Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

Pytanie:

Osoba fizyczna od 1 października 2006 roku wynajmuje mieszkanie, będące jej własnością, za opłatą 800 zł. Jest to pierwsza umowa dotycząca tej nieruchomości. Proszę o podanie procedury dokonania zgłoszenia do urzędu skarbowego odnośnie opodatkowania oraz o podanie sposobu opodatkowania - zasady ogólne, czy ryczałt. Na jakich zasadach? Jakie zmiany są planowane w tej kwestii od stycznia 2007 roku?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.10.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Podatek od wynajmu prywatnego mieszkania

Zyski z najmu  mogą być rozliczane w ramach odrębnego źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tzw. zasady ogólne). Ponadto część podatników może wybrać opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym, co wyklucza jednak możliwość zmniejszania przychodu o poniesione koszty (w tym amortyzację).

Jeśli najem rozpoczyna się w trakcie roku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu należy dokonać do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia wynajmu, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu z tego tytułu. W tym terminie wynajmujący powinien złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu. Jeśli go nie złoży, będzie to równoznaczne z tym, że z najmu rozliczamy się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej). Np. z umowy najmu mieszkania wynika, że mieszkanie zostanie udostępnione najemcy 1 października, a czynsz najmu ma być uregulowany do 10 października. Jeśli wynajmujący chce rozliczać się w formie ryczałtu, musi złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania najpóźniej 30 września, tj. w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wynajmu. Przyjętą formę rozliczenia trzeba stosować przez cały rok podatkowy. Można ją zmienić dopiero począwszy od roku następnego, składając stosowne oświadczenie we właściwym urzędzie skarbowym do 20 stycznia.

Porady prawne

Osoby osiągające przychody z najmu opodatkowane z odrębnego źródła przychodów na zasadach ogólnych obowiązane są składać deklarację na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy (PIT-5), a następnie zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36).

W przypadku opodatkowania zysków z najmu lokalu na zasadach ogólnych kosztem podatnika mogą być wszystkie wydatki związane z wynajmowanym lokalem, co jest niewątpliwie zaletą tej formy opodatkowania nad ryczałtem, w przypadku którego żadne koszty nie przysługują (podatek płaci się od osiągniętego przychodu, a nie od przychodu pomniejszonego o koszty - jak w przypadku zasad ogólnych). Jak stwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z 15 marca 1996 r. (PO 2/2-10204/01662/95), w przypadku osiągania przychodów z najmu budynku (lokalu) kosztami uzyskania są udokumentowane kwoty wydatkowane przez wynajmującego w związku z utrzymaniem przedmiotu najmu, np. na korzystanie z obsługi prawnej, remonty, administrację budynku, odpisy amortyzacyjne od lokalu przeznaczonego na wynajem.  Kosztem są także wydatki na zakup wyposażenia - jeżeli ich wartość nie przekracza 3500 zł, można bezpośrednio zaliczyć je do kosztów. Jeżeli są warte więcej, należy je amortyzować.

Z kolei wysokość ryczałtu jest uzależniona od wielkości osiąganych przychodów. Jeśli nie przekroczą one w sumie w roku podatkowym równowartości 4 tys. euro, to podatek wynosi 8,5%. Od nadwyżki ponad 4 tys. euro ryczałt oblicza się według stawki 20%. Ryczałt płaci się w urzędzie skarbowym co miesiąc - od przychodów uzyskanych w danym miesiącu do 20. dnia miesiąca następnego, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania rocznego, który upływa 31 stycznia następnego roku. W trakcie roku nie trzeba składać deklaracji na podatek. Można też wybrać kwartalny sposób rozliczenia, jeśli do 20 stycznia zawiadomi się o tym urząd skarbowy (i spełni się dodatkowe wymogi - w poprzednim roku podatkowym uzyskiwały przychody z najmu, przychody z tego tytułu w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 25 tys. euro). Podatek płacimy wówczas za dany kwartał do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału, czyli do 20 kwietnia, do 20 lipca, do 20 października, a za ostatni kwartał - do 31 stycznia następnego roku.

Natomiast od 2007 r. nie są przewidziane istotne zmiany w opodatkowaniu wynajmujących. Należy jedynie zauważyć, iż ponieważ limity obowiązujące ryczałtowców oblicza się według kursu obowiązującego 1 października wiadomo już, że przychody z najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą być opodatkowane w 2007 r. stawką 8,5%, dopóki nie przekroczą równowartości 4 tys. euro, czyli 15.934 zł - od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 20%.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Dostępne formy opodatkowania podatkiem dochodowym W zależności od tego, czy rejestruje się działalność w CEIDG (jednoosobowa działalność albo spółka cywilna), czy w KRS (spółka, fundacja, spółdzielnia), opodatkowanie podatkiem dochodowym może się znacząco różnić. Osoby (...)

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Formy opodatkowania PIT przychodów z działalności gospodarczej

Jeżeli jesteś osobą fizyczną i osiągasz przychody z działalności gospodarczej, możesz skorzystać z różnych form opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT). Zobacz, jakie są najważniejsze różnice pomiędzy tymi formami i kto je może stosować. ##baner## Co jest działalnością (...)

Jak nie płacić podatku od wynajmu. Oto rozwiązania

Jak nie płacić podatku od wynajmu. Oto rozwiązania

Na gruncie ustawy o VAT, inaczej niż dla celów podatku dochodowego, wynajem stanowi działalność gospodarczą. W efekcie właściciel jest podatnikiem VAT. Może jednak skorzystać ze zwolnienia i VAT-u nie rozliczać. Dla celów podatku od towarów i usług odpłatne udostępnianie prywatnych nieruchomości (...)

Wynajem pokoi. Kto zwolniony z podatku?

Wynajem pokoi. Kto zwolniony z podatku?

Osoby wynajmujące pokoje wczasowiczom zobowiązane są do zapłaty podatku, niezależnie od tego, czy robią to prywatnie, czy w ramach działalności gospodarczej. Wyjątkiem jest wynajem pokoi na wsi, ale pod warunkiem, że jest ich nie więcej niż pięć. Wynajem pokoi wczasowiczom może być opodatkowany (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Ogólne zasady opodatkowania dochodów z prywatnego najmu

Opodatkowanie dochodów z najmu, dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej „podatkiem PIT”) wymienia jako odrębne źródło przychodów: najem, podnajem, dzierżawę, poddzierżawę (...)

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Stan faktyczny   Zarejestrowana działalność w 2000 roku (PKD  7020Z i  7020). Wynajmowałem do listopada 2003 r. 2 lokale użytkowe. Jestem płatnikiem VAT. Aktualnie wynajmuję 1 użytkowy (95 m2). Drugi z uwagi na brak chętnych przeznaczyłem na lokal mieszkalny dla dziecka. W ubiegłym (...)

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe - informacje dla pracowników

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Pracownicze Plany Kapitałowe obejmą stopniowo: od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające co najmniej 250 osób według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.; od 1 stycznia 2020 r. – firmy (...)

Podatnicy

Podatnicy

Szczególny charakter podatku VAT przejawia się między innymi w tym, iż opodatkowaniu podlegają wskazane przepisami czynności pod warunkiem, że są wykonywane przez podatników. W konsekwencji - z dwojga takich samych czynności wykonywanych przez podatnika i niepodatnika opodatkowaniu (...)

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

Rezydencja podatkowa i zakres obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce

29 kwietnia 2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wydał objaśnienia podatkowe dotyczące rezydencji podatkowej oraz zakresu obowiązku podatkowego osób fizycznych w Polsce. Dowiedz się: na czym polega ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, co (...)

Jeździsz autem służbowym do pracy? Zapłacisz podatek

Jeździsz autem służbowym do pracy? Zapłacisz podatek

Służbowe auto do prywatnego użytku? Z początkiem tego roku każdy, kto dojeżdża firmowym samochodem do pracy musi liczyć się z uiszczeniem podatku. Pracodawca, który udostępnia pracownikowi samochód służbowy do celów prywatnych, zobowiązany jest do naliczenia odpowiedniego ryczałtu, który (...)

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Tarcza 2.0. - rozszerzenie tarczy antykryzysowej

Rozszerzenie tarczy antykryzysowej to m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, dodatkowe świadczenia postojowe, a także możliwość objęcia wsparciem przedsiębiorstw, które powstały między 1 lutego a 1 kwietnia br. – "Dzięki tym zmianom tarcza (...)

Ci podatnicy muszą złożyć więcej niż jeden PIT

Ci podatnicy muszą złożyć więcej niż jeden PIT

Część podatników jest zmuszonych złożyć więcej niż jedno roczne zeznanie PIT - na przykład przedsiębiorcy opodatkowani skalą składają PIT-36, ale gdy uzyskali w 2012 r. także przychód do opodatkowania ze sprzedaży nieruchomości, mają obowiązek złożyć dodatkowo PIT-39. (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

Ulga rehabilitacyjna do rozliczenia za 2021 rok

Podatnik będący osobą niepełnosprawną i posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, który ponosi wydatki na cele rehabilitacyjne lub na cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych, może w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu (przychodu) niektóre z tych wydatków (...)

Od tych dochodów podatek płaci tylko jeden małżonek

Od tych dochodów podatek płaci tylko jeden małżonek

Przychody ze wspólnej własności dla podatników ustalane są z zasady oddzielnie, co skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego u każdego z nich. Warto przy tym pamiętać, że w przypadku wynajmowania mieszkania w ramach tak zwanego najmu prywatnego, przepisy ustawy o PIT dopuszczają (...)

Przedsiębiorcy wybierają opodatkowanie liniowe

Przedsiębiorcy wybierają opodatkowanie liniowe

Udostępnione przez Ministerstwo Finansów niepełne dane dotyczące trzech sposobów opodatkowania przedsiębiorców za 2012 r. pokazują, że najszybciej rośnie grupa osób rozliczających się wg skali podatkowej. Pozytywne tendencje widać też w podatku liniowym. Stabilna i najbardziej liczna jest (...)

Wynajem dużej ilości lokali to nie działalność

Wynajem dużej ilości lokali to nie działalność

Osoba wynajmująca 11 lokali nie prowadzi działalności gospodarczej i sama może wybrać formę opodatkowania – informuje Rzeczpospolita. Dziennik przytacza decyzję katowickiej Izby Skarbowej, która odpowiedziała na pytanie podatnika wynajmującego 11 mieszkań. Izba uznała, że pytający (...)

Czy wzrosną opłaty za lokale?

Czy wzrosną opłaty za lokale?

Niektórym właścicielom oraz najemcom od przyszłego roku grożą wyższe opłaty za mieszkania. Trudniej też będzie wspólnotom i spółdzielniom księgować wpływy. Przyczyną są nowe przepisy ustawy o CIT (...)Od nowego roku to się zmieni. Wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, towarzystwa (...)

Umowa podatkowa z Wielką Brytanią

Umowa podatkowa z Wielką Brytanią

20 lipca między Polską a Wielką Brytanią podpisana została nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Już na etapie negocjacji cieszyła się dużym zainteresowaniem. Otrzymaliśmy od czytelników pytania o wyjaśnienie konkretnych problemów w myśl zasad wskazanych w nowych przepisach. (...)

Najemcy będą mniej chronieni

Najemcy będą mniej chronieni

Prostsze zasady wynajmu i mniejszą ochronę niechcianych lokatorów zakłada projekt ustawy, którym zajmował się wczoraj Komitet Stały Rady Ministrów. Wynajmujący mieszkania często nie przestrzegają przepisów. Dzieje się tak dlatego, że są one dla nich niekorzystne. Dają bowiem silną ochronę (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odliczenie VAT-u od mieszkania

Odliczenie VAT-u od mieszkania

Otrzymuję dochody ze umowy o pracę, rozliczam się wspólnie z małżonką, która również otrzymuje wynagrodzenie z umowy o pracę oraz umów zleceń i o dzieło. Mamy zamiar nabyć nieruchomość (...)

Dochody z wynajmu mieszknia

Dochody z wynajmu mieszknia

Czy dochody z wynajmu mieszkania podlegają opodatkowaniu? Jeśli tak to na jakiej zasadzie? (comiesięczny PIT-5?) Na jakich deklaracjach należy wykazywać ten dochód? Jakie konsekwencje grożą w przypadku (...)

Wynajem mieszkania a podatek

Wynajem mieszkania a podatek

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego, który chciałbym wynająć. Najemca chciałby prowadzić działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu. Czy prowadzenie działalności gospodarczej przez (...)

Podatek od wynajmu mieszkania w Polsce

Podatek od wynajmu mieszkania w Polsce

Jestem w Szwajcarii od 13 lat, tutaj pracuję i płacę podatki. Od niedawna wynajmuję mieszkanie w Polsce. Przeczytałam Państwa odpowiedź i nasuwa się pytanie, czy ja muszę mój dodatkowy przychód (...)

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Opodatkownie dochodów z najmu mieszkania

Mam pytanie odnośnie opodatkowani dochodów otrzymywanych z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego. Od ponad 5 lat nie mieszkam w Polsce. Obecnie mieszkam w Szkocji od 3 lat, a poprzednio mieszkałem w Australii. (...)

Opodatkowanie dochodów z nieruchomości

Opodatkowanie dochodów z nieruchomości

Małżeństwo (kobieta Polka, mężczyzna Holender) - oboje mieszkają i pracują (od 6 lat) w USA i tam razem rozliczają się z podatków. W Polsce zakupili wspólnie mieszkanie (jako inwestycja). Akt (...)

Wynajem mieszkania a działalność gospodarcza

Wynajem mieszkania a działalność gospodarcza

Prowadzę działalność gospodarczą, płacę PIT według metody liniowej; moja małżonka nie uzyskuje dochodów; wspólnie z małżonką posiadamy mieszkanie, które chcielibyśmy wynajmować; mieszkanie (...)

Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Praca za granicą a wynajem mieszkania w Polsce

Od 6 lat mieszkam i pracuję w Anglii (wraz z żoną). Nie mamy tutaj statusu rezydentów podatkowych (nie po drodze nam do urzędów). Płacimy tutaj podatki. Jesteśmy zameldowani w Polsce (przynajmniej (...)

Wynajem mieszkań a podatek od wynajmu

Wynajem mieszkań a podatek od wynajmu

Jestem właścicielem dwóch mieszkań. Zastanawiam się nad ich wynajmem. Istnieją dwa sposoby rozliczenia się z podatku od wynajmu: ryczałtowy (dwa progi podatkowe) oraz na zasadach ogólnych, doliczając (...)

Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

Działalność gospodarcza i wynajmowanie mieszkania

Osoba prowadząca działalność w formie podatku liniowego, zajmująca się m.in. szkoleniami, nauką języka obcego, chce zakupić mieszkanie na kredyt pod najem - potraktować to jako inwestycję i (...)

Podatek od wynajmu auta od pracownika

Podatek od wynajmu auta od pracownika

Nasz pracownik ma auto ciężarowe. Odpowiedzieliście nam Państwo, że aby wykorzystywać je na potrzeby firmy konieczne będzie zawarcie z pracownikiem stosownej umowy cywilnoprawnej, przewidującej (...)

Amortyzacja wynajmowanego mieszkania

Amortyzacja wynajmowanego mieszkania

Jesteśmy wspólnie z żoną właścicielami nowego mieszkania (akt notarialny podpisany w lutym 2008 r., natomiast umowa kupna z developerem w 2006 roku). Urządziliśmy je z pełnym wyposażeniem i wynajęliśmy (...)

Oddanie w najem użyczonego mieszkania

Oddanie w najem użyczonego mieszkania

Mój teść jest właścicielem mieszkania (spółdzielcze własnościowe prawo), którego nie używa. Czy może użyczyć mi tego mieszkania na czas nieoznaczony z jednoczesnym wyrażeniem zgody na jego (...)

Zgłoszenie najmu w urzędzie skarbowym

Zgłoszenie najmu w urzędzie skarbowym

Dana osoba wynajmuje mieszkanie. Czy istnieje obowiązek zgłoszenia do Urzędu Skarbowego faktu wynajmu mieszkania? Jeśli tak, w którym momencie należy to zgłosić? Czy zależy to od przyjętej formy (...)

Zmiana przeznaczenia lokalu a podatki

Zmiana przeznaczenia lokalu a podatki

Jestem właścicielem lokalu mieszkalnego, który chciałbym wynająć. Najemca chciałby prowadzić działalność gospodarczą w wynajmowanym lokalu. W jaki sposób mogą zmienić się obowiązki podatkowe (...)

FORUM PRAWNE

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Podatek od wynajmu mieszkania ?

Podatek od wynajmu mieszkania ? Witam! Mam następujący problem: wynajmuje mieszkanie, wpłaciłem za nie kaucje na wypadek zniszczeń (1400pln). Co miesiąc place właścicielce 900pln + wszystkie opłaty (...)

zachowek

zachowek Mam pytanie i bardzo prosze o odpowiedz. Moj maz z pierwszego malzenstwa ma dwie corki i jest pozbawiony praw rodzicielskich . My wspolnie nie mamy potomstwa, ale w perspektywie czasu nasz wspolny (...)

Wysokość alimentów - a dochody ojca

Wysokość alimentów - a dochody ojca Poszukuję informacji o tym, ile może wynieść maksymalna kwota alimentów w stosunku do dochodów ojca (zobowiązanego). Czy przepisy polskiego prawa wskazują (...)

podatek od wynajmu

podatek od wynajmu Witam, będę wynajmowała mieszkanie i chcę się dowiedzieć jak wygląd sprawa z płaceniem podatku. Za wynajem będę pobierać 1200 zł, a czynsz wynosi 450 zł. Wyczytałam, że (...)

Podatek od wynajmu mieszkania

Podatek od wynajmu mieszkania Właściciel mieszkania, które wynajmuję, nie płaci podatku z tytułu pieniędzy które ode mnie otrzymuje. Nie mamy podpisanej umowy i on nie chce tej umowy podpisać. (...)

Podatek od wynajmu w kamienicy

Podatek od wynajmu w kamienicy Właściciele kamienicy w której mieszkam od lat nie płacą podatku od wynajmu, tak mi powiedział mój prawnik po tym jak właściciele nie chcieli mi podac konta do przelewania (...)

podatek od wynajmu

podatek od wynajmu Jak wygląda sprawa z podatkiem od wynajmu mieszkania za który nie będe pobierał opłat? Mieszkanie chce czasowo odstąpić znajomym, chciałbym pobierać jedynie tyle aby było (...)

Problem z wlaścicielem lokalu

Problem z wlaścicielem lokalu Witam, wraz z grupa kolegów ze studiów wynajmuje mieszkanie na czas roku akademickiego. Została spisana umowa, określające kwoty czynszu, czas wynajmu, kaucje. Lecz (...)

umowa najmu z miasta a przejecier lokatorow przez prywatnego własciciela

umowa najmu z miasta a przejecier lokatorow przez prywatnego własciciela Witam mam problem tego typu że od 1999 r jestem najemcą mieszkania komunalnego w tej chwili w tydzień przed koncem miesiąca (...)

Wyłudzenie pieniędzy

Wyłudzenie pieniędzy Witam, Zostałam ostatnio oszukana przez osobę, która zobowiązała się sprzedać mi pewną rzecz za kwotę 130 zł. Ja pieniądze przelałam i dostałam odpowiedź mailową (...)

Porady prawne