Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

Pytanie:

Czy można przywrócić termin do złożenia usprawiedliwienia niestawiennictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.12.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Przywrócenie terminu w postępowaniu administracyjnym

Rozwiązaniem, które można by rozważać, jest przywrócenie terminu do usprawiedliwienia nieobecności, mimo wezwania do urzędu. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego stanowi:

Art. 58. § 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.

§ 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.

§ 3. Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.

Zbigniew Janowicz w publikacji zatytułowanej „Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Komentarz” (Warszawa 1996, Wydawnictwa Prawnicze PWN) pisze: „Terminy w postępowaniu administracyjnym, zarówno ustawowe jak i urzędowe, są terminami zawitymi (prekluzyjnymi). Ich niedotrzymanie (uchybienie) powoduje pewne ujemne skutki procesowe, przede wszystkim utratę prawa do wniesienia określonego środka prawnego, np. odwołania, wskutek czego decyzja staje się ostateczna, a z reguły nawet prawomocna (strona bowiem nie może zaskarżyć decyzji do sądu administracyjnego wobec niewyczerpania środków odwoławczych; może jednak zaskarżyć decyzję prokurator lub rzecznik (por. koment. art. 16, poz. 4, k.p.a. i art. 34). Niedotrzymanie terminu może powodować także inne skutki; np. jeżeli organ administracji państwowej wezwał wnoszącego podanie do usunięcia braków podania w terminie siedmiu dni - nieusunięcie tych braków powoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (o czym organ winien oczywiście wnoszącego pouczyć; art. 64 § 2). Terminy w postępowaniu administracyjnym są jednakże z reguły przywracalne.

Istnieje więc tutaj, podobnie jak w postępowaniu cywilnym (a także i w innych postępowaniach, np. w postępowaniu karnym) instytucja przywrócenia terminu. Jej celem jest właśnie przywrócenie „zainteresowanemu” (a więc nie tylko stronie, lecz także innym osobom uczestniczącym w postępowaniu, np. świadkom) prawa do podjęcia pewnych czynności procesowych (np. stronie - prawa do wniesienia odwołania; świadkowi - prawa do wniesienia zażalenia na postanowienie o ukaraniu go grzywną; art. 88 § 1)”.

Można by więc wystąpić z wnioskiem o przywrócenie terminu do usprawiedliwienia nieobecności, który to musiałby zostać przywrócony, o ile bezrobotny uprawdopodobniłby, że nie dochował go bez swojej winy. Termin na złożenie takiego wniosku to 7 dni od ustania przyczyny, w związku z którą nie dochowano terminu pierwotnego. Jakie przyczyny mogłyby zostać uznane za zasadne? Wg Piotra Przybysza: „O braku winy zainteresowanego podmiotu w zachowaniu terminu można mówić jedynie wówczas, gdy zainteresowany podmiot działał z najwyższą starannością, jednakże dopełnienie czynności w terminie stało się niemożliwe z powodu trudnej do przezwyciężenia przeszkody, niezależnej od osoby zainteresowanej (...) Dopuszczenie się przez osobę zainteresowaną nawet najmniejszego niedbalstwa wyklucza zatem możliwość przywrócenia terminu...”

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: