Pozwolenia na budowę a rozbudowa

Pytanie:

Firma jest właścicielem nieruchomości którą wykorzystuje na cele działalności gospodarczej - drobne usługi i handel - w 2004 i 2006 r . Nieruchomość była rozbudowywana zgodnie z prawem budowlanym - całość jest już odebrana. W chwili obecnej chcemy dobudować małe 40 metrowe pomieszczenie jako tzw. doklejkę do istniejącego budynku złożyliśmy wniosek o wydanie zgodny na budowę no i sprawa utknęła w urzędzie gdyż ten czeka aż wypowiedzą się sąsiedzi, którzy się zgadzają ale nie mają uregulowanych spraw spadkowych (właściciel sąsiedniej nieruchomości zmarł a żona nie potrafi przeprowadzić postępowania spadkowego) urząd wyznaczył tej Pani czas 2 miesięcy na uregulowanie tych spraw i na ten czas zawiesił naszą sprawę. Najdalej wystające części muru planowanej dobudowy są w odległości 4 metrów od granicy działki. Proszę o informację czy w takim przypadku w ogóle należy czekać na zgodę sąsiadów? przecież kiedyś już się zgadzali przy dużej budowie a wtedy sąsiadka już była wdową . Jakie mamy inne rozwiązania? bardzo zależy nam na czasie, rozważaliśmy też opcję dobudowy mniejszego pomieszczenia do 30 m kwadrat, bo słyszeliśmy kiedyś że takie budowy nie wymagają zgody - czy tak jest rzeczywiście?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Pozwolenia na budowę a rozbudowa

Do rozbudowy budynku należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę, nie zwalnia inwestora z tego obowiązku fakt, że sąsiad wcześniej zgodził się na budowę głównego budynku. Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy prawo budowlane, stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu. Jak więc wynika z powyższego wyłączną przesłankę korzystania ze statusu strony w postępowaniu o pozwolenie na budowę jest fakt znajdowania się w obszarze oddziaływania obiektu (wyrok NSA z dnia 28 czerwca 2006 r., OSK 936/2005).

W procesie wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, organ administracji publicznej zobowiązany jest wziąć pod uwagę m.in. zgodność z prawem podejmowanych inwestycji, co oznacza też ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 1996 r. ( III ARN 73/95), zakres ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich [...] obejmuje także pozbawienie lub ograniczenie na sąsiedniej nieruchomości dopływu dziennego światła do znajdujących się na niej upraw. Ochrona taka najczęściej wyraża się również w odległościach i oddziaływaniu inwestycji na nieruchomości sąsiednie. Stanowisko powyższe zostało potwierdzone w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 maja 1982 r. ( SA/Kr 234/82), zgodnie z którym, organ administracji orzekający w sprawie usytuowania obiektów budowlanych na działce budowlanej (terenie budowy), uwzględniając interes właścicieli sąsiednich nieruchomości, a także innych osób, może, a nawet powinien, sytuować budynki stwarzające uciążliwość dla otoczenia w odległości większych od minimalnych, jeżeli tylko istnieją w danej sprawie odpowiednie ku temu warunki.

Jak więc wynika z powyższego, ustawa prawo budowlane nie przewiduje w procesie budowlanym obligatoryjnego wymogu uzyskania zgody właściciela nieruchomości sąsiedniej. Jednakże proces budowy i cała inwestycja, powinny uwzględniać ochronę praw właścicieli nieruchomości sąsiednich. Jeżeli jednak, inwestycja spełnia wszelkie warunki, wymagane prawem (m.in. nie oddziałuje szkodliwie na nieruchomości sąsiednie) wówczas sprzeciw sąsiada nie może udaremnić procesu budowy (rozbudowy). Jeśli inwestycja taka naruszałaby interesy właścicieli sąsiednich nieruchomości, wówczas ich sprzeciw byłby skuteczny.

Właściciele, użytkownicy wieczyści, zarządy nieruchomości sąsiadujących z projektowaną budową, aby uzyskać status strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę, także w trybie szczególnym nieważnościowym, muszą wskazać konkretny przepis, przewidujący w konkretnej sytuacji ograniczenie w swobodnym korzystaniu z ich nieruchomości wprowadzone ze względu na powstanie w ich sąsiedztwie określonego obiektu budowlanego (wyrok WSA z 21 marca 2006 r., VII SA/Wa 1221/2005).

Ustawa prawo budowlane wymaga w jednym przypadku uzyskania zgody właściciela nieruchomości sąsiedniej. Zgodnie z art. 47 w/w ustawy, jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także ewentualną rekompensatę z tego tytułu. W razie nieuzgodnienia warunków, o których mowa powyżej, właściwy organ - na wniosek inwestora - w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. W przypadku uznania zasadności wniosku inwestora, właściwy organ określa jednocześnie granice niezbędnej potrzeby oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości. Inwestor, po zakończeniu robót, o których mowa powyżej, jest obowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, na zasadach ogólnych (zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

W opisanym stanie faktycznym konieczne będzie jednak uzyskanie pozwolenia na budowę, albowiem jest to rozbudowa budynku, nie zaś budowa nowego wolnostojącego budynku. Naszym zdaniem nie ma innej możliwości powiększenia przedmiotowego budynku zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jak uzyskanie pozwolenia na budowę. Sąsiedzi znajdują się w strefie oddziaływania inwestycji, a w związku z tym muszą brać udział w postępowaniu, w innym wypadku postępowanie, a w konsekwencji decyzja o pozwoleniu na budowę, byłyby nieważne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Procedury budowlane

Procedury budowlane

Jakie procedury budowlane obowiązują? Co do zasady roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Pb). Prawo budowlane zawiera jednak katalog inwestycji, które można realizować na podstawie (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Prawo budowlane po nowemu od września 2020 r.

Zmiany w Prawie budowlanym, wprowadzone w ustawie z 13 lutego 2020 r. uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie. Zmiany wejdą w życie 19 września 2020 r. ##baner## Nowy podział projektu budowlanego Projekt budowlany (...)

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Spór z sąsiadem o ustawienie budynku i ogrodzenia - opinia prawna

Stan faktyczny Od roku posiadam pół bliźniaka. Sąsiad w odległości ok. 2 m od mojego płotu ma rozbudowaną część swojego budynku (rozbudowa nastąpiła przed nabyciem nieruchomości przeze mnie), stojącą prostopadle do mojej części. W tej rozbudowanej części, na obu kondygnacjach ma wiele (...)

Obowiązkowa kontrola obiektów budowlanych, czyli czy wykorzystujesz budynek zgodnie z pozwoleniem na jego użytkowanie?

Obowiązkowa kontrola obiektów budowlanych, czyli czy wykorzystujesz budynek zgodnie z pozwoleniem na jego użytkowanie?

  Oddanie wybudowanego obiektu do użytkowania Zgodnie z prawem budowlanym, do użytkowania obiektu budowlanego, na którego wybudowanie konieczne było uzyskanie pozwolenia na budowę, można przystąpić dopiero po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, (...)

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?

  Od czego zacząć? Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną, na podstawie której można rozpocząć roboty budowlane. Zanim jednak wniesie się wniosek o wydanie pozwolenia na budowę należy uzyskać szereg niezbędnych dokumentów, które muszą być dołączone (...)

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Brak tytułu prawnego do nieruchomości a legalizacja samowoli budowlanej - opinia prawna

Stan faktycznyJestem faktycznym użytkownikiem garażu (jednego boksu w szeregu) zbudowanego przez mojego ojca na początku lat 70-tych. Garaże zostały oddane wraz z działkami w użytkowanie wieczyste, a potem przeszły na własność poszczególnych użytkowników - mieszkańców (...)

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Czym się różnią czynności zwykłego zarządu od czynności przekraczających zwykły zarząd?

Zarząd rzeczą wspólną Wielość podmiotów występujących po stronie właścicielskiej wiąże się z szeregiem trudności, przede wszystkim w zakresie zarządzania przedmiotem wspólnej własności. Zarząd rzeczą wspólną, współposiadanie rzeczy, korzystanie z (...)

Ulga odsetkowa w praktyce (obowiązująca do końca 2006 r., później na zasadzie kontynuacji)

Ulga odsetkowa w praktyce (obowiązująca do końca 2006 r., później na zasadzie kontynuacji)

W miejsce zlikwidowanych ulg budowlanych w ustawie o podatku od osób fizycznych wprowadzono tzw. ulgę odsetkową, która umożliwia odliczenie od dochodu wydatków poniesionych przez podatnika, przeznaczonych na spłatę odsetek od kredytów lub pożyczek zaciągniętych na (...)

Mniej formalności przy budowie

Mniej formalności przy budowie

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Ustawa wprowadziła ułatwienia i uproszczenia m.in. dla inwestorów budowlanych. Zmiany w Prawie budowlanym zredukowały niektóre (...)

Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

Wymogi prawne dla usytuowania tymczasowego obiektu budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny    Posiadam nieruchomość w gminie X. Działka jest częściowo zabudowana – znajduje się na niej mój dom wraz z innymi zabudowaniami – głównie garażami. Nieruchomość jest usytuowana przy drodze przeznaczonej dla ruchu pieszego i samochodowego. (...)

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

Na jakich warunkach następuje zwrot VAT za materiały budowlane?

  Podstawowy zakres zwrotu wydatków za materiały budowlane został omówiony w poradzie: Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane? Aby mieć prawo do omawianego zwrotu, osoby fizyczne muszą spełniać także następujące warunki: poniesione wydatki (...)

Samowola budowlana

Samowola budowlana

  Co to jest samowola budowlana? Istnieje kilka możliwości naruszenia przepisów dotyczących budowania obiektów i przeprowadzania robót budowlanych. Na wybudowanie większości obiektów należy mieć pozwolenie właściwego organu. Istnieje również pewna (wymieniona (...)

Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Jak uzyskać odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych?

Jakim warunkom musi odpowiadać projekt? Roboty budowlane, które wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, prowadzi się w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany. Obiekt budowlany wraz z związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, należy zaprojektować w sposób określony w przepisach (...)

Opłaty skarbowe - Zezwolenia, pozwolenia, koncesje

Opłaty skarbowe - Zezwolenia, pozwolenia, koncesje

 Przedmiot opłaty skarbowejStawkaZwolnienia od opłaty skarbowej1. Od zezwolenia na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego39,- zł 2. Od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony340,- złZezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu (...)

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

Od fundamentu aż po dach, czyli jak wybudować swój dom zgodnie z prawem

  Kupiłeś działkę budowlaną i zamierzasz postawić na niej swój wymarzony dom. Wiesz od czego zacząć - przynajmniej tak Ci się wydaje. Co innego jednak teoria, co innego praktyka. Czy w ogóle te wszystkie pojęcia prawne są Ci do czegokolwiek potrzebne? Czy musisz znać prawo (...)

Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?

Ile zwrotu VAT za materiały budowlane można uzyskać?

  Limity zwrotu VAT na materiały budowlane  Zwrot VAT jest limitowany. Wysokość przysługującego zwrotu oraz wysokość przysługującego limitu, w okresie obowiązywania ustawy, uzależniona jest m.in. od tego czy inwestycja, w związku z którą poniesiono wydatki na zakup materiałów (...)

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

Co możesz robić na swojej działce bez zgody sąsiada - opinia prawna

Stan faktyczny Sąsiad nadsypał na swojej działce ziemi w taki sposób, że teren jego posesji, graniczący z moją został podwyższony o 80 cm w najwyższym punkcie. Obie działki graniczyły ze sobą w ustalonych warunkach terenowych od przeszło 20 lat. Z tego co mi wiadomo, wykonanie w/w nasypu (...)

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

  Osoba, która chce kupić działkę pod budowę domu ma dwie możliwości. Może kupić działkę budowlaną albo działkę rolną, której odrolnienie związane jest z wieloma formalnościami. Przed zakupem działki najważniejszą rzeczą jaką musi zrobić każdy inwestor jest sprawdzenie (...)

Więcej środków na inwestycje transportowe

Więcej środków na inwestycje transportowe

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023” (z perspektywą do 2025 r.) Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego (...)

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie

Nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie

Prostszy i szybszy proces inwestycyjny w budownictwie, co przełoży się na wzrost liczby oddawanych mieszkań – taki ma być m.in. efekt zmian w Prawie budowlanym. W sobotę, 19 września 2020 r., weszła generalnie w życie nowelizacja ustawy. Jednym z celów zmian jest deregulacja. Znikają (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

Pozwolenie na budowę a zwrot VAT

W 2003 r. przystąpiłam do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu wybudowania domu mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestorem była Spółdzielnia i na nią było wystawione pozwolenie na budowę domku. Jako (...)

Budowa tarasu

Budowa tarasu

Do domu jednorodzinnego chciałbym dobudować taras. Taras miałby przylegać do budynku (od dwóch lat są już zamontowane drzwi tarasowe), miałby poniżej 0,5 m wysokości i ok. 40 m kw. powierzchni, (...)

Kontrola projektu budowlanego

Kontrola projektu budowlanego

Rozbudowa prowadzona na sąsiedniej działce odbywa się niezgodnie z obowiązującymi normami i planem miejscowym. W trakcie prowadzonej kontroli Inspektorat potwierdził występowanie niezgodności w (...)

Przebudowa altany na dom

Przebudowa altany na dom

Jakie przybudówki lub jakie nowe budowle można postawić bez informowania o tym w urzędach? Czy jeśli mam własną działkę z małym domkiem-altanką to, mogę go rozbudować do rozmiarów normalnego (...)

Remont i nadbudowa poddasza

Remont i nadbudowa poddasza

Jestem właścicielem budynku mieszkalnego parterowego z poddaszem, który pragnę wyremontować. W zakres remontu wejdzie wymiana okien, stropu, dachu, drzwi. Przy okazji wymiany dachu chciałbym go podwyższyć (...)

Samowolna rozbudowa w latach 80-tych

Samowolna rozbudowa w latach 80-tych

W 1988 roku po zmianie dachu w budynku, którego byliśmy współwłaścicielami wraz z mamą, zaadoptowaliśmy strych na mieszkanie. W 1989 po powstaniu nowej powierzchni mieszkalnej zgłosiliśmy ją (...)

Zgoda sąsiada a rozbudowa domu

Zgoda sąsiada a rozbudowa domu

Mam w planach rozbudowę domu. Jest to wielkomiejska dzielnica willowa. Czy to prawda, że zgoda jest zależna od moich sąsiadów? Czy sąsiad może udaremnić rozbudowę? Plan budowy respektuje wszelkie (...)

Legalizacja samowoli budowlanej

Legalizacja samowoli budowlanej

Odziedziczyłam dom po dziadku. Do nieruchomości jest dobudowany pokój. Znajduje się on na mapie geodezyjnej terenu. Niestety w papierach nie mogę znaleść pozwolenia na tą dobudówkę. Jak to zalegalizować. (...)

Remont placu manewrowego

Remont placu manewrowego

Czy wg prawa budowlanego konieczne jest uzyskanie pozwolenia od Urzędu Miasta i wykonanie projektu budowlanego w celu powiększenia i remontu istniejącego placu manewrowego wokół pawilonu handlowego? (...)

Samowolna budowa przybudówki

Samowolna budowa przybudówki

Do domu jednorodzinnego dobudowano część. Dobudówka składa się z pokoju i garażu. Minęło już 5 lat od wybudowania dobudówki, ale nie jest ona zgłoszona do użytku. Do jakich urzędów mam to (...)

Prywatna stacja paliw

Prywatna stacja paliw

Mam sąsiada który posiada Tiry a do niech własny zbiornik na paliwo ok. 7-10 tys. litrów oleju napędowego. Znajduje się on na działce zwykłej budowlanej na wsi. Zbiornik wraz z dystrybutorem jest (...)

Zgoda na dysponowanie nieruchomością

Zgoda na dysponowanie nieruchomością

Na siedlisku rolniczym znajduje się min. budynek mieszkalny do projektowanej rozbudowy. Ze względu na małą szerokość działki projektowana rozbudowa budynku będzie przekraczać granicę działki. (...)

Komin na zewnątrz budynku

Komin na zewnątrz budynku

Mieszkam w starej kamienicy. Zrobiłem centralne ogrzewanie w piwnicy ale komin którym dysponuję nie jest dość sprawny. Poza tym sąsiedzi ciągle interweniują, że niby się kopci. Wpadłem na pomysł (...)

Wymiana bramy a zgłoszenie

Wymiana bramy a zgłoszenie

Czy częściowa tylko zmiana ogrodzenia od ulicy (dom jednorodzinny) wymaga zgłoszenia do gminy? Ma nastąpić wymiana bramy na nową. Budowa ogrodzeń nie wymaga pozwolenia na budowę, a zgłoszenie (...)

Ponowne pozwolenie na budowę

Ponowne pozwolenie na budowę

Czym się różni procedura ponownego uzyskania pozwolenia na budowę w sytuacji, gdy na podstawie prawomocnego pozwolenia został wybudowany budynek w stanie surowym, a potem przerwa w kontynuacji budowy (...)

FORUM PRAWNE

Porada własność gruntu, a rozbudowa domu

Porada własność gruntu, a rozbudowa domu Witam, moi rodzice są właścicielami posesji (działki budowlanej wraz z domem mieszkalnym) w Raszynie k. Warszawy. Przepisy budowlane w gmienie uniemożliwiają (...)

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

czy sasiad ma prawo

czy sasiad ma prawo Witam!! 1.Mieszkam w domku gdzie razem z sasiadem mamy wspólny korytarz.My na tym korytarzu mamy wc,sasiad odgraza sie ze nam go zlikwiduje.Dodam ze posiadamy łazienke razem z wc, (...)

Ogrodzenie

Ogrodzenie W jaki sposób można legalnie postawić ogrodzenie w granicy działki sąsiadującej z drogą publiczną? (JSS) sparwdz sobie w ustawie parwo budowlnae tam wszytsko jest WielkiMufta Rzecz w (...)

samowola budowlana

samowola budowlana zacząłem budowę budynku w obecnej chwili wybudowałem do zera bez prawomocnego pozwolenia wszystko jest zgodnie z przepisami i projektem, życzliwość sąsiada doprowadziła że (...)

Zmiana pozwolenia na budowę

Zmiana pozwolenia na budowę Kupiłem działkę od firmy która posiadała już zezwolenie na budowę całego osiedla domków jednorodzinnych. Chodzi mi o 1) przeniesienie pozwolenia na budowę na mnie (...)

pozwolenie na budowę

pozwolenie na budowę proszę o pomoc. na działce stoi budynek oddany na potrzeby gospodarki rolnej, rodzina oskarża obecnego właściciela że budynek został pobudowany nielegalnie.Obecny właściciel (...)

legalizacja budowli energetycznej

legalizacja budowli energetycznej Czy linię 15 kV przechodzącą wzdłuż działki wybudowaną w 1991r. można zalegalizować? Linię 15kV wybudowano bez powiadomienia i bez zgody włąściciela oraz (...)

rozbudowa stodoły

rozbudowa stodoły Jestem właścicielem stodoły na działce rolnej , jakie pozwolenia są mi potrzebne jeżeli chciałbym rozbudować tą stodołę?

Garaż blaszany-formalności

Garaż blaszany-formalności Witam! Postanowiłam na własnej posesji postawić garaż blaszany na samochód osobowy, wiem już o tym ze trzeba mieć pozwolenie, zadzwoniłam do starostwa i powiedziano (...)

Problem z drogą - brak pozwolenia na budowę domu

Problem z drogą - brak pozwolenia na budowę domu Witam. Proszę o poradę. Zakupiłem działkę i uzyskałem warunki zabudowy . Jednak pojawił się problem z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Otóż (...)

Porady prawne