Zwolnienie nauczyciela stażysty

Pytanie:

Witam Jestem nauczycielem stażystą zatrudnionym na umowę o pracę na czas oznaczony do 31.08.2010 (1/2 etatu). Dnia 31.05.2010 kończy się mój okres stażu i będę zobowiązany do zdania egzaminu w formie Rozmowy Kwalifikacyjnej przed Dyrektorem Szkoły i członkami Komisji Kwalifikacyjnej (celem nadania mi wyższego stopnia awansu zawodowego, tj. nauczyciela kontraktowego). Mam pytanie, jeśli nie uda mi się zdać tego egzaminu (tj. jeśli nie uzyskam akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej) czyli nie zdobędę wyższego stopnia awansu, czy Dyrektor Szkoły może zwolnić mnie dyscyplinarnie z pracy w myśl Karty Nauczyciela? Czy może kazać zwracać mi całoroczną pensję? Jest taka możliwość? Prosiłbym o odpowiedź na w/w pytania i ewentualnie jaka jest procedura mojego postępowania w przypadku nie uzyskania akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

12.10.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie nauczyciela stażysty

Przepisy Karty Nauczyciela wyczerpująco określają przypadki, w których dyrektor szkoły może zwolnić nauczyciela jak również zastosować inna karę dyscyplinarną. Mianowicie przesłanką zastosowania kary jest naruszenie godności nauczyciela oraz obowiązków, do których zgodnie z art. 6 ustawy, nie należy uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego, a w szczególności nie jest nią nieuzyskanie akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej w opisanej przez Pana sytuacji. Obowiązujące przepisy nie przewidują również podstawy do zwrotu wynagrodzenia za pracę w szczególności w wyniku rozwiązania stosunku pracy w wyniku kary dyscyplinarnej jak również niepomyślnego wyniku postępowania związanego z awansem zawodowym.

Porady prawne

Samą procedurę nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego reguluje art. 9b Karty Nauczyciela. Zgodnie z jego postanowieniami uzyskanie nowego stopnia zawodowego następuje w formie decyzji administracyjnej ( w wypadku nauczyciela stażysty - wydawanej przez dyrektora szkoły, art. 9b ust. 4 pkt 1). Podobnie nieuzyskanie akceptacji Komisji Kwalifikacyjnej następuje w formie decyzji wyżej wymienionego podmiotu ( art. 9b ust. 6). Ten sam ustęp przewiduje, że od obu decyzji służy odwołanie do organu prowadzącego szkołę ( art. 9b ust. 7 pkt 1) czyli w zależności od rodzaju szkoły : ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inne osoby prawne i fizyczne. Od decyzji wydanej przez organ prowadzący szkołę służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne