Przeciwdziałanie udzieleniu koncesji

Pytanie:

Jestem jednym z właścicieli działek, na których powstają domy mieszkalne. Teren zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony był w 2009 roku na budowę domów jednorodzinnych. Okazuje się jednak, iż w sąsiedztwie ktoś stara się o koncesję na wydobywane piasku. Odległość od najbliższego budynku nie wynosi nawet 100 metrów. Wokół na bieżąco powstają nowe domy mieszkalne nieświadome tego, że za chwilę krajobrazowy może zostać urozmaicony kopalnią. Dla nas mieszkańców oznacza to jedno: hałas, zeszpecenie uroku krajobrazu. Nie po to wielu z nas przeniosło się na wieś by zamieszkać w sąsiedztwie kopalni. Dodam jeszcze, że w promieniu 8 km istnieją już dwie kopalnie. Na szczęście z uwagi na odległość nie są dla nas obciążeniem. Czy starosta bądź marszałek województwa wydając zgodę na koncesję osobie zainteresowanej musi liczyć się ze zdaniem mieszkańców okolicznego terenu? Czy właściciele działek mają możliwość prawną, by nie dopuścić do powstania kopalni?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przeciwdziałanie udzieleniu koncesji

Kopaliny dzielą się na podstawowe i pospolite. Do kopalin podstawowych należą: piaski formierskie i szklarskie, natomiast inne piaski należą do kopalin pospolitych.

Koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli jednocześnie spełnione są odpowiednio następujące wymagania:

-         obszar zamierzonej działalności nie przekroczy powierzchni 2 ha

-         wydobycie kopaliny w roku kalendarzowym nie przekroczy 20 000 m3

-         działalność będzie prowadzona bez użycia materiałów wybuchowych,

udziela starosta.

Koncesji na wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych w większej skali, udziela marszałek województwa.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wydobywania kopalin wymaga uzyskania koncesji.

Do uzyskania koncesji potrzebne jest przejście odpowiedniej procedury. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin podstawowych wymaga uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw gospodarki. Udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin wymaga uzgodnienia z właściwym wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta. Uzgodnienie następuje na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego ( art. 28), stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. Jednak zgodnie z orzecznictwem NSA ( wyrok NSA sygn. II GSK 504/2008), interes prawny powinien znajdować podstawę w przepisach prawa materialnego. Podmiot, dla którego z przepisów prawa materialnego nie wynikają żadne uprawnienia lub obowiązki nie ma przymiotu strony w rozumieniu art. 28 kpa. Przepisy prawa geologicznego i górniczego nie dają takiej podstawy właścicielom sąsiednich działek. Oznacza to, że nie będzie mógł Pan być stroną postępowania o udzielenie temu podmiotowi koncesji, a co za tym idzie organ udzielający koncesji nie będzie musiał liczyć się ze zdaniem mieszkańców.

Udzielenie koncesji na wydobycie wymaga uzgodnienia z właściwym wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta. Mieszkańcy mogą więc wpłynąć na udzielenie koncesji przez wpływ na władze gminy.

Podmiot, który ubiega się o koncesję będzie musiał jeszcze uzyskać pozwolenie na budowę i dokonać zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z orzecznictwem NSA ( wyrok NSA sygn. II GSK 100/2006), właściciele nieruchomości są traktowani jako strony w postępowaniu administracyjnym dotyczącym: spraw z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. W tych postępowaniach mogliby wziąć udział jako strony, mieliby wtedy możliwość wypowiedzenia się i ich interesy mogłyby zostać wzięte pod uwagę przez organ.

Ponadto jeśli przedsiębiorca uzyska koncesję, pomyślnie przeprowadzi pozostałe postępowania i rozpocznie wydobywanie kopalin, mieszkańcy będą mogli mieć wobec niego pewne roszczenia. Zgodnie z art. 144 kc przedsiębiorca nie może zakłócać korzystania z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Wskazana okolica została przeznaczona pod budowę domków jednorodzinnych, przez co tolerancja dla działalności tego przedsiębiorcy będzie niższa. Mieszkańcy będą mogli wystąpić o pewne ograniczenia w wykonywaniu przez niego działalności gospodarczej np. ograniczenie hałasu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak uzyskać koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych?

Jak uzyskać koncesję na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych?

Komu może być udzielona koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych?  Prawo rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych przysługuje: jednostkom publicznej radiofonii i telewizji oraz osobom, które uzyskały koncesję na taką działalność.  Ustawy (...)

Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

Kto może świadczyć usługi ochrony osób i mienia?

Jak ubiegać się, rozszerzyć lub zmienić koncesję w zakresie regulowanym ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia? Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wymaga uzyskania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, (...)

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Prawo działalności gospodarczej a ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - najważniejsze zmiany

Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r.Prawo działalności gospodarczej.Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczejDefinicja działalności gospodarczejDziałalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz (...)

Sukcesja firmy

Sukcesja firmy

Jeżeli chcesz, ażeby twoi spadkobiercy mogli płynnie kontynuować działalność firmy, dowiedz się, jak wyznaczyć i zgłosić w CEIDG zarządcę sukcesyjnego - tj. osobę, która będzie prowadzić sprawy firmy do czasu załatwienia formalności spadkowych. ##baner## Na czym polega sukcesja (...)

Odpowiedzialność za zobowiązania podzielonej spółki

Odpowiedzialność za zobowiązania podzielonej spółki

W związku z podziałem spółek powstaje problem ewentualnego przejęcia zobowiązań podzielonej spółki. W doktrynie wyróżnia się kilka ogólnych zasad dotyczących tej materii. W przypadku spraw z zakresu praw i obowiązków o charakterze cywilnoprawnym mamy do czynienia (...)

Ogólne zasady połączenia spółek handlowych

Ogólne zasady połączenia spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych pozwala bez ograniczeń łączyć się spółkom kapitałowym. Stanowi bowiem, że spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi. Jednak ustawodawca uczynił zastrzeżenie, iż spółka osobowa nie może być (...)

Nie można dyskryminować operatorów gier losowych z innych państw UE

Nie można dyskryminować operatorów gier losowych z innych państw UE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 28 lutego 2018 r. wydał wyrok w sprawie C-3/17 - Sporting Odds Ltd przeciwko Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása. Stwierdził w nim, że węgierskie przepisy dotyczące udzielania koncesji na prowadzenie (...)

Jakie wymogi dotyczą hipermarketów?

Jakie wymogi dotyczą hipermarketów?

  Od 18 września 2007 r. obowiązuje ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych. W celu ochrony interesu publicznego oraz realizacji zasady zrównoważonego rozwoju nowa ustawa określa zasady i tryb wydawania zezwoleń (...)

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

Jak przekształcić spółkę cywilną w spółkę z o.o.?

  Jakie są główne etapy przekształcenia spółki cywilnej w spółkę z o.o.? przygotowanie określonych dokumentów oraz wyceny składników majątku, która podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta, powzięcie uchwały o przekształceniu (...)

Jaką odpowiedzialność za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych może ponieść wykonawca, a jaką zamawiający?

Jaką odpowiedzialność za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych może ponieść wykonawca, a jaką zamawiający?

Jakie są rodzaje odpowiedzialności za naruszenie zasad udzielania zamówień publicznych? Za naruszenie przepisów Prawa zamówień publicznych i wynikających z niego zasad, podmioty uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (zamawiający i wykonawcy) (...)

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące od 1 stycznia 2004r. do 1 października 2008 r.

Zasady ewidencji działalności gospodarczej obowiązujące do dnia 31 grudnia 2003 r. Do dnia 31 grudnia 2003 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą funkcjonowały na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Ewidencja prowadzona była przez urzędy gminy właściwe (...)

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym

Projekt MPiT dotyczący przeciwdziałania zatorom płatniczym przyjęty przez rząd Ograniczenie zatorów płatniczych, które negatywnie wpływają na płynność finansową firm i ich rozwój – taki ma być efekt ustawy przeciwdziałającej zatorom, której (...)

UOKiK skontrolował jakość paliwa na rynku

UOKiK skontrolował jakość paliwa na rynku

W ubiegłym roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 3,87 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. Większość stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła oleju napędowego. Inspekcja Handlowa od 2003 r. bada jakość paliwa oferowanego na rynku. W czasie pierwszej kontroli odsetek próbek (...)

Zezwolenie wydane na wspólników przekształcanej spółki cywilnej przechodzi na przekształconą spółkę

Zezwolenie wydane na wspólników przekształcanej spółki cywilnej przechodzi na przekształconą spółkę

Wspólnicy pewnej spółki cywilnej posiadali zezwolenie na prowadzenie aptek i punktu aptecznego. Spółka cywilna została przekształcona w spółkę komandytową (na podstawie art. 551 § 2 k.s.h.). Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz Wojewódzki Sąd (...)

Walka z zatorami płatniczymi

Walka z zatorami płatniczymi

Ograniczenie zatorów płatniczych, czyli opóźnień w płaceniu kontrahentom – to główny cel ustawy przeciwdziałającej zatorom płatniczym. Nowe prawo zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku. Nowe rozwiązania to np.: skrócenie terminów zapłaty, (...)

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

Struktura i zadania Krajowej Administracji Skarbowej

1 marca 2017 r. ruszyła Krajowa Administracja Skarbowa (KAS). Jej utworzenie to reforma dotychczasowych 3 odrębnie działających służb podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Zmiany te oznaczają połączenie (...)

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Najważniejsze zmiany w 2020 roku

Od Nowego Roku kolejne ułatwienia dla firm Większa ochrona mniejszych firm przed zatorami płatniczymi, prawo do błędu dla początkujących przedsiębiorców, ułatwienia dla rzemiosła, niższe składki na ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców - takie będą niektóre efekty (...)

E-faktury w zamówieniach publicznych

E-faktury w zamówieniach publicznych

Oszczędność czasu, pieniędzy i środowiska, zmniejszenie liczby zatorów płatniczych oraz fałszywych faktur w obiegu – to tylko niektóre korzyści z e-fakturowania. Od 18 kwietnia 2019 r. e-faktury będą obowiązywać w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty (...)

Ogólna charakterystyka podziału spółek handlowych

Ogólna charakterystyka podziału spółek handlowych

Podział spółek jest odwróceniem procesu łączenia się spółek. Przyczyna podziału może wynikać bądź z wewnętrznych relacji, powstałych wewnątrz spółki, bądź z konieczności restrukturyzacji przedsiębiorstwa spółki, w postaci wydzielenia jego zorganizowanej (...)

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne

24 lipca 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Ustawa wprowadza nową instytucję – CBA. Będzie ona miała charakter służby specjalnej do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach (...)

Ustawa licznikowa i wykonawczy hat trick

Ustawa licznikowa i wykonawczy hat trick

Kiedy wejdzie w życie tzw. ustawa licznikowa? Ustawa licznikowa, która wejdzie w życie 2 lipca, jest w ostatnim czasie jedną z największych zmian w polskim prawie energetycznym. Na przyjęciu ustawy najbardziej skorzystają odbiorcy energii elektrycznej, zwłaszcza konsumenci. Nowelizacja (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przedłużenie koncesji na wydobycie kopalin

Przedłużenie koncesji na wydobycie kopalin

Koncesja na wydobycie kopaliny pospolitej straciła swoją ważność w zeszłym roku w grudniu. Jednak organ koncesyjny do dnia dzisiejszego nie wydał decyzji ustalającej warunki wygaszenia koncesji, (...)

Zmiana formy działalności a ważność umowy

Zmiana formy działalności a ważność umowy

2 lata temu podpisałam umowę zlecenie na świadczenie usług medycznych dla Pana X na czas nieokreślony (z możliwością 3-miesięcznego wypowiedzenia lub zerwania w sytuacji nierzetelnego rozliczania (...)

Zmiana wspólników spółki cywilnej a koncesja

Zmiana wspólników spółki cywilnej a koncesja

Dwuosobowa spółka cywilna posiadająca koncesję na obrót paliwami ciekłymi zamierza dokonać zmianę składu poprzez wprowadzenie z końcem roku trzeciego wspólnika i wystąpienie z początkiem nowego (...)

Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie koncesji? Zgodnie z przepisem (...)

Założenie spółki z o.o. w Polsce przez cudzoziemca

Założenie spółki z o.o. w Polsce przez cudzoziemca

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby obywatele niemieccy (nierezydenci) legalnie założyli w Polsce spółkę z o.o. zajmującą się ochroną osób i mienia, konwojowaniem pieniędzy i wartości (...)

Koncesja na alkohol

Koncesja na alkohol

Od września 2005 roku prowadzę moją restaurację, w którą zainwestowałam wszystkie oszczędności oraz wzięłam kredyt. Sprzedaję tam również alkohol, na który mam koncesje opłacaną w ratach. (...)

Licencja zarządcy nieruchomości a koncesja

Licencja zarządcy nieruchomości a koncesja

Czy wobec tego, że od dnia 1.01.2001 obowiązuje nowe prawo gospodarcze, które ogranicza liczbę koncesji, nadal zobligowani jesteśmy do uzyskania licencji pośrednika i zarządcy zgodnie z ustawą (...)

Koncesja na instalowanie systemów alarmowych

Koncesja na instalowanie systemów alarmowych

Zakładam firmę instalującą systemy alarmowe. Jakich koncesji i zezwoleń będę potrzebował? Gdzie zwrócić się o wydanie tych dokumentów? Dokonywanie zabezpieczeń technicznych, polegających (...)

Koncesja na ochronę osób i mienia

Koncesja na ochronę osób i mienia

W jakiej formie należy prowadzić działalność gospodarczą, aby móc otrzymać koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia? Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób (...)

Koncesja na sprzedaż alkoholu a firma cateringowa

Koncesja na sprzedaż alkoholu a firma cateringowa

Posiadam firmę cateringową i ostatnio dostałam zapytanie o zorganizowanie pikniku. Klientka chciała, aby oferta zawierała również piwo lane. Jest to impreza rodzinna, nie masowa. Czy w tej sytuacji (...)

Czy handel paliwami wymaga koncesji?

Czy handel paliwami wymaga koncesji?

Chcielibyśmy kupić cysternę do przewozu paliw i handlować paliwami ciekłymi na zasadzie odbioru z rafinerii i przewozu do klienta. Czy jest wymagana od tego koncesja? Ograniczenia związane z koncesjonowaniem (...)

Odwołanie od odmowy wydania koncesji

Odwołanie od odmowy wydania koncesji

Czy można się odwołać od odmowy udzielenie koncesji? Tak. Koncesja spełnia znamiona publicznoprawnego uprawnienia przyznawanego decyzją właściwego organu administracji państwowej indywidualnie (...)

Leasing pracownika

Leasing pracownika

Czy leasing personalny (czy też pracowniczy) wymaga koncesji? Czy można prowadzić taką działalność w formie spółki cywilnej? Zjawisko "leasingu pracowniczego" polegającego na świadczeniu pracy (...)

Sklep internetowy z odzieżą

Sklep internetowy z odzieżą

Posiadam 2 sklepy firmowe i zakład produkcyjny, mam zamiar otworzyć sklep internetowy. Czy takie przedsięwzięcie wiąże się z uzyskaniem jakichś zezwoleń i dokumentów? Jak wygląda to od strony (...)

Rafinacja metali

Rafinacja metali

Chciałbym otworzyć zakład rafinacji srebra i złota i produkować srebrny granulat, płatki i sztabki srebra i złota a potem je sprzedawać. Czy na tego typu działalność trzeba mieć specjalne uprawnienia. (...)

Zmiana wspólników spółki cywilnej a koncesja

Zmiana wspólników spółki cywilnej a koncesja

Dwuosobowa spółka cywilna posiadająca koncesję na obrót paliwami ciekłymi zamierza dokonać zmianę składu poprzez wprowadzenie z końcem roku trzeciego wspólnika i wystąpienie z początkiem nowego (...)

Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie koncesji? Zgodnie z przepisem (...)

Przedłużenie koncesji na wydobycie kopalin

Przedłużenie koncesji na wydobycie kopalin

Koncesja na wydobycie kopaliny pospolitej straciła swoją ważność w zeszłym roku w grudniu. Jednak organ koncesyjny do dnia dzisiejszego nie wydał decyzji ustalającej warunki wygaszenia koncesji, (...)

Założenie spółki z o.o. w Polsce przez cudzoziemca

Założenie spółki z o.o. w Polsce przez cudzoziemca

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby obywatele niemieccy (nierezydenci) legalnie założyli w Polsce spółkę z o.o. zajmującą się ochroną osób i mienia, konwojowaniem pieniędzy i wartości (...)

Koncesja na alkohol

Koncesja na alkohol

Od września 2005 roku prowadzę moją restaurację, w którą zainwestowałam wszystkie oszczędności oraz wzięłam kredyt. Sprzedaję tam również alkohol, na który mam koncesje opłacaną w ratach. (...)

Licencja zarządcy nieruchomości a koncesja

Licencja zarządcy nieruchomości a koncesja

Czy wobec tego, że od dnia 1.01.2001 obowiązuje nowe prawo gospodarcze, które ogranicza liczbę koncesji, nadal zobligowani jesteśmy do uzyskania licencji pośrednika i zarządcy zgodnie z ustawą (...)

Koncesja na instalowanie systemów alarmowych

Koncesja na instalowanie systemów alarmowych

Zakładam firmę instalującą systemy alarmowe. Jakich koncesji i zezwoleń będę potrzebował? Gdzie zwrócić się o wydanie tych dokumentów? Dokonywanie zabezpieczeń technicznych, polegających (...)

Koncesja na ochronę osób i mienia

Koncesja na ochronę osób i mienia

W jakiej formie należy prowadzić działalność gospodarczą, aby móc otrzymać koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia? Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób (...)

Koncesja na sprzedaż alkoholu a firma cateringowa

Koncesja na sprzedaż alkoholu a firma cateringowa

Posiadam firmę cateringową i ostatnio dostałam zapytanie o zorganizowanie pikniku. Klientka chciała, aby oferta zawierała również piwo lane. Jest to impreza rodzinna, nie masowa. Czy w tej sytuacji (...)

Czy handel paliwami wymaga koncesji?

Czy handel paliwami wymaga koncesji?

Chcielibyśmy kupić cysternę do przewozu paliw i handlować paliwami ciekłymi na zasadzie odbioru z rafinerii i przewozu do klienta. Czy jest wymagana od tego koncesja? Ograniczenia związane z koncesjonowaniem (...)

Odwołanie od odmowy wydania koncesji

Odwołanie od odmowy wydania koncesji

Czy można się odwołać od odmowy udzielenie koncesji? Tak. Koncesja spełnia znamiona publicznoprawnego uprawnienia przyznawanego decyzją właściwego organu administracji państwowej indywidualnie (...)

Leasing pracownika

Leasing pracownika

Czy leasing personalny (czy też pracowniczy) wymaga koncesji? Czy można prowadzić taką działalność w formie spółki cywilnej? Zjawisko "leasingu pracowniczego" polegającego na świadczeniu pracy (...)

Sklep internetowy z odzieżą

Sklep internetowy z odzieżą

Posiadam 2 sklepy firmowe i zakład produkcyjny, mam zamiar otworzyć sklep internetowy. Czy takie przedsięwzięcie wiąże się z uzyskaniem jakichś zezwoleń i dokumentów? Jak wygląda to od strony (...)

Rafinacja metali

Rafinacja metali

Chciałbym otworzyć zakład rafinacji srebra i złota i produkować srebrny granulat, płatki i sztabki srebra i złota a potem je sprzedawać. Czy na tego typu działalność trzeba mieć specjalne uprawnienia. (...)

Zezwolenie na sprzedaż noktowizorów

Zezwolenie na sprzedaż noktowizorów

Jestem osobą fizyczną prowadzę działalność gospodarczą - sprzedaję między innymi noktowizory. Importujemy je z USA generacja 1 i 2-ga. Wyższej generacji Amerykanie nie eksportują. Niedawno dowiedziałem (...)

Koncesja na obrót paliwami

Koncesja na obrót paliwami

Od jakiej wielkości obrotu w handlu paliwami konieczna jest koncesja? Zgodnie z art. 32 prawa energetycznego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami co do zasady konieczne (...)

FORUM PRAWNE

Przeksztalcenie spolki cywilnej w spolke z o.o.

Przeksztalcenie spolki cywilnej w spolke z o.o. Witam, razem ze znajomym zalozylismy spolke cywilna i otworzylismy restauracje. Znajomy chce sprzedac swoje udzialy osobie trzeciej ale najpierw chcemy (...)

karmienie piersią

karmienie piersią Witam Czy przysługuje mi 1,5 godziny wolnego, aby dojechac do domu ponieważ karmię piersią? czy za ten czas pracodawca będzie mi płacił? z góry dziękuję Pracownica karmiąca (...)

KONCESJA NA ALKOHOL!!!!

KONCESJA NA ALKOHOL!!!! Mam sparwe wagi ciezkiej moj pracownik nie zalawil do konca koncesji tzn zalatwil pozwolenie na uzyskanie koncesji ale samej koncesji do konaca nie mi podal informacje ze koncesja (...)

czy potrzebna jest koncesja na sprzedaż papierosów?

czy potrzebna jest koncesja na sprzedaż papierosów? czy potrzebna jest koncesja na sprzedaż papierosów?

czy na piwo bezalkoholowe potrzebna jest koncesja?

czy na piwo bezalkoholowe potrzebna jest koncesja? czy na piwo bezalkoholowe potrzebna jest koncesja?

ile kosztuje koncesja na alkohol 2013?

ile kosztuje koncesja na alkohol 2013? ile kosztuje koncesja na alkohol 2013?

koncesja - zezwolenie na alkohol w szczególnym przypadku....

koncesja - zezwolenie na alkohol w szczególnym przypadku.... Koncesję kontynuujemy od 1989 roku. Aktualnie koncesja ważna jest do 2010 roku, ale w bezpośrednim sąsiedztwie buduje się dom dla sióstr (...)

Witam, czy na piwo bezalkoholowe (Bavaria - 0.00%) lub / i Lech Free (do 0,5%) potrzebna jest koncesja?

Witam, czy na piwo bezalkoholowe (Bavaria - 0.00%) lub / i Lech Free (do 0,5%) potrzebna jest koncesja? Witam, czy na piwo bezalkoholowe (Bavaria - 0.00%) lub / i Lech Free (do 0,5%) potrzebna jest (...)

termin 6m-cy -wniosek o nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

termin 6m-cy -wniosek o nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu Witam serdecznie Proszę mi pomóc w jednej sprawie. wg art. 18, ust. 13 przedsiębiorca może sie ubiegać dopiero po upływie 6 m-cy) o wydanie (...)

koncesja zwirownia

koncesja zwirownia witam. sprawa wyglada tak, prowadze małą żwirownie, posiadam koncesje na wydobycie kruszywa 35tys ton na rok, i pytanie jest takie, jezeli w tym roku wydobycie jest w granicy 10tys (...)

KONCESJA NA ALKOHOL!!!!

KONCESJA NA ALKOHOL!!!! Mam sparwe wagi ciezkiej moj pracownik nie zalawil do konca koncesji tzn zalatwil pozwolenie na uzyskanie koncesji ale samej koncesji do konaca nie mi podal informacje ze koncesja (...)

czy potrzebna jest koncesja na sprzedaż papierosów?

czy potrzebna jest koncesja na sprzedaż papierosów? czy potrzebna jest koncesja na sprzedaż papierosów?

czy na piwo bezalkoholowe potrzebna jest koncesja?

czy na piwo bezalkoholowe potrzebna jest koncesja? czy na piwo bezalkoholowe potrzebna jest koncesja?

ile kosztuje koncesja na alkohol 2013?

ile kosztuje koncesja na alkohol 2013? ile kosztuje koncesja na alkohol 2013?

koncesja - zezwolenie na alkohol w szczególnym przypadku....

koncesja - zezwolenie na alkohol w szczególnym przypadku.... Koncesję kontynuujemy od 1989 roku. Aktualnie koncesja ważna jest do 2010 roku, ale w bezpośrednim sąsiedztwie buduje się dom dla sióstr (...)

Witam, czy na piwo bezalkoholowe (Bavaria - 0.00%) lub / i Lech Free (do 0,5%) potrzebna jest koncesja?

Witam, czy na piwo bezalkoholowe (Bavaria - 0.00%) lub / i Lech Free (do 0,5%) potrzebna jest koncesja? Witam, czy na piwo bezalkoholowe (Bavaria - 0.00%) lub / i Lech Free (do 0,5%) potrzebna jest (...)

termin 6m-cy -wniosek o nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

termin 6m-cy -wniosek o nowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu Witam serdecznie Proszę mi pomóc w jednej sprawie. wg art. 18, ust. 13 przedsiębiorca może sie ubiegać dopiero po upływie 6 m-cy) o wydanie (...)

koncesja zwirownia

koncesja zwirownia witam. sprawa wyglada tak, prowadze małą żwirownie, posiadam koncesje na wydobycie kruszywa 35tys ton na rok, i pytanie jest takie, jezeli w tym roku wydobycie jest w granicy 10tys (...)

koncesja TAXI

koncesja TAXI Witam,mam takie pytanie... za niestawienie sie w US w celu wyjaśnienia nie płacenia podatku chcą odebrać mężowi licencji na taxi. Po odwołaniu napisanym przez adwokata, zapłaceniu (...)

koncesja na alkohol 2012

koncesja na alkohol 2012 Witam. Organizuje imprezę w miejscu gdzie nie ma żadnego baru ani innego punktu gdzie mozna kupic alkohol. Czy jest możliwość abym kupił i sprzedawał np piwo uczestnikom (...)

Koncesja na kasyno

Koncesja na kasyno Witam, Chciałbym się dowiedzieć jak wysoka będzie cena koncesji umożliwiającej otwarcie i prowadzenie kasyna? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Porady prawne