Opodatkowanie w ramach programu partnerskiego

Pytanie:

Posiadamy regulamin programu partnerskiego, w którym zakładamy wynagradzanie za promocję naszego serwisu. Regulamin ten dokładnie opisuje sposób naliczania wynagrodzenia, a system informatyczny posiada dokładnie opisane naliczenie wynagrodzenia. Regulamin ten zakłada, iż zbiera się punkty za każda dokonaną płatność i te punkty są przemnażane według specjalnego wzoru podanego w regulaminie na pieniądze. Regulamin zakłada, że owe punkty i naliczone pieniądze można zlecić przelew na konto ROR osoby fizycznej po uzyskaniu niezbędnych informacji co do złożenia druku PIT-8C na koniec roku o dochodach z innych źródeł. Dochody te są nazwane premią za marketing. Regulamin ten również zakłada, iż można zamienić punkty i pieniądze na opłatę za dostęp do serwisu który zminusuje saldo na wirtualnym koncie. 1. Czy premia wypłacana osobie fizycznej, wynikająca z regulaminu programu partnerskiego jest zwolniona z VAT? 2. W jakim momencie wypłacona premia jest kosztem dla naszej firmy: czy w dniu jej wypłaty, czy w dniu jej naliczenia? 3. Czy zamiana nazbieranych punktów i pieniędzy naliczonych na dostęp do serwisu jest przychodem klienta korzystającego z zamiany na serwis? 4. A jeżeli tak to, czy ma to charakter darowizny? Czy innych dochodów? 5. Czy zamiana punktów i pieniędzy na serwis jest zwolniona z VAT?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.9.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie w ramach programu partnerskiego

Ad. 1)

Wypłata premii pieniężnej nie jest czynnością opodatkowaną zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Ad. 2)

W przypadku podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych moment zaksięgowania wydatków dla potrzeb podatku dochodowego zależy od wybranej przez podatnika metody ewidencjonowania kosztów. Podstawową metodą stosowaną przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów są zasady kasowe - datą zapisu jest moment poniesienia kosztu (z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że koszty uzyskania przychodów są potrącane tylko w tym roku, w którym zostały poniesione). Metoda memoriałowa (przyporządkowujemy koszty do przychodów danego okresu - art. 22 ust. 5 i 6 wskazanej ustawy) jest wyjątkiem od zasady zaliczania wydatków do kosztów w momencie ich poniesienia. Jeżeli podatnik zdecydował się na wybór jednej z metod, musi konsekwentnie księgować wydatki według jej reguł. Jeżeli zatem stosuje metodę kasową i chciałby zmaksymalizować przychody  w grudniu (głównie poprzez nie zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów w grudniu), w szczególności powinien wstrzymać się z zapłatą należności (oczywiście o ile nie grożą mu inne negatywne konsekwencje w tego tytułu - odsetki, zerwanie umowy, odłącznie mediów). W takim przypadku wydatki zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów dopiero w okresie, w którym zostały zapłacone.

Porady prawne

Natomiast w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych - w celu zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów - ustawodawca w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, precyzuje, iż koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba, że ich zarachowanie nie było możliwe - w tym przypadku są potrącalne w roku, w którym zostały poniesione. To faktyczny wpływ na uzyskany przychód decyduje czy dany koszt może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu prawa podatkowego. Jedynie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, których nie można przyporządkować do konkretnego przychodu, mogą być rozliczone w roku ich poniesienia.

Ad. 3) i 4)

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody, przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z pozarolniczej działalności gospodarczej i z kapitałów pieniężnych.

Co do zasady przyjmuje się, że wypłacane czy wydawane uczestnikom programu partnerskiego nagrody stanowią przychód z innych źródeł (tak: Postanowienie Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 17 marca 2005 r., PBI-2/415/21/05).

Ad. 5)

Świadczenie usług w zamian za pieniądze czy punkty uzyskane przez klienta w ramach programu partnerskiego jest odpłatnym świadczeniem usług na terytorium kraju, a więc jest czynnością opodatkowaną zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

NIK przyjrzy się kontrolom NATO

NIK przyjrzy się kontrolom NATO

NIK będzie koordynowała przegląd partnerski Międzynarodowej Rady Audytorów NATO - IBAN (ang. International Board of Auditors for NATO) - instytucji odpowiedzialnej za kontrolowanie NATO. NIK zbada IBAN wspólnie z Trybunałem Obrachunkowym Hiszpanii. Porozumienie w tej sprawie podpisali Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz przewodniczący IBAN Charilaos Charisis w obecności wiceministra (...)

Jak założyć radę rodziców?

Jak założyć radę rodziców?

Czym jest rada rodziców?  W szkołach i placówkach oświatowych działają rady rodziców. Rada rodziców jest, nieposiadającym osobowości prawnej, organem szkoły niezależnym od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. Reprezentuje on ogół rodziców uczniów danej szkoły.  W skład rad rodziców wchodzą: w szkołach - po jednym przedstawicielu (...)

Jaki budżet na rok 2019?

Jaki budżet na rok 2019?

Rządowy projekt budżetu na rok 2019 już w Sejmie Głównym celem polityki budżetowej prowadzonej przez rząd jest utrzymanie stabilności finansów publicznych przy jednoczesnym wspieraniu wzrostu gospodarczego oraz solidarnościowej polityki społecznej. W projekcie budżetu na 2019 r. zaplanowano: dochody budżetu państwa: 387,6 mld zł, wydatki budżetu państwa: 416,1 (...)

NIK pomogła wzmocnić audyt w NATO

NIK pomogła wzmocnić audyt w NATO

W ramach współpracy międzynarodowej NIK pomogła w zeszłym roku w usprawnieniu systemu kontroli finansowej w NATO. Przeprowadzony w tym celu przegląd partnerski był przedsięwzięciem bez precedensu. O pionierskiej misji kontrolerów opowiada szef polskiego zespołu Wiesław Kurzyca. To pierwszy przypadek, kiedy audytor Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zwrócił się z prośbą (...)

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - jak go otworzyć?

Skład podatkowy - czyli co? Skład podatkowy to miejsce określone w zezwoleniu, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, magazynowane lub przeładowywane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Skład podatkowy to także miejsce, do którego wymienione wyroby są wprowadzane bądź z którego są wyprowadzane w omawianej procedurze. W rezultacie przemieszczanie wyrobów (...)

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Projekt przepisów podatkowych Polskiego Ładu w konsultacjach

Rekordowa podwyżka kwoty wolnej od podatku, wzrost do 120 tys. zł progu podatkowego, podatkowe fair play i podatkowy restart gospodarki – to główne elementy podatkowej części Polskiego Ładu. Dziś rozpoczynają się konsultacje pakietu rozwiązań, które polepszą jakość życia Polaków i sprawią, że system podatkowy będzie bardziej sprawiedliwy, (...)

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Już od przyszłego roku 9 mln osób przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów. Kwota wolna od podatku wyniesie 30 tysięcy złotych, czyli będzie na europejskim (...)

Opodatkowanie PIT środków finansowych przyznawanych w ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opodatkowanie PIT środków finansowych przyznawanych w ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów w związku z utrzymującymi się wątpliwościami odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych środków finansowych przyznawanych w ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.- Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w związku z utrzymującymi się wątpliwościami odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym (...)

Nowa ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Nowa ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych dostosowuje polskie prawo do dyrektywy Rady 2017/1852 z 10 października 2017 r. w sprawie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania w Unii Europejskiej. Wprowadza nową procedurę rozstrzygania sporów w kwestii (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Najważniejsze zmiany w PIT od 1 stycznia 2018 r. Wiele zmian do ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanej dalej „ustawą PIT") weszło w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.  Głównym źródłem zmian jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku (...)

„Programy motywacyjne” na muszce skarbówki

„Programy motywacyjne” na muszce skarbówki

Szef KAS ostrzegł, że do opisanych tzw. programów motywacyjnych stosowanych przez pracodawców służących optymalizacji podatkowej może zostać zastosowana klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Informacja Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych Szef Krajowej Administracji (...)

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania

Ustawa z dnia 29 września 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., przewiduje ratyfikację przez Polskę tego dokumentu. Genezę Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego (...)

Jakie zmiany szykują się w VAT?

Jakie zmiany szykują się w VAT?

Sejm zajmuje się rządową nowelizacją ustawy o podatku VAT. Projekt przewiduje realizację zadań w zakresie programu "Działań na rzecz racjonalności i przejrzystości finansów publicznych", w tym m.in. zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego oraz rozliczania podatku, długości okresu rozliczeniowego, zwrotu różnicy podatku oraz rozliczenia ryczałtowego przez niektóre (...)

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Jak najkorzystniej zatrudnić nianię?

Kim jest niania i kto ją zatrudnia? Niania sprawuje opiekę indywidualną, co oznacza, że opiekuje się tylko jednym dzieckiem bądź rodzeństwem, w pełni uwzględniając potrzeby każdego z nich. Dzięki temu dzieci są nie tylko bezpieczne, ale też rozwijają się psychofizycznie w warunkach domowych. Niania może sprawować opiekę nad dziećmi w różnym wieku (od 20 tygodnia życia (...)

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej

Pozarolnicza działalność gospodarcza. Pozarolnicza działalność gospodarcza stanowi odrębne źródło przychodów. Z kolei działalność gospodarcza zdefiniowana jest w ordynacji podatkowej niezwykle szeroko, jako każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inna działalność zarobkowa (...)

Karuzela podatkowa przestała się kręcić

Karuzela podatkowa przestała się kręcić

W dniu 5 maja br. funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego dokonali kolejnych zatrzymań osób, podejrzanych o udział w oszustwie podatkowym typu „karuzelowego" w podatku VAT na znaczną szkodę Skarbu Państwa.Działania te mają związek ze skoordynowanymi i prowadzonymi na terenie całego kraju na szeroką skalę kontrolami skarbowymi, w związku z ujawnionym nadużyciem (...)

Opodatkowanie PIT środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opodatkowanie PIT środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych środków finansowych przyznawanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: - Wystąpienie RPO do Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych środków finansowych przyznawanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - (...)

Nowe zasady dla ryczałtowców

Nowe zasady dla ryczałtowców

Na 21 posiedzeniu Senatu w dniach 17, 18 i 19 lipca 2002r. senatorowie mają pracować nad projektami zmian w ustawach podatkowych uchwałonych przez Sejm w dniu 4 lipca 2002r. Wśród nowelizowanych ustaw znalazła sie także ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.Projekt ten został przesłany do Sejmu 18 kwietnia 2002 r. w ramach programu (...)

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

Niskie oprocentowanie lokat skłania cię do inwestowania oszczędności w nietypowe produkty? Inwestować możesz praktycznie we wszystko, jednak bądź świadomy ryzyka utraty wpłaconych pieniędzy. Poza standardowymi walorami takimi jak akcje, obligacje lub waluty na rynku dostępne są także ryzykowne tokeny czy kryptowaluty. Inwestować możesz także w surowce naturalne, metale (...)

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Wspólna polityka wizowa 2.0 Sprawniejsze wydawanie wiz turystycznych, biznesowych i krótkookresowych, przy jednoczesnym podniesieniu opłaty do 80 euro – to propozycje Komisji Europejskiej dotyczące reformy wspólnej polityki wizowej UE. Nowe przepisy mają być dostosowane do zmieniających się problemów związanych z bezpieczeństwem, wyzwań (...)

Zmiana granic między niektórymi miejscowościami i miastami oraz nadanie statusu miasta kilku miejscowościom

Zmiana granic między niektórymi miejscowościami i miastami oraz nadanie statusu miasta kilku miejscowościom

Jak zmieniły się granice niektórych gmin i miast oraz którym miejscowościom nadano status miasta?Obowiązujące już rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta z dniem 1 stycznia 2009 r.: ustalilo granice następujących gmin: w województwie kujawsko-pomorskim, miasta na prawach powiatu (...)

Premia pieniężna dla kontrahenta jest kosztem uzyskania przychodu

Premia pieniężna dla kontrahenta jest kosztem uzyskania przychodu

Wydatki związane z wypłacaniem premii pieniężnych kontrahentom stanowią koszt uzyskania przychodów. Należy je bowiem uznać za ponoszone w celu zabezpieczenia źródła przychodów. Tak stwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14 maja 2008 r., nr IP-PB3-423-328/08-2/MB.(...) Należy je bowiem uznać za ponoszone w celu zabezpieczenia (...)

Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

Dodatkowe świadczenia należne pracownikowi (nagrody jubileuszowe, fundusz świadczeń socjalnych, itd.)   Jakie są rodzaje świadczeń należnych pracownikowi z tytułu wykonywanej pracy? Świadczenia należne pracownikowi z tytułu wykonywanej pracy można podzielić na: składniki konieczne, czyli wynagrodzenie podstawowe (płaca zasadnicza); składniki (świadczenia) dodatkowe. Różnica (...)

Sąd Najwyższy w kwestii - premia .. czy nagroda?

Sąd Najwyższy w kwestii - premia .. czy nagroda?

W prawie pracy istotna jest różnica pomiędzy premią, a nagrodą. Nie zawsze różnica ta wynika z nazwy nadanej określonemu świadczeniu. Premia stanowi uzupełniający, niesamodzielny składnik wynagrodzenia za pracę - jest wypłacana obok wynagrodzenia podstawowego. Jest też elementem niestałym - należy się pracownikowi tylko wtedy, gdy pracownik na nią zasłużył - gdy wystąpiły okoliczności (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, przedłożony przez ministra rozwoju. Rząd chce wspierać najemców mieszkań, którzy nie mają pieniędzy na opłacenie czynszu, bo z powodu pandemii COVID-19 utracili dochody. Dopłaty do dodatku mieszkaniowego wyniosą maksymalnie 1,5 tys. zł miesięcznie (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Sejm uchwalił społeczną część pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszu dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych Inicjatyw (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

Ustawa dot. społecznej części pakietu mieszkaniowego Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów dla podnajemców mieszkań, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności w nowo budowanych mieszkaniach w formule Społecznych (...)

Kiedy kara pieniężna, kiedy odebranie premii?

Kiedy kara pieniężna, kiedy odebranie premii?

Pracownika, który naruszył pracownicze obowiązki, można obciążyć naganą, a dodatkowo odebrać mu premię. Szef, który tak zrobi, nie popełni wykroczenia. (...) Poza upomnieniem szef może nałożyć naganę albo karę pieniężną. Ta ostatnia różni się od pozostałych głównie podstawą prawną jej stosowania. Jak wynika z art. 108 k.p., naganę i upomnienie zatrudniony otrzyma, gdy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Umowa cywilna a podatek liniowy z działalności

Umowa cywilna a podatek liniowy z działalności

Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą i rozliczam się z dochodu płacąc podatek liniowy. Odbiorcą oferowanych przeze mnie usług jest spółka z o.o., która obecnie chce zlecić mi napisanie (...)

Premie pieniężne od kontrahenta a VAT

Premie pieniężne od kontrahenta a VAT

Czy nagroda pieniężna za intensyfikację sprzedaży, otrzymana od kontrahenta zagranicznego (tzw. bonus), podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Proszę o podanie podstawy prawnej, ponieważ (...)

Opodatkowanie VAT-em premii pieniężnej

Opodatkowanie VAT-em premii pieniężnej

Otrzymaliśmy od kontrahenta zagranicznego - dostawcy surowców (Niemcy) notę kredytową , tj. 2% bonus od obrotu za rok ubiegły. Kwota netto równa się na niej kwocie brutto (jest zamieszczona wzmianka (...)

Premia pieniężna i jej skutki podatkowe

Premia pieniężna i jej skutki podatkowe

Co to są premie pieniężne za wykonanie obrotu, jak się je księguje i czy stanowią koszty uzyskania przychodów? Premia pieniężna stanowi swego rodzaju nagrodę za określone świadczenia, np. (...)

Moment powstania przychodu z tytułu otrzymanego bonusu

Moment powstania przychodu z tytułu otrzymanego bonusu

Spółka podpisała z dostawcą umowę, w której ustalono, że za obrót z 2004 roku otrzyma bonus od faktur płaconych w terminie. W lutym 2005 spółka otrzymała notę na podstawie której wystawiła (...)

Nagroda za obecność w pracy

Nagroda za obecność w pracy

W kierowanej przeze mnie instytucji ogromną rolę odgrywa dyspozycyjność pracowników i ich obecność w pracy. Zamierzam wprowadzić premię regulaminową, która nagradzałaby pracowników, którzy (...)

Dozwolone usprawiedliwienie spóźnienia

Dozwolone usprawiedliwienie spóźnienia

Moi pracownicy spóźnili się do pracy z powodu trudnych warunków atmosferycznych, utrudniający dojazd samochodem. Za takie spóźnienie, zgodnie z zakładowym regulaminem premiowania, potrącana jest (...)

Potrącenie premii a kara upomnienia

Potrącenie premii a kara upomnienia

W kierowanej przeze mnie instytucji otrzymują premię regulaminową pracownicy \"wyróżniający się wysokim stopniem zdyscyplinowania i dyspozycyjnością podczas pracy\". Zgodnie z regulaminem premiowania (...)

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Co powinna zawierać umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych? Należy stwierdzić, że przedmiotowe umowy należą do kategorii umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Jest to typ (...)

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Czym charakteryzuje się umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych? Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych uregulowana jest w ustawie Prawo telekomunikacyjne. „Umowa o świadczenie (...)

Użyczenie lokalu a VAT

Użyczenie lokalu a VAT

Czy nieodpłatne świadczenie, przykładowo użyczenie lokalu, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT)? Umowa użyczenia jest umową uregulowaną w art. 710-719 Kodeksu cywilnego. (...)

Nieodpłatne świadczenie usług na gruncie VAT

Nieodpłatne świadczenie usług na gruncie VAT

W ramach promocji pragnę zaoferować klientowi moją usługę bezpłatnie. Czy jest to dopuszczalne i nie ma tu konfliktu z przepisami VAT? Co do zasady opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT) (...)

Klienci VIP dostają usługę za darmo

Klienci VIP dostają usługę za darmo

Posiadam serwis internetowy. Dla niektórych klientów chciałabym świadczyć usługi gratis, bez konieczności, żeby przechodzili przez całą procedurę zamówienia i płatności. Czy w związku z (...)

Przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych

Przedawnienie roszczeń telekomunikacyjnych

Z jakim terminem przedawniają się roszczenia operatora telefonii stacjonarnej z tytułu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz firmy? Czy ma tu zastosowanie okres 2 lat (...)

Zawarcie umowy o prowadzenie audytu

Zawarcie umowy o prowadzenie audytu

Prowadzę firmę produkcyjną korzystajacą z usług controllingowych innej wyspecjalizowanej firmy. Czy na usługi te powinienem zawrzeć stosowną umowę określającą wynagrodzenie? Czy w ewentualnej (...)

Jeden podpis na umowie zlecenia - ważność umowy

Jeden podpis na umowie zlecenia - ważność umowy

Podpisałem z Firmą Umowę o świadczenie usług na moją rzecz. Przez kilka miesięcy korzystałem z tych usług, jednak potem okazało się, że mi one nie odpowiadają. Zauważyłem również, że (...)

Obowiązki pośrednika turystycznego

Obowiązki pośrednika turystycznego

Zamierzam założyć firmę zajmującą się sprzedażą wycieczek fakultatywnych organizowanych przez lokalne biura w Egipcie bezpośrednio w Polsce. Klientami będą osoby, które wybierają się na (...)

Ustalenie danych osobowych strony umowy

Ustalenie danych osobowych strony umowy

Jakiś czas temu zamówiłem sobie Internet u pewnej firmy w O. Przyszedłem tam do firmy, złożyłem zamówienie i po 2 dniach przyszło 2 panów którzy załączyli mi internet. Ci panowie mieli przy (...)

Przedawnienie długu za telefon komórkowy

Przedawnienie długu za telefon komórkowy

Jakiś czas temu otrzymałem z Sądu nakaz zapłaty z tytułu częściowo niezapłaconej faktury VAT (faktura z dnia - 2004-10-10 z płatnością do dnia 2004-10-22) - telefonia komórkowa. Otóż faktura (...)

Sprzedaż kwoty mlecznej a VAT

Sprzedaż kwoty mlecznej a VAT

Jestem rolnikiem. VAT rozliczam na zasadach ogólnych. Chcę sprzedać kwotę mleczną. Czy muszę wystawić fakturę? Jeżeli tak, to jaka będzie stawka VAT? Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku (...)

Charakter prawny umowy o świadczenie usług edukacyjnych

Charakter prawny umowy o świadczenie usług edukacyjnych

Jakim typem umowy jest umowa o świadczenie usług edukacyjnych, jaki jest jej prawny charakter? Na wstępie należy określić zakres pojęcia usług edukacyjnych używa się go bowiem w odniesieniu do (...)

Świadczenie usług pomiędzy oddziałem a centralą

Świadczenie usług pomiędzy oddziałem a centralą

Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego (z Anglii) przeprowadza analizy chemiczne dla spółki-matki. Wszystkie prace i koszty z tym związane (wynagrodzenia, materiały itp.) są ponoszone w Polsce. (...)

Dzierżawa samochodu z kierowcą

Dzierżawa samochodu z kierowcą

Spółka z o.o. zawarła umowę dzierżawy samochodu, gdzie w zapisie tej umowy ustalono m. in.: \"Wydzierżawiający oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki XXX o cechach XXX i przedmiotowy (...)

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Czy prowadzenie sklepu internetowego jest świadczeniem usług drogą elektroniczną i czy należy stosować tu przepisy Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną? Czy do (...)

Świadczenie usług doradztwa prawnego

Świadczenie usług doradztwa prawnego

Jestem świeżo upieczonym magistrem prawa. Moje pytanie jest następujące: czy mogę założyć działalność gospodarczą której celem będzie świadczenie usług prawnych(doradztwo)? Firma K. taką (...)

Świadczenie usług transportu drogowego

Świadczenie usług transportu drogowego

Kogo dotyczą nowe przepisy ustawy o transporcie drogowym? Nasza firma prowadzi działalność w zakresie usług elektro-energetycznych w zakresie prac remontowo-budowlanych na stacjach transformatorowych (...)

Umowy o świadczenie usług transportowych

Umowy o świadczenie usług transportowych

Jaki jest okres przedawnienia roszczeń z umów o świadczenie usług transportowych? Proszę o wskazanie podstawy prawnej? Zależnie od zakresu praw i obowiązków stron ujętego w  „umowie (...)

Dochody osoby bezrobotnej

Dochody osoby bezrobotnej

Wypowiedziałam umowę o pracę pracodawcy. Jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Czy do momentu kiedy nie znajdę odpowiedniej dla mnie pracy (jestem lekarzem) i podpisania umowy o pracę mogę (...)

Umowy o świadczenie usług a przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia

Umowy o świadczenie usług a przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia

Czy do każdej umowy o świadczenie usług ma zastosowanie art. 750 Kodeksu cywilnego? Przepis art. 750 Kodeksu cywilnego odnosi się do umów, które są umowami o świadczenie usług i jednocześnie (...)

Świadczenie usług przez wspólnika spółki z o. o.

Świadczenie usług przez wspólnika spółki z o. o.

Czy wspólnik spółki z o. o. (ma 80% udziałów) może podpisać umowę zlecenia albo umowę o świadczenie usług ze spółką z o. o. , w imieniu której występuje zarząd? Czy jest to dopuszczalne (...)

FORUM PRAWNE

problem z umowa

problem z umowa Mam problem z pewną firmą , która twierdzi że zawarłem z nią 2 letnią umowe na bazie której mam płacić jej przez ten okres ponad 300zł miesięcznie. Faktem jest że brałem (...)

Wypłata środków z programu partnerskiego

Wypłata środków z programu partnerskiego Witam. Od roku prowadzą własna działalność gospodarczą, stworzyłem niedawno Program Partnerski, planuje wprowadzić dodatkową opcję którą będzie Wypłata (...)

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

kantor internetowy

kantor internetowy Poszukuje dobrego i sprawdzonego kantoru internetowego. Czy ktoś korzystał z takiego internetowego kantoru i może polecić jakiś i dobry? też go polecam wonderity w sumie mają (...)

Premia pieniężna , a opodatkowanie

Premia pieniężna , a opodatkowanie Czy wypłacanie przez podatnika premii pieniężnych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z zasadą (...)

Uległem wypadkowi w pracy

Uległem wypadkowi w pracy Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe płatne na czas (...)

Kontrakt o świadczenie usług

Kontrakt o świadczenie usług Witam, czy może ktoś mi pomóc w takim temacie: mam kontrakt o świadczenie usług z pewną firmą, ale podpis widnieje tylko na ostatniej czyli 6 stronie, a pięć poprzednich (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Umowa B2B

Umowa B2B Posiadam umowę cywilnoprawną Business to Business z firmą ?Karol? na świadczenie usług bhp dla klienta ? firmy ?Tomasz?. Umowa została przedłużona do dnia 31.03.2020 Od 1.04 Chciałbym (...)

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Polska Telefonia Cyfrowa

Polska Telefonia Cyfrowa Chciałbym poruszyć temat Umowy o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Podpisałem umowę z Polską Telefonią Cyfrową w sklepie T-Mobile. W dniu i podczas podpisania umowy (...)

Jeśli zakład przejmie nowy pracodawca czy musi zatrudnić pracowników z poprzedniego zakładu.

Jeśli zakład przejmie nowy pracodawca czy musi zatrudnić pracowników z poprzedniego zakładu. Szpital podpisał z firmą A umowę na świadczenie usług żywienia do 31.12.2011 r. Przekazał jej pomieszczenia, (...)

odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - wątpliwości

odszkodowanie za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy - wątpliwości Cześć, pracowałem w firmie X najpierw na okresie próbnym 3 mc, a później dostałem umowę na 12 mc, firma zajmuje się (...)

Umowa o świadczenie usług na czas nieokreślony

Umowa o świadczenie usług na czas nieokreślony Zleceniobiorca ma podpisaną umowę o świdczenie usług - umowę zlecenia zawartą od 1999 roku na czas nieokreślony jako asystentka stomatologiczna. (...)

Czy świadczenie usług internetowych jest legalne ?

Czy świadczenie usług internetowych jest legalne ? Witam. Mam pytanie czy świadczenie usług internetowych za pieniądze jest legalne - zysk jednorazowy nie przekracza 100 zł. I na jakich zasadach (...)

Jaka umowa? Jak się rozliczać?

Jaka umowa? Jak się rozliczać? Witam, Temat jest następujący: Mam napisany program (skrypt) do obsługi konta Bankowego. Nie prowadzę jednak działalności gospodarczej, i chciałbym zlecić sprzedaż/marketing (...)

Umowa na świadczenie usług zawierana przez internet

Umowa na świadczenie usług zawierana przez internet Witam, mam taki problem. Poszukiwałem w internecie przestrzeni cooworkingowych. Udało mi się znaleźć ciekawą ofertę firmy Regus. Na początku (...)

Proszę o pomoc jak poradzić sobie ze stroną "Pobieraczek"

Proszę o pomoc jak poradzić sobie ze stroną "Pobieraczek" Bardzo proszę o pomoc i opnię czy mam zapłacić firmie za rejestracje na stronie za rok z góry w kwocie 94,80 PLN. https://www.pobieraczek.pl/.Jestem (...)

jak rozwiązać umowe o świadczenie usług przez przedstawiciela providenta?

jak rozwiązać umowe o świadczenie usług przez przedstawiciela providenta? jak rozwiązać umowe o świadczenie usług przez przedstawiciela providenta?

Zmiana warunków umowy

Zmiana warunków umowy Jeśli regulamin świadczenia usług telakomunikacyjnych jest powołany w treści umowy, czy zmiana regulaminu stanowi wypowiedzenie warunków umowy? Czy nie wyrażenie zgody przez (...)

Porady prawne