Przeliczanie delegacji na złote

Pytanie:

Firma wypłaca pracownikom jadącym w delegacje zagraniczne zaliczki w euro na te delegacje. Później, po powrocie z delegacji wypłacane są właściwe delegacje. Kwoty delegacji wypłacane są w euro, ale muszą być zaksięgowane w złotych. Po jakim kursie walutowym NBP przeliczyć na złote te zaliczki i same delegacje? Z dnia poprzedzającego dzień wypłaty zaliczek i samych delegacji, czy z dnia wypłaty/poniesienia wydatku?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.3.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przeliczanie delegacji na złote

Zgodnie z art. 30 ust. 2 punkt 2 ustawy o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Do przeliczenia zaliczek i kosztów podróży służbowej znajdzie zatem zastosowanie średni kurs NBP ogłoszony na dzień wypłaty zaliczek lub rozliczenia delegacji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne