Odmowna decyzja na lokalizację drogi

Pytanie:

W jakich przypadkach zarządca drogi wojewódzkiej może odmówić zgody na lokalizację wjazdu z ww. drogi na posesję, na której obecnie buduję dom, czy może się nie zgodzić?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.8.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Odmowna decyzja na lokalizację drogi

Ustawa o drogach publicznych stanowi, iż wykonanie lub przebudowa zjazdu z drogi do pól uprawnych i zabudowań należy: 1) w wypadku budowy lub modernizacji drogi - do zarządu drogi, 2) w pozostałych wypadkach - do właściciela lub użytkownika gruntów przyległych do drogi, po uzyskaniu zgody zarządu drogi. Utrzymywanie zjazdów należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Opierając się jednak na Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2003 r. IV SA 2605/2000, w którym znajdujemy "Uzyskanie przez inwestora uzgodnienia o jakim mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 106 poz. 1126) nie może zastępować wydanej na podstawie art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 r. Nr 14 poz. 60) zgody zarządu drogi na dysponowanie nieruchomością, w tym wypadku pasa drogowego, na cele budowlane, stosownie do wymogu art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Decyzje, bowiem wydane w oparciu o art. 29 ustawy o drogach publicznych wydawane są w ramach tzw. uznania administracyjnego, a więc od uzasadnionej oczywiście woli organu uzależnione będzie wydanie decyzji pozytywnej bądź negatywnej. Stąd treść tych decyzji nie może być przedmiotem domniemania" należy stwierdzić, iż kwesita ewentualnej odmowy zgody na wjazd na posesję jest sprawą uznaniową. Jest tak tym bardziej, iż ustawa nie wskazuje wporst przyczyn, a powodu których możliwa byłaby taka odmowa. Nadto proszę pamiętać, iż zgoda na zjazd powinna zostać udzielona właściwie równolegle z zatwierdzeniem projktu budowlanego (udzielenie pozwolenia na budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej). O tym, iż decyzja wykonaniu zjazdu w pasie drogowym ma charakter uznaniowy świadczy także Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 1997 r. II SA 3036/95 ONSA 1998/1 poz. 12: "Decyzja zarządu drogi w przedmiocie wyrażenia zgody na wykonanie zjazdu z drogi krajowej do przyległej nieruchomości ma charakter uznaniowy".

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: