Przemoc w rodzinie

Pytanie:

Babcia mieszka z córką (która cierpi na schizofrenię) i jej synem, czyli wnuczkiem. Babcia jest głównym najemcą mieszkania. Rodzina ta ma założoną niebieską kartę, ponieważ wnuczek (23 l.) stosuje przemoc w stosunku do babci zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Było dużo interwencji policyjnych, ale są one chwilowym załatwieniem sprawy. Wnuczek bierze narkotyki, ale medycznie nie zostało to jeszcze stwierdzone. Babcia od trzech tygodni przebywa w różnych miejscach, bo boi się wrócić do domu, ponieważ jak twierdzi - wnuczek groził, że ją zabije. Wnuczek mieszka nadal w mieszkaniu babci i nie jest przez nikogo niepokojony. Ośrodek Pomocy Społecznej zawiadomił o przestępstwie prokuraturę. Czy prokurator jest władny, w momencie prowadzenia dochodzenia w takiej sprawie, odizolować sprawcę przemocy od ofiary, tzn. usunąć go przymusowo z domu zanim sprawa się zakończy jakimś postanowieniem w sądzie? W chwili obecnej to ofiara musiała opuścić swoje mieszkanie i się tuła, bo istnieje zagrożenie jej życia. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przemocy w rodzinie (art. 3 pkt 3) istnieje możliwość zakazu takich osób z ofiarami, ale czy to działa dopiero po wyroku sądowym?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.8.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przemoc w rodzinie

W postępowaniu przygotowawczym możliwe jest zastosowanie środka zapobiegawczego, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Może je zastosować tylko sąd (co nie znaczy, że może mieć to miejsce dopiero w trakcie procesu - pewne czynności postępowania przygotowawczego wykonuje właśnie sąd), na wniosek prokuratora. Jest to środek najbardziej dolegliwy, dlatego stosuje się go tylko w określonych sytuacjach. Jako powód do tymczasowego aresztowania kodeks postępowania karnego wymienia m.in. uzasadnioną obawę, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, a zwłaszcza, gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził (art. 258 § 3 kpk). Nie znamy oczywiście wszystkich okoliczności sprawy, ale wydaje się, że ten przepis mógłby mieć zastosowanie.

Powołana w pytaniu ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie także wspomina o tymczasowym aresztowaniu. Przepis art. 14 stanowi, iż jeżeli zachodzą przesłanki dla zastosowania tymczasowego aresztowania wobec oskarżonego o przestępstwo popełnionego z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członka rodziny, sąd może zamiast tymczasowego aresztowania zastosować dozór Policji, pod warunkiem że oskarżony opuści lokal zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym, w wyznaczonym przez sąd terminie, i określi miejsce pobytu. Dozór Policji może być zastosowany w postępowaniu przygotowawczym także bezpośrednio na podstawie kpk, a nie jako „złagodzona” forma tymczasowego aresztowania na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Jak napisano w pytaniu, głównym najemcą mieszkania jest babcia. Można zatem wykorzystać także regulacje prawa cywilnego. Babcia może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji wnuczka, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: