Niebieska karta

Pytanie:

Od 2 miesięcy przebywam za granica (żona jest w Polsce). Moje małżeństwo nie należy do udanych - w 2008 roku żona wezwała policję dwukrotnie twierdząc, że ją biję. Za każdym razem policja przyjeżdżając na interwencję zastawała mnie trzeźwego. Każda z tych dwóch interwencji została potraktowana jako kłótnia małżeńska (domowa), nie było mowy o przemocy ani niebieskiej karcie. Nigdy nie byłem aresztowany lub wzywany na komisariat w tych ani w innych sprawach. Od stycznia tego roku przebywam za granicą, żona twierdzi, że w lutym założyła mi niebieską kartę. Czy jest możliwe założenie niebieskiej karty pod moją nieobecność bez poparcia faktami np. obdukcją lekarską, interwencją policji potwierdzającą moją winę?

Masz inne pytanie do prawnika?

12.3.2010

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Niebieska karta

Procedura „Niebieskie Karty" to ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez policjantów, zgodnie z przepisami zarządzenia nr 162 Komendanta Głównego Policji z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję zadań w związku z przemocą w rodzinie w ramach procedury „Niebieskie Karty". Czynności są podejmowane w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, rozumianej w sposób określony w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Przemocą w rodzinie w rozumieniu przepisów jest jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zgodnie z przepisami, czynności w ramach procedury „Niebieskie Karty" policjant podejmuje w przypadku podejmowania interwencji domowej, którą jest natychmiastowe podjęcie czynności policyjnych, będących realizacją ustawowych obowiązków i uprawnień Policji, w mieszkaniu, domu lub innym miejscu prywatnym, w związku z naruszeniem norm prawnych lub zasad współżycia społecznego bądź zagrożeniem ich naruszenia, w celu przywrócenia porządku, zapewnienia spokoju bądź ochrony bezpieczeństwa ludzi. Podstawą takiej interwencji będzie:

  • polecenie wydane przez dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji

  • polecenie wydane przez inną upoważnioną osobę

  • inicjatywa własna wynikająca z dokonanych ustaleń

  • jeżeli podczas wykonywania innych obowiązków służbowych, w tym podejmowania różnych interwencji, uzyskał informację o istniejącej przemocy w rodzinie bądź ma uzasadnione podejrzenie jej występowania i jednocześnie zachodzi konieczność udzielenia pomocy jej ofiarom

Zgodnie z przepisami do założenia tzw. „Niebieskiej karty" wystarczy nawet jednorazowe podjęcie działań naruszających prawa lub dobra osobiste osób najbliższych. Rozpoczęcie procedury „Niebieskie karty" następuje z chwilą podjęcia interwencji domowej wobec przemocy w rodzinie. Taki dokument jest zakładany i wypełniany przez funkcjonariusza w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie. Policjant przeprowadzający interwencję każdorazowo sporządza „Notatkę urzędową o przemocy w rodzinie”. W zależności od zaistniałych okoliczności policjant sporządza ją na miejscu interwencji (w obecności sprawcy) lub bezpośrednio po jej zakończeniu w jednostce organizacyjnej Policji. Z racji tego, iż przebywa Pan za granicą wątpliwe wydaje się, iż procedura ta została wszczęta obecnie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335