Nieściągalność orzeczonej kary grzywny

Pytanie:

Czy w sytuacji, jeżeli skazany nie może uiścić grzywny z powodu niskich dochodów, wystarczających mu tylko na utrzymanie na minimalnym poziomie, a egzekucja okazała się niemożliwa, pozostaje tylko zstępcza kara pozbawienia wolności?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.12.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Nieściągalność orzeczonej kary grzywny

Istnieje szereg instytucji w postępowaniu karnym wykonawczym, których celem jest uniknięcie konieczności osadzania w zakładzie karnym osoby, która nie jest w stanie spłacić orzeczonej grzywny. Jeżeli skazany wyrazi na to zgodę, grzywna nie przekraczająca 100 stawek dziennych (wysokość stawki dziennej wynika z wyroku sądu) może zostać zamieniona na pracę społecznie użyteczną w wymiarze od 1 do 12 miesięcy. Sąd na wniosek skazanego może odroczyć ściągnięcie grzywny lub rozłożyć ją na raty na okres jednego roku a wypadkach szczególnych nawet do trzech lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli z przyczyn niezależnych od skazanego nie może on uiścić grzywny, a wykonanie tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może grzywnę w całości lub w części umorzyć. Orzekając zastępcza karę pozbawienia wolności sąd może zawiesić jej wykonanie na okres próby od roku do dwóch lat i może także, w przypadku spłaty co najmniej połowy grzywny w terminie, zastosować korzystniejszy dla skazanego przelicznik, niż wynikający z wyroku skazującego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Największa reforma prawa karnego od 1927 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości, został wysłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. To część największej reformy prawa karnego od 1927 r. zmieniającej politykę karania i zakładającej wyeliminowanie nadużyć związanych z karą więzienia w zawieszeniu. Celem projektu jest (...)

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \

Warunkowe zawieszenie wykonania kary - czyli \"kara w zawiasach\"

    Często sądy karne, aby uniknąć negatywnych konsekwencji wykonania kary (zwłaszcza kary pozbawienia wolności), orzekają karę „w zawieszeniu” („w zawiasach”).  W jakich przypadkach sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary? Sąd skazujący może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia (...)

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Zmiana filozofii karania. Nowelizacja Kodeksu karnego

Dziś sejm RP zajmie się przygotowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacją projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. To najobszerniejsza i najdonioślejsza w skutkach od czasów uchwalenia kodeksu w 1997 r. nowelizacja przepisów prawa karnego dotycząca zasad wymiaru kary oraz hierarchii kar. Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury (...)

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Kary bardziej skuteczne? Kodeks Karny znowelizowany

Głównym celem projektu jest zmiana obecnej struktury orzekanych kar, w tym ograniczenie możliwości pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary. Kara zawieszona (orzekana w Polsce jako około 60 % wszystkich kar) nie spełnia bowiem funkcji odstraszającej i wychowawczej. Lepsze efekty w tym względzie przynoszą sankcje wolnościowe - grzywny bądź kary ograniczenia (...)

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

Kodeks karny 2014 - duże zmiany już niebawem?

W Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowywany jest projekt obszernej nowelizacji Kodeksu Karnego. Ważne zmiany czekają przede wszystkim część ogólną w zakresie zasad odpowiedzialności karnej, form popełniania przestępstwa, okoliczności wyłączających odpowiedzialność karną, kar i środków karnych oraz zasad ich wymierzania, środków probacyjnych (związanych z (...)

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Większe bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Projekt zmian Wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw ze skutkiem śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności poprzez walkę z przestępstwami drogowymi to główne cele nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, nad którą Rada Ministrów obradowała 13 lipca 2021 r. Projekt zakłada szereg (...)

Ostrożnie z fajerwerkami!

Ostrożnie z fajerwerkami!

W trosce o bezpieczeństwo konsumentów m.in. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił porady, których przestrzeganie umożliwi bezpieczne używanie fajerwerków. Poniżej najważniejsze informacje. Co to są fajerwerki? Fajerwerki to potoczne określenie wyrobów pirotechnicznych widowiskowych służących do celów rozrywkowych i przeznaczonych dla (...)

Wyższe kary dla kierowców. Za co?

Wyższe kary dla kierowców. Za co?

Wystarczy, że zapomnisz o jednym dokumencie i narażasz się na 3 tys. zł grzywny. Właściciele ciężarówek zapłacą jeszcze więcej. Od nowego roku kierowcy przyłapani bez polisy OC będą traktowani surowiej niż obecnie. Zmiany wprowadzi nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Dokument został już opublikowany w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy zakładają, że kara za brak (...)

Kary za wykroczenia wzrosną dwukrotnie

Kary za wykroczenia wzrosną dwukrotnie

Rząd przyciśnie obywateli nowym kodeksem wykroczeń. Grzywna pójdzie w górę nawet o 5 tys. zł. Chodzi o skuteczniejszą walkę z tymi, którzy śmiecą na ulicach, deptają trawniki czy spacerują z psem bez kagańca. Jak tego dokonać? – Przez podwyższenie sankcji z kodeksu wykroczeń. Nie tylko tych zawartych w przepisach części szczególnej, ale i przez zmiany (...)

Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

Jak będą nakładane mandaty za wykroczenia skarbowe?

Czego dotyczą nowe przepisy?  25 lutego 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2006 r. w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe. Stanowi ono uzupełnienie przepisów Kodeksu karnego skarbowego co do tzw. postępowania mandatowego. Nowe rozporządzenie określa: szczegółowe zasady i sposób wydawania funkcjonariuszom (...)

Przestępca szybciej trafi do więzienia

Przestępca szybciej trafi do więzienia

Nie będzie mógł też odroczyć płatności lub rozłożyć jej na raty, jeśli sąd nakazał mu zapłatę grzywny. Obecnie osoby z wyrokiem próbują odwlec odbycie kary poprzez wnioski o jej odroczenie. Po odmowie składany jest kolejny, a potem jeszcze następny wniosek, co w konsekwencji przedłuża przebywanie przestępcy na wolności. - Wśród skazanych i ich obrońców (...)

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Skuteczna walka z mafiami podatkowymi

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z  Ministerstwem Finansów oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało ustawę, która pozwoli na skuteczne przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zwłaszcza skarbowej. Nowe rozwiązania wymierzone w przestępców oszukujących na podatkach, cłach czy akcyzie, to kontynuacja działań, które (...)

Spóźniłeś się złożeniem deklaracji podatkowej? Co dalej?

Spóźniłeś się złożeniem deklaracji podatkowej? Co dalej?

Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatnicy mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.  W niniejszym artykule wskażemy co grozi za niezłożenie deklaracji  podatkowej w wymaganym terminie oraz jakie (...)

Ilość stawek dziennych ma znaczenie

Ilość stawek dziennych ma znaczenie

Na rozprawie głównej oskarżony oświadczył, iż chce dobrowolnie poddać się karze w trybie art. 387 k.p.k., a jego obrońca wniósł wówczas o wymierzenie mu kary roku pozbawienia wolności z zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat oraz kary grzywny w wysokości 2.000 zł, przy określeniu stawki dziennej na kwotę 200 zł, z jednoczesnym jej zaliczeniem na poczet (...)

Walka z porwaniami dla okupu...

Walka z porwaniami dla okupu...

Czego dotyczą projektowane zmiany?Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego. Przewiduje on wyróżnienie dwóch typów kwalifikowanego przestępstwa pozbawienia wolności: pozbawienie wolności powyżej 7 dni, pozbawienie wolności połączone ze szczególnym udręczeniem. W drugim przypadku czyn będzie (...)

Co grozi za napaść na posła?

Co grozi za napaść na posła?

Napastnik z bronią palną, nożem lub innym niebezpiecznym narzędziem, który zaatakuje posła lub jego pomocnika, może spędzić w więzieniu 10 lat. Na taką karę agresor naraża się za sam atak, nawet jeżeli poseł wyjdzie z opresji bez żadnych obrażeń. Jeżeli zostanie jednak ranny lub straci życie, to oprawca może usłyszeć zarzuty zabójstwa lub usiłowania zabójstwa. (...)

Cywilne zabezpieczenie nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie

Cywilne zabezpieczenie nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie

Zabezpieczenie roszczeń jako instytucja prawa cywilnego nie może być podstawą umieszczenia w ośrodku w Gostyninie osoby, wobec której trwa postępowanie o uznanie za stwarzającą zagrożenie. Uznał tak Sąd Najwyższy po zbadaniu pytania prawnego w sprawie możliwości stosowania takiego zabezpieczenia do ustawy regulującej tę kwestię. Konstytucja pozwala pozbawiać (...)

Za in vitro pięć lat więzienia

Za in vitro pięć lat więzienia

PiS chce całkowitego zakazu zapładniania ludzkiej komórki jajowej poza organizmem matki. Platforma zapowiada kary jedynie za sprzedaż, eksperymenty czy niszczenie pobranych zarodków. Na rozpoczynającym się dzisiaj posiedzeniu Sejmu posłowie rozpatrzą sześć projektów dotyczących in vitro. Dwa z nich – zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość – całkowicie (...)

Surowszy Kodeks karny?

Surowszy Kodeks karny?

Reforma Kodeksu karnego – bezpieczeństwo dla Polaków Dobre prawo dające poczucie sprawiedliwości nie może pobłażać sprawcom najcięższych zbrodni. Kary muszą być adekwatne do winy. Muszą skutecznie odstraszać przestępców, a nie utwierdzać ich w poczuciu bezkarności. Temu ma służyć gruntowna reforma Kodeksu karnego, przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości, (...)

Niekonstytucyjne niektóre z przepisów o tzw. policji sesyjnej

Niekonstytucyjne niektóre z przepisów o tzw. policji sesyjnej

5 lipca 2005 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał skargę konstytucyjną Klary B. dotyczącą braku możliwości zaskarżenia orzeczenia sądu. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 50 § 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych w zakresie, w jakim nie przewiduje zażalenia na postanowienie o zamianie kary porządkowej grzywny na karę pozbawienia wolności, (...)

Sposób na wagarowiczów?

Sposób na wagarowiczów?

Strażnicy miejscy z Łodzi chcą umieszczać zatwardziałych wagarowiczów w rodzinach zastępczych. Pedagodzy i psycholodzy nie zostawiają na tym pomyśle suchej nitki. Ich zdaniem, realizacja projektu może zaszkodzić i dziecku, i rodzinie zastępczej - pisze DZIENNIK. (...) Kara dotyczyłaby tylko zdemoralizowanych uczniów, którzy regularnie opuszczają lekcje. Mimo to na propozycji suchej (...)

Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności

Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności

11 czerwca 2019 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. P 20/17) w sprawie połączonych pytań prawnych Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim i Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej dotyczących obowiązku objęcia węzłem kary łącznej kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności oraz orzeczenia kary łącznej pozbawienia wolności po „przeliczeniu” (...)

Dosyć tortur na policji!

Dosyć tortur na policji!

Państwo ma obowiązek zapewnienia osobom pozbawionym wolności odpowiedniej odstraszającej ochrony przed torturami. Aby było to skuteczne, należy wprowadzić do kodeksu karnego przestępstwo tortur. Przykładem tortur jest rażenie zatrzymanego paralizatorem. Ważny wyrok sądu: rażenie zatrzymanego paralizatorem to tortury 30 stycznia 2018 r. przed polskim sądem zapadł bardzo ważny (...)

Pułapki w menu dla turysty

Pułapki w menu dla turysty

Kontrole Inspekcji Handlowej Plamiak zamiast dorsza, kebab z baraniną bez baraniny, oscypek zastąpiony roladą ustrzycką – takie dania serwowały restauracje, bary czy smażalnie w miejscowościach turystycznych. Inspekcja Handlowa skontrolowała 160 lokali i wykryła nieprawidłowości w prawie 80% z nich.  Nad bezpieczeństwem żywności serwowanej turystom czuwa Państwowa (...)

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Czego dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym? Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, obowiązująca od 21 grudnia 2007 r., określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania tym praktykom w interesie konsumentów i w interesie publicznym. Ochrona konsumentów, (...)

Raport NIK. Uczelnie przegrywają z piratami

Raport NIK. Uczelnie przegrywają z piratami

Wykorzystywane przez uczelnie wyższe do weryfikacji prac dyplomowych komputerowe programy antyplagiatowe okazały się mało przydatne i nieskuteczne. Programy można łatwo oszukać, nie wykrywają nawet prymitywnych zapożyczeń z popularnych portali, a rezultaty ich pracy są nieporównywalne pomiędzy uczelniami - wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Zdaniem NIK programy te powinny (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zawieszenie wykonania kary

Zawieszenie wykonania kary

Co należy zrobić, aby został z powrotem zawieszony wyrok, odwieszony zarządzeniem sądu? Pytanie jest bardzo lakoniczne w swej treści i może wprowadzić w błąd. Wydaje się jednak, iż pytającemu (...)

Zawieszenie kary pozbawienia wolności

Zawieszenie kary pozbawienia wolności

Jeżeli oskarżony z art. 190 par. 1k.k i art. 12 par. 1 k.k miał wcześniej, tzn. 1 rok i 10 miesięcy - wydany wyrok skazujący na 4 miesiące pozbawienia wolności, 20 stawek po 10 zł, 300 zł na (...)

Uniknięcie kary grzywny

Uniknięcie kary grzywny

Jeżeli jako oskarżony w procesie karnym, karnoskarbowym rozdam mój majątek w trakcie procesu, skutkiem czego egzekucja grzywny nie będzie możliwa, to jakie są konsekwencje takiego kroku? Czy skutkuje (...)

Wyrok łączny i absorbcyjny

Wyrok łączny i absorbcyjny

Co to jest wyrok absorbcyjny? Jaka jest różnica między wyrokiem łącznym a wyrokiem absorbcyjnym? Art. 11 kodeksu postępowania karnego przewiduje możliwość umorzenia postępowania w sprawie o występek, (...)

Nierealizowanie obowiązku szkolnego

Nierealizowanie obowiązku szkolnego

Czy sąd ma prawo nałożyć karę grzywny np. 5000 zł na rodziców, którzy nie dopilnowują dziecka, aby wypełniało obowiązek szkolny? Proszę o podstawę prawną. Zgodnie z art. 20 ustawy o systemie (...)

Podstawy umorzenia grzywny

Podstawy umorzenia grzywny

Sąd karny orzekł o grzywnie. Część została już zapłacona. Czy poza art. 51 kkw istnieją inne podstawy umorzenia grzywny? Zgodnie z art. 51 kkw jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, (...)

Sankcja za niepodanie informacji komornikowi

Sankcja za niepodanie informacji komornikowi

Zgodnie z art. 762 par. 1 k.p.c. komornik może nałożyć grzywnę na osobę, która uchyla się od udzielenia informacji. Czy ten obowiązek i sankcja za jego niedopełnienie dotyczy również postępowania (...)

Nałożenie grzywny przez komornika

Nałożenie grzywny przez komornika

Zgodnie z art. 762 § 1 k.p.c. komornik z wniosku wierzyciela może nałożyć grzywnę na osobę udzielającą świadomie fałszywych wyjaśnień. Czy wierzyciel może skutecznie zaskarżyć odmowę nałożenia (...)

Wniosek o uchylenie mandatu karnego

Wniosek o uchylenie mandatu karnego

Czy grzywna nałożona przez strażnika miejskiego, od której strona się odwołuje i przegrywa w sądzie jest nadal grzywną nałożoną przez strażnika miejskiego - czy już w tym przypadku - przez (...)

Rozłożenie orzeczonej grzywny na raty

Rozłożenie orzeczonej grzywny na raty

Czy grzywnę w sprawie karnej można rozłożyć na raty? Jeśli tak to do kogo trzeba się zgłosić, na ile maksymalnie, czy będą oprocentowane itd. Należy udzielić twierdzącej odpowiedzi na pytanie (...)

Czy sąd może umorzyć spłatę grzywny?

Czy sąd może umorzyć spłatę grzywny?

Czy sąd może umorzyć spłatę grzywny i w jakich przypadkach? Kodeks karny wykonawczy regulujący kwestie dotyczące wykonania kar (w tym grzywien) i przewiduje możliwość umorzenia grzywny. Art. (...)

Rozłożenie na raty grzywny, zasądzonej przez sąd za popełnione przestępstwo

Rozłożenie na raty grzywny, zasądzonej przez sąd za popełnione przestępstwo

Czy możliwe jest rozłożenie na raty grzywny, zasądzonej przez sąd za popełnione przestępstwo? Art. 49 kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. z 1997 r., Nr 90 poz. 557) daje możliwość złożenia (...)

Konsekwencje niewykonania wyroku

Konsekwencje niewykonania wyroku

Na podstawie art. 500 par.1-3 k.p.k. Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, z tym że przyjmuje, iż jego czyny stanowią wypadek mniejszej wagi tj. przestępstw z art. (...)

Pozbawienie wolności a zameldowanie

Pozbawienie wolności a zameldowanie

W jakim miejscu powinna być zameldowana osoba pozbawiona wolności? Orzecznictwo analizowało również sytuacje osoby przebywającej w zakładzie karnym, gdzie stwierdzono: „Niesporna w (...)

Zagrożenie karą za przestępstwo zniewagi

Zagrożenie karą za przestępstwo zniewagi

Jaka wysokość grzywny lub jaka kara ograniczenia wolności może zostać zasądzona za czyn określony w art. 216 p.1 kk ? Zgodnie z art. 216. § 1 kk. kto znieważa inną osobę w jej obecności (...)

Naruszenie czci osoby prywatnej przez radnego

Naruszenie czci osoby prywatnej przez radnego

Pan X radny gminy Y na publicznym lokalnym forum internetowym, podpisując się z imienia i nazwiska stwierdził, iż jeden z mieszkańców gminy, którego również określił z imienia i nazwiska dopuścił (...)

Kolejność wykonywania kar pozbawienia wolności

Kolejność wykonywania kar pozbawienia wolności

Jaka jest kolejność wykonywania kar pozbawienia wolności, na które została skazana ta sama osoba? Zgodnie z Kodeksem karnym wykonawczym: Art. 80. § 1. Jeżeli tę samą osobę skazano na kilka (...)

Pracownik skazany na pozbawienie wolności

Pracownik skazany na pozbawienie wolności

Jak mam potraktować pracownika, który oznajmił mi, że za miesiąc idzie do więzienia na odsiedzenie wyroku na okres 8 m-cy? Czy mam go zwolnić, czy mam udzielić mu urlopu bezpłatnego, a może jest (...)

Egzekucja grzywny w postępowaniu karnym

Egzekucja grzywny w postępowaniu karnym

Jak wygląda egzekucja wyroku skazującego w sprawie karnej (100 stawek dziennych oraz koszty postępowania i opłata). Co w przypadku, gdy skazany nie odwoła się od wyroku i nie zapłaci tych dziennych (...)

Zastępcza kara pozbawienia wolności

Zastępcza kara pozbawienia wolności

W jakich przypadkach następuje orzeczenie zastępczej kary pozbawienia wolności? Stosownie do postanowieć Kodeksu karnego wykonwaczego: Art. 65. § 1. Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary (...)

Zastępcza kara aresztu

Zastępcza kara aresztu

Dziś dostałem kolejne wezwanie do zapłacenia kolegium. Tym razem napisane jest, że "w przypadku braku wpłaty zostanie wykonana kara aresztu". Czy sąd rzeczywiście może wyznaczyć taką karę, albo (...)

Środek odwoławczy składany za granicą

Środek odwoławczy składany za granicą

Syn mój od prawie dwóch lat mieszka w Irlandii, ale zameldowany jest nadal w moim mieszkaniu w Polsce. Pod koniec lutego w skrzynce pocztowej zastałam awizo skierowane do syna i na poczcie pozwolono (...)

Zamiana kary pozbawienia wolności na inną karę

Zamiana kary pozbawienia wolności na inną karę

Czy w przypadku wymierzenia oskarżonemu kary pozbawienia wolności istnieje możliwość zamiany takiej kary inną karę (karę pieniężną)? Kary pozbawienia wolności nie można zamienić na inną (...)

Apelacja- orzekanie na niekorzyść oskarżonego

Apelacja- orzekanie na niekorzyść oskarżonego

Sąd Rejonowy wydał wyrok, oskarżając mnie w trzech z sześciu zarzutów, jakie stawiał mi prokurator. W przypadku trzech zarzutów sąd mnie uniewinnił. Natomiast w pozostałych trzech zarzutach (...)

Zamiana kary grzywny na pozbawienie wolności

Zamiana kary grzywny na pozbawienie wolności

Czy po skazaniu na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu oraz na zapłatę grzywny, gdybym ewentualnie wolała odsiedzieć w/w karę, to czy musiałabym zapłacić także orzeczoną grzywnę? Za jaki (...)

FORUM PRAWNE

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Jak napisać pismo o umorzenie kary grzywny w drodze mandatu karnego?

Jak napisać pismo o umorzenie kary grzywny w drodze mandatu karnego? Jak napisać pismo o umorzenie kary grzywny w drodze mandatu karnego? wniosek o umorzenie kary grzywny Niniejszym, wnoszę o umorzenie (...)

Odwieszenie kary za niezapłacenie grzywny?! Pomocy

Odwieszenie kary za niezapłacenie grzywny?! Pomocy Mój narzeczony kilka lat temu został skazany za udział w jakiejś durnej bójce po pijaku na rok i 2 miesiące w zawieszeniu na 3 lata. Dostał też (...)

składanie fałszywych zeznań

składanie fałszywych zeznań Witam, co mi grozi za składanie fałszywych zeznań? Otóż jakiś czas temu kupiłem koledze telefon komórkowy, na siebie, ale on miał go spłacać. Niestety okazało (...)

Wyrok za jazdę ?na podwójnym gazie?

Wyrok za jazdę ?na podwójnym gazie? Witam. Moja sytuacja wygląda następująco... W 2008 roku spowodowałem wypadek w stanie nietrzeźwości, miałem ok. 2.3 promila. Jechałem sam i nikomu nic się (...)

Grzywna

Grzywna witam, mam zasądzoną grzywnę ale ostatnio wpadłem w kłopoty finansowe i nie jestem w stanie ich płacić. co powinienem zrobić, żeby nie ponieść konsekwencji? czy jestem w stanie dogadać (...)

grzywna

grzywna witam Mam takie pytanie czy da się rozłożyć grzywna na raty?Jeśli tak to co powinienem zrobić?Z góry dziękuję za odpowiedzi

GRZYWNA

GRZYWNA Witam mam pytanie co grozi osobie, którą nie stać na zapłacenie grzywny jak taka sprawe można rozwiązać?Z góry dziękuję za pomoc

Grzywna

Grzywna witam Mój brak nie zapłacił grzywnych i teraz grozi mu wyrok.Czy jest mozlwe, aby zapłacic teraz te grzywne oraz zeny umożyli mu ten wurok? z góry dziękuję za pomoc

Jak prawo definiuje ciszę nocną?

Jak prawo definiuje ciszę nocną? Jak prawo definiuje ciszę nocną? Cisza nocna służy przede wszystkim zapewnieniu każdemu prawa do wypoczynku, trwa ona od godziny 22 do 6 rano w tym czasie nie (...)

gdzie płaci sie kare grzywny??

gdzie płaci sie kare grzywny?? mam prosbe, niewdawno zrobilem najglupsza rzecz na swiecie, ukradłem i zostalem zlapany, mam zaplacic kare grzywny 25o zl tylko nie bardzo wiem gdzie to mam zaplacic i (...)

grzywny

grzywny Witam , mój K odbywa część wyroku w zk za dozór elektroniczny dodatkowo dołożyli mu do odsiadki za nie zapłacone grzywny , jedna z tych grzywn została już zapłacona w sądzie resztę (...)

Grzywna zamieniona na prace społeczne , odpracowane tylko 8 godzin

Grzywna zamieniona na prace społeczne , odpracowane tylko 8 godzin Witam. Mój znajomy dostał wyrok za jazde skuterem pod wpływem. 6 miesięcy w zawieszeniu na 2lata i do tego grzywna 1000zł ( 50 stawek (...)

KARA GRZYWNY

KARA GRZYWNY Mam pytanie-w sprawie karnej zapadł wyrok w sądzie apelacyjnym,kara grzywny-kiedy ten wyrok przestaje być uciążliwy(wykreślony z akt)????????? Nie jestem prawnikiem, ale wydaje mi się, (...)

Zamiana grzywny na więzienie

Zamiana grzywny na więzienie Czy jest możliwość zamiany kary grzywny na karę pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności? Jeśli tak to np. za 1000 zł grzywny ile się idzie siedzieć? (piotr) (...)

Problem. Dozór Elektroniczny a wyrok Sądu.

Problem. Dozór Elektroniczny a wyrok Sądu. Witam. Odwieszono mi wyrok 5 miesięcy pozbawienia wolności. Przebywałem w zakładzie karnym od 21 lutego b.r. do 5 kwietnia (46 dni), po czym dostałem dozór (...)

nieodpracowane godziny prac społecznych, pozbawienie wolności

nieodpracowane godziny prac społecznych, pozbawienie wolności Witam Około roku temu przez młodzieńczą głupotę oraz wysoką dawkę alkoholu wpakowałem się w dość nieprzyjemną sytuację, skutkującą (...)

Zamiana kary ograniczenia wolności na pozbawienie wolności - Pomoc!

Zamiana kary ograniczenia wolności na pozbawienie wolności - Pomoc! Witam serdecznie. Na wstępie opiszę dokładnie swój przypadek, w którym potrzebuję pomocy, ale raczej nie widzę w tym żadnej (...)

Wyrok skazujący

Wyrok skazujący Mam mieć sprwę karną , czy w wypadku wyroku skazującego mam prawo do zlorzenia apelacji,czy moge byc zamkniety do wiezienia prosto ze sprawy.Odpowiadam z wolnej stopy z art.286 &1kk (...)

KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI

KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Witam, czy potraficie państwo przekonująco uzasadnić dlaczego kara pozbawienie wolności jest w wymiarze do lat 15 i w wysokości 25 lat? Co sądzicie na ten temat? Dlaczego (...)

Porady prawne