Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

Pytanie:

Jeśli organ wyższej instancji uchylił decyzję organu niższej instancji odmawiającą stwierdzenia nieważności (na podstawie art.156 k.p.a.) innej decyzji administracyjnej, to jakie są konsekwencje takiej sytuacji i jaką teraz należy przyjąć procedurę w kwestii stwierdzenia nieważności spornej decyzji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia

13.8.2004

Organ wyższego stopnia rozpatrując odwołanie może wydać następujące decyzje:

  • utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, albo
  • uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy bądź uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji, albo
  • umarza postępowanie odwoławcze.

Wyjątkowo, organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, gdy rozstrzygnięcie sprawy wymaga uprzedniego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w całości lub w znacznej części.  Przekazując sprawę organ ten może wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

Zasadą jest, że organ odwoławczy orzeka co do istoty sprawy, a więc organ odwoławczy powinien rozstrzygnąć o stwierdzeniu nieważności przedmiotowej decyzji. Jeżeli organ odwoławczy przekaże sprawę do ponownego rozpatrzenia, odwołujący się nie musi podejmować żadnych czynności. Sprawa zostaje przekazana z powrotem organowi pierwszej instancji, który powtórnie rozpatruje sprawę merytorycznie - a więc będzie zajmował się ponownie kwestią stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.

Potrzebujesz porady prawnej?