Odprawa dla nauczyciela w razie likwidacji szkoły

Pytanie:

"Ile czasu ma organ prowadzący (UG) na wypłacenie odprawy nauczycielowi mianowanemu, z którym rozwiązano stosunek pracy na podstawie art. 20 Karty Nauczyciela?"

Odpowiedź prawnika: Odprawa dla nauczyciela w razie likwidacji szkoły

Zgodnie z powołanym artykułem 20 Karty Nauczyciela wspomniana w pytaniu odprawa dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania przysługuje w przypadku, gdy rozwiązano z nim stosunek pracy z powodu całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy lub też częściowej likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Proszę więc pamiętać, iż odprawa przysługuje tylko w razie rozwiązania stosunku pracy na tej podstawie (tak też Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 listopada 1993 r. I PZP 43/93). Jeżeli jednak wszelkie ku temu warunki pozostają spełnione, to odprawa ta powinna zostać wypłacona z końcem roku szkolnego. Wynika to z treści artykułu 20 ustęp 3, który stanowi, iż rozwiązanie stosunku pracy z powyższych przyczyn następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Owo „z końcem roku” należy natomiast interpretować w taki sposób, iż nie należy utożsamiać tego dnia z dniem zakończenia roku szkolnego (choć wypłata tego dnia nie byłaby błędem w postępowaniu), ale jako pierwsze kilka dni po rozwiązaniu stosunku pracy.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika