

Nabyłem nieruchomość mieszkalną od syndyka. Jest ona zasiedlona - lokator dysponuje umową najmu z 1955 roku. Przez ostatnie 3 lata, od ogłoszenia upadłości zakładu, uiszczał on jedynie należności na rzecz wspólnoty mieszkaniowej. Chce ustalić wysokość czynszu, jaką będzie on uiszczał (...)

Eksmisja najemcy - Jak mogę go usunąć z mieszkania niepłacącego najemcę i odzyskać pieniądze?

Eksmisja najemcy - Jak mogę go usunąć z mieszkania niepłacącego najemcę i odzyskać pieniądze?

Jestem właścicielem mieszkania, które wynająłem małżeństwu z dzieckiem. Od trzech miesięcy nie otrzymuję zapłaty za wynajem, nie mogę dostać się do mieszkania gdyż nowy lokator zmienił zamki, unika mnie, nie otwiera drzwi. Jak mogę go usunąć z mieszkania i odzyskać pieniądze? Dodam, (...)

Kwestionowanie wypowiedzenia umowy najmu

Kwestionowanie wypowiedzenia umowy najmu

Zarządca w umowie najmu nie podaje właściciela nieruchomości, którego reprezentuje. Podejrzewam,że celowo, ponieważ właściciel nieruchomości nie żył w chwili podpisywania umowy najmu. Problem jest dosyć skomplikowany. Niebawem do niego powrócę. Zainwestowałem w to mieszkanie sporo środków. (...)

Obniżenie czynszu za najem

Obniżenie czynszu za najem

Wynajmuję lokal, ale uważam, że czynsz jest za wysoki na dzisiejsze czasy. Czy mogę negocjować z nimi? Czy mogę oddać sprawę do sądu o obniżenie czynszu, czy też ustalenie czynszu? Strony umowy oczywiście zawsze mogą negocjować jej warunki przed jej podpisaniem. Możliwe jest także negocjowanie (...)

Czynsz w nieruchomości gminy i osoby fizycznej

Czynsz w nieruchomości gminy i osoby fizycznej

Jestem współwłaścicielem w 1/2 części własności kamienicy czynszowej. Właścicielem drugiej połowy jest gmina. W związku z tym, że obecnie czynsze w tej kamienicy są znacznie poniżej 3% wartości odtworzeniowej, zaproponowałem drugiemu współwłaścicielowi podniesienie ich do tej właśnie (...)

Zaliczenie spłat

Zaliczenie spłat

Podpisana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego. Lokator zobowiązany jest na podstawie umowy najmu do uiszczania czynszu oraz opłat niezależnych od właściciela (co razem daje kwotę x). Wpłaty dokonywane są przez lokatora przelewem bankowym lub osobiście w kasie administracji. Powstaje wątpliwość (...)

Podwyżka czynszu w lokalu użytkowym

Podwyżka czynszu w lokalu użytkowym

Została zawarta umowa najmu lokalu użytkowego pomiędzy przedsiębiorcami na czas określony. W umowie nie określono czy czynsz może ulec zmianie. Wynajmujący, na podstawie art. 685 o podwyższaniu czynszu, wypowiedział dotychczasową wysokość czynszu zachowując termin ustawowy. Najemca nie (...)

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu użytkowego

Stałem się właścicielem nieruchomości, w której wynajmują lokale użytkowe firmy. Firmy te zawierały umowy najmu lokali użytkowych z poprzednim właścicielem. Niektóre umowy są na czas nieokreślony. W jaki sposób mogę zmienić te umowy najmu? Aneksem? Czy można w takim aneksie zrobić (...)

Eksmisja i przydział lokalu socjalnego

Eksmisja i przydział lokalu socjalnego

3 lata temu dałem wypowiedzenie trzyletnie lokatorowi, który mieszka na parterze. Obecnie zwolnił mi się lokal na III piętrze. Wiem, że muszę założyć chyba sprawę o eksmisję bo lokator sam się nie wyprowadzi. Ale chciałbym mu udostępnić to mieszkanie na III piętrze jako mieszkanie zastępcze. (...)

Ochrona praw lokatorów - podniesienie czynszu

Ochrona praw lokatorów - podniesienie czynszu

Czy wynajmujący - właściciel prywatny (zarządca) kamienicy może bez ograniczeń podnosić wysokość czynszu na podstawie art. 685 ze znaczkiem 1 k.c.? Czy są jakieś przepisy, które to ograniczają? Poniższe uregulowania nie mają zastosowania do podwyżek: nieprzekraczających w skali roku (...)