Niebieska karta

Pytanie:

"Od 2 miesięcy przebywam za granica (żona jest w Polsce). Moje małżeństwo nie należy do udanych - w 2008 roku żona wezwała policję dwukrotnie twierdząc, że ją biję. Za każdym razem policja przyjeżdżając na interwencję zastawała mnie trzeźwego. Każda z tych dwóch interwencji została potraktowana jako kłótnia małżeńska (domowa), nie było mowy o przemocy ani niebieskiej karcie. Nigdy nie byłem aresztowany lub wzywany na komisariat w tych ani w innych sprawach. Od stycznia tego roku przebywam za granicą, żona twierdzi, że w lutym założyła mi niebieską kartę. Czy jest możliwe założenie niebieskiej karty pod moją nieobecność bez poparcia faktami np. obdukcją lekarską, interwencją policji potwierdzającą moją winę?"

Odpowiedź prawnika: Niebieska karta

Procedura „Niebieskie Karty" to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez policjantów, zgodnie z przepisami zarządzenia nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty". Czynności są podejmowane w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, rozumianej w sposób określony w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przemocą w rodzinie w rozumieniu przepisów jest jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zgodnie z przepisami, czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty" policjant podejmuje w przypadku podejmowania interwencji domowej, którą jest natychmiastowe podjęcie czynności policyjnych, będących realizacją ustawowych obowiązków i uprawnień Policji, w mieszkaniu, domu lub innym miejscu prywatnym, w związku z naruszeniem norm prawnych lub zasad współżycia społecznego bądź zagrożeniem ich naruszenia, w celu przywrócenia porządku, zapewnienia spokoju bądź ochrony bezpieczeństwa ludzi. Podstawą takiej interwencji będzie:

  • polecenie wydane przez dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji

  • polecenie wydane przez inną upoważnioną osobę

  • inicjatywa własna wynikająca z dokonanych ustaleń

  • jeżeli podczas wykonywania innych obowiązków służbowych, w tym podejmowania różnych interwencji, uzyskał informację o istniejącej przemocy w rodzinie bądź ma uzasadnione podejrzenie jej występowania i jednocześnie zachodzi konieczność udzielenia pomocy jej ofiarom

Zgodnie z przepisami do założenia tzw. „Niebieskiej karty" wystarczy nawet jednorazowe podjęcie działań naruszających prawa lub dobra osobiste osób najbliższych. Rozpoczęcie procedury „Niebieskie karty" następuje z chwilą podjęcia interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie. Taki dokument jest zakładany i wypełniany przez funkcjonariusza w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie. Policjant przeprowadzający interwencję każdorazowo sporządza „Notatkę urzędową o przemocy w rodzinie”. W zależności od zaistniałych okoliczności policjant sporządza ją na miejscu interwencji (w obecności sprawcy) lub bezpośrednio po jej zakończeniu w jednostce organizacyjnej Policji. Z racji tego, iż przebywa Pan za granicą wątpliwe wydaje się, iż procedura ta została wszczęta obecnie.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika