Przerejestrowanie auta i 2 obywatelstwa

Pytanie:

"Zamierzam kupić samochód od osoby fizycznej. Sprzedający ma dwa obywatelstwa: polskie i niemieckie. Ma auto zarejestrowane w Niemczech (zwykłe regularne niemieckie tablice). Chcę kupić ten samochód. Wartość auta - 35 tysięcy, jest to Nissan Maxima z 2001 roku w bardzo dobrym stanie. Na zakup zamierzam wziąć kredyt na kwotę 27 tysięcy, reszta to wpłata własna. Bank, zdaje się, by uruchomić kredyt potrzebuje przerejestrowane auto na mnie (cesja AC na bank). Czy jest możliwość ominięcia akcyzy, gdyby sprzedający jako podwójny obywatel przerejestrował auto na siebie na polskie tablice? Jeżeli tak, to co on musi zrobić i z jakimi wiąże się to opłatami?"

Odpowiedź prawnika: Przerejestrowanie auta i 2 obywatelstwa

Niestety nie ma możliwości uniknięcia zapłaty akcyzy od sprzedaży tego samochodu. Po ostatnim wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości używane samochody z innych krajów UE nie będą już dyskryminowane i będą podlegały takiej samej akcyzie, jak krajowe.

Zgodnie z art. 80 ustawy o podatku akcyzowym, akcyzie podlegają samochody osobowe niezarejestrowane na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.  Podatnikami akcyzy od samochodów są: 

 1. podmioty dokonujące każdej sprzedaży samochodu osobowego przed pierwszą jego rejestracją na terytorium kraju; 

 2. importerzy i podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego. Przez nabycie wewnątrzwspólnotowe należy przy tym rozumieć przemieszczenie wyrobów akcyzowych z terytorium państwa członkowskiego na terytorium kraju. 

Obowiązek podatkowy w akcyzie od samochodów powstaje: 

 1. w przypadku sprzedaży - z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w terminie 7 dni, licząc od dnia wydania wyrobu; 

 2. w przypadku importu - z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego; 

 3. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego - z chwilą nabycia prawa rozporządzania samochodem osobowym jak właściciel, nie później jednak niż z chwilą jego rejestracji na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

Art. 81 ww. ustawy stanowi zaś, iż podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych niezarejestrowanych na terytorium kraju, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, są obowiązane: 

 • po przywozie na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego; 

 • dokonać zapłaty akcyzy nie później niż z chwilą rejestracji tego pojazdu w kraju.  

Z tak określonego zakresu podmiotowego opodatkowania akcyzą samochodów osobowych wynika, że opodatkowaniu podlega sprzedaż samochodu osobowego na terenie kraju przed jego pierwszą rejestracją wraz z czynnościami traktowanymi przez ustawę o podatku akcyzowym jako sprzedaż na terenie kraju (art. 4 ust. 2 ustawy) oraz import i nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu. Przepis art. 80 ust. 2 nie wymienia wśród podatników akcyzy od samochodów podmiotów dokonujących dostaw wewnątrzwspólnotowych tychże samochodów, w związku z powyższym dostawa wewnątrzwpólnotowa samochodów osobowych nie podlega akcyzie.

Według zaś art. 4 ust. 2 za sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju uważa się również: 

 1. przekazanie lub zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby reprezentacji albo reklamy; 

 2. przekazanie przez podatnika wyrobów akcyzowych na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników; 

 3. zamianę wyrobów akcyzowych oraz wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za inne czynności podlegające opodatkowaniu; 

 4. wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za wierzytelności; 

 5. wydanie wyrobów akcyzowych w miejsce świadczenia pieniężnego; 

 6. darowiznę wyrobów akcyzowych; 

 7. wydanie wyrobów akcyzowych w zamian za czynności niepodlegające opodatkowaniu; 

 8. świadczenie usług polegających na wytwarzaniu wyrobów akcyzowych w ramach umowy o dzieło lub innej umowy; 

 9. zużycie wyrobów akcyzowych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej; 

 10. zużycie wyrobów akcyzowych niezgodne z ich przeznaczeniem, w przypadku gdy do wyrobów tych zastosowano zwolnienie lub obniżono stawki akcyzy. 

Odnośnie podatników, którzy zapłacili w Polsce zawyżony podatek od sprowadzanych z innych krajów UE samochodów używanych, Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdził ostatnio, że "zwrotowi podlegają jedynie kwoty podatku akcyzowego przewyższające to, co odpowiada rezydualnemu podatkowi zawartemu w cenie krajowego, podobnego używanego samochodu" (nr sprawy C-313/05). ETS stwierdził też, że podatek akcyzowy nie jest cłem przywozowym ani opłatą o skutku równoważnym, zakazanymi przez art. 25 Traktatu o WE. Wyrok nie daje podstawy do niepłacenia podatku akcyzowego, tym bardziej, iż od 1 grudnia 2006 r. w przypadku samochodów starszych niż 2 lata kwestionowany sposób ustalania stawki według wzoru z rozporządzenia (wzrostu stawki wraz z wiekiem pojazdu) nie znajduje już zastosowania.  

Masz inne pytanie do prawnika?