Przewlekłość postępowania sądowego

Pytanie:

Chcę wnieść skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Czy w skardze muszę określić od razu wielkość odszkodowania, czy mogę to zrobić w odrębnym procesie, gdy sąd uzna, że nastąpiła przewlekłość postępowania sądowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

1.10.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przewlekłość postępowania sądowego

Instytucja skargi na przewlekłość postępowania pojawiła się w polskim prawie we wrześniu 2004 r. na mocy ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. 2004 r., Nr 179 poz. 1843).

Wymogi formalne skargi określa art. 6 ustawy:

Art. 6. 1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.

Porady prawne

2. Skarga powinna ponadto zawierać:

1) żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy;

2) przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.

3. Skarga może zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę albo prokuratorowi prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze zalecenia podjęcia w wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej, o której mowa w art. 12 ust. 4.

Podstawowe wymogi pisma procesowego to oznaczenie sądu, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie rodzaju pisma, osnowę wniosku lub oświadczenia, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, wymienienie załączników.

Z powyższego przepisu nie wynika, aby już w skardze na przewlekłość konieczne było wskazywanie kwoty dochodzonego odszkodowania. Nie zamieszczenie wniosku o zasądzenie odpowiedniej kwoty pieniężnej nie spowoduje więc odrzucenia skargi z uwagi na niedopełnienie warunków formalnych (art. 9 ust. 1)

Potwierdza to także brzmienie art. 12 ust. 4 ustawy, zgodnie z którym uwzględniając skargę, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa, a w przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika - od komornika, sumę pieniężną w wysokości od 2 000 złotych do 20 000 złotych.

Skarżący musi zawrzeć w skardze żądanie zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej. W przeciwnym razie sąd ograniczy się do oceny czy w postępowaniu którego skarga dotyczy nastąpiła przewlekłość postępowania (art. 12 ust. 1). Jeśli w skardze na przewlekłość postępowania nie zostanie zawarty wniosek o zasądzenie odpowiedniej kwoty pieniężnej z tytułu przewlekłości, to zarówno osoba, która wniosła skargę na przewlekłość postępowania, jak i osoba, która skargi nie złożyła, może dochodzić roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych w procesie przed sądem powszechnym na podstawie art. 417 k.c. (Górecki P., Stachowiak S., Wiliński P. Skarga na przewlekłość postępowania przygotowawczego i sądowego. Komentarz Oficyna, 2010).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne