Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT

Pytanie:

Firma prowadzi działalność w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Czy raporty dobowe oraz miesięczne z kasy fiskalnej są wystarczające przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży VAT, czy też należy osobno prowadzić rejestry sprzedaży VAT? Rejestry zakupów VAT są prowadzone.

Masz inne pytanie do prawnika?

1.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT

Generalnie, podatnik prowadzący przedsiębiorstwo opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz będący czynnym podatnikiem VAT, powinien prowadzić dwie ewidencje dotyczące sprzedaży:

 • jedną ewidencję przychodów dla potrzeb podatku dochodowego w oparciu o ustawę z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. nr 144, poz. 930, ze zm.),

 • drugą ewidencję sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.)

Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów wynika z art. 15 ust 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, który stanowi, że: podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów.

Zaś obowiązek prowadzenia ewidencji (rejestru) VAT sprzedaży wynika z art. 109 ust. 3 ustawy o VAT,  który stanowi, że podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję pozwalającą na prawidłowe sporządzenie deklaracji podatkowej VAT. Ewidencja taka powinna zawierać m.in.:

 • dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania,

 • wysokość podatku należnego,

 • kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego,

 • kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu,

 • inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej.

Niemniej, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. z 2002 r. nr 219, poz. 1836 ze zm.), podatnik może prowadzić tylko ewidencję sprzedaży dla potrzeb podatku VAT.

Zgodnie bowiem z § 11 rozporządzenia: jeżeli podatnik prowadzi ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 1 lub 3 ustawy o podatku od towarów i usług (czyli ewidencję sprzedaży VAT), może zrezygnować z prowadzenia ewidencji dla potrzeb ryczałtu, pod warunkiem że:

 • dane wykazane w tej ewidencji VAT pozwolą na wyodrębnienie z obrotów, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przychodów dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;

 • po zakończeniu każdego miesiąca, w terminie nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni podatnik sporządzi zestawienie, w którym wykaże przychody na podstawie danych zawartych w tej ewidencji, według poszczególnych stawek ryczałtu, z uwzględnieniem różnic między obrotem, w rozumieniu przypisów ustawy o podatku od towarów i usług, a przychodem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym.

Reasumując, Firma po spełnieniu ww. warunków może prowadzić tylko dwie ewidencje:

 • jedną dla potrzeb rejestrowania sprzedaży VAT - ewidencję (rejestr) sprzedaży VAT, na podstawie której jednocześnie będzie rozliczany podatek dochodowy; W ewidencji tej podatnik powinien dokonywać wpisów na podstawie dobowych raportów fiskalnych;

 • oraz ewidencję (rejestr) zakupów VAT.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: