Poczęstunek na posiedzenie Rady Nadzorczej

Pytanie:

"Spółdzielnia mieszkaniowa zakupuje artykuły spożywcze (kawa, herbata, woda mineralna) celem poczęstunku w siedzibie naszej spółdzielni ewentualnych gości lub kontrahentów. Czy poczęstunek gości i kontrahentów odwiedzających naszą spółdzielnię podlega podatkowi od osób prawnych, czy wydanie artykułów spożywczych na posiedzenie Rady Nadzorczej nie należałoby również traktować jako poczęstunek? Czy przekazanie na posiedzenie organu statutowego, jakim jest w spółdzielni mieszkaniowej Rada Nadzorcza, nie stanowi kosztu uzyskania przychodu? "

Odpowiedź prawnika: Poczęstunek na posiedzenie Rady Nadzorczej

Kwestie właściwego uznania wydatków na reprezentację i reklamę do kosztów uzyskania przychodów uregulowane są w art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1992, nr 21, poz. 86, ze zm.)

Przywołane pod wskazanymi artykułami przepisy prowadzą do niepewności, jakie wydatki i w jakiej wysokości związane z reprezentacją i reklamą można uznać za koszty uzyskania przychodu. W tej kwestii warto poznać i stosować stanowiska reprezentowane przez organy podatkowe. Pomocna może być informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydana przez Izbę Skarbową w dniu 21 lipca 2005 r. o sygnaturze BI/005-1102/04. We wskazanej interpretacji organ orzekł: „Zgodnie z treścią art.15 ust.1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Jednocześnie w art.16 ust.1 pkt 28 ustawy z dnia 15.02.1992r. ustawodawca postanowił, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Z powyższego przepisu wynika, iż nie wszystkie wydatki poniesione na reklamę i reprezentację są kosztami uzyskania przychodów. Kosztami takimi są w pełnej wysokości jedynie wydatki poniesione na reklamę prowadzoną w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Wydatki poniesione na reklamę prowadzoną w sposób niepubliczny, jak również wydatki na reprezentację mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów jedynie wówczas, gdy nie przekraczają one 0,25 procent przychodów

W przedstawionej sytuacji, warto by Państwo zapoznali się z postanowieniem w sprawie interpretacji prawa wydanym przez Urząd Skarbowy w Sosnowcu z dnia 13 lipca 2005 roku o sygnaturze PD III/423-3/05. Przedmiotem zapytania podatnika była kwestia stosowania limitowanych kosztów reprezentacji i reklamy tj. zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakupy w ramach skromnego poczęstunku (kawa, herbata, paluszki, itp.), mającego miejsce na zebraniach Rady Nadzorczej, Grup Członkowskich oraz na Walnych Zgromadzeniach Członków Spółdzielni.

We wskazanej interpretacji naczelnik urzędu skarbowego postanowił: Przepisy ustaw podatkowych nie określają rodzaju wydatków, które można zaliczyć do kosztów reprezentacji i reklamy. Charakter tych wydatków powinien być na tyle związany z prowadzoną działalnością, by możliwa była ocena oparta na zasadzie logiki i doświadczenia, że mogą mieć wpływ na uzyskanie przychodu. Reprezentacja wg ogólnej definicji utrwalonej w orzecznictwie i literaturze fachowej, to wszelkie działania polegające na stwarzaniu i utrwalaniu dobrego wizerunku firmy. Zadaniem reprezentacji nie jest bezpośrednie nakłanianie do nabycia towarów lub usług lecz kreowanie pozytywnego wizerunku firmy. W opisanym stanie faktycznym uzasadnione jest zatem zaliczenie zakupionych przez spółdzielnię mieszkaniową poczęstunków dla Rady Nadzorczej oraz członków Spółdzielni do kosztów uzyskania przychodów, jako wydatków poniesionych na reprezentację i reklamę, w granicach limitu określonego ustawą. Niewątpliwie dbałość i troska o ograny statutowe oraz członków spółdzielni jaką jest przekazanie do spożycia drobnych posiłków i napojów, zmierza do stworzenia takiego obrazu firmy i znajduje się w ramach celów pośrednio zmierzających do zwiększenia przychodów.”

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że zarówno artykuły spożywcze przekazane dla kontrahentów i gości, jak i przekazane w ramach poczęstunku dla Rady Nadzorczej stanowią wydatki z tytułu reprezentacji i reklamy i mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w wysokości nie przekraczającej 0,25 procent przychodów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika