Przeniesienie praw nabytych w drodze decyzji ZRID

Pytanie:

Gmina A uzyskała decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na realizację drogi gminnej (położonej w całości w granicach administracyjnych tejże gminy). Decyzja stała się ostateczna. Droga, która ma być realizowana w oparciu o wydaną decyzję, będzie stanowiła drogę dojazdową do nieruchomości położnej na terenie Gminy A, ale będącej własnością Gminy B. Gmina A zamierza dokonać darowizny działki wydzielonej pod drogę w oparciu o decyzję ZRID gminie B. Czy darowizna powinna być dokonana po zakończeniu procesu inwestycyjnego (po końcowym odbiorze wybudowanej drogi), czy może można dokonać darowizny przed realizacją inwestycji, a prawa nabyte w drodze decyzji ZRID przenieść z Gminy A na Gminę B, tak aby to Gmina B w oparciu o już wydaną decyzję realizowała proces inwestycyjny?

Masz inne pytanie do prawnika?

5.8.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przeniesienie praw nabytych w drodze decyzji ZRID

W naszej ocenie darowizna nieruchomości powinna nastąpić po zrealizowaniu procesu inwestycyjnego. Druga ewentualność związana z dokonaniem darowizny przed realizacją inwestycji z jednoczesnym przeniesieniem praw nabytych w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nie ma podstaw prawnych. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych brakuje przepisu na wzór art. 40 Prawa budowlanego czy też art. 63 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które dopuszczają przeniesienie praw związanych z wydanymi decyzjami. W związku z tym należy przyjąć, że nie jest dopuszczalne przeniesienie praw z decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej na inny podmiot.

Porady prawne

Dokonanie darowizny przed realizacją inwestycji musiałoby skutkować przeniesieniem części praw i obowiązków określonych w wydanej decyzji na nabywcę, który dysponowałby od tej chwili tytułem prawnym do nieruchomości. Z uwagi na fakt, że przepisy nie dopuszczają takiej możliwości, zasadnym jest dokonanie darowizny po zakończeniu procesu inwestycyjnego.

Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne