Referendarz sądowy

Pytanie:

Wiem, iż prowadzony będzie nabór na referendarzy sądowych. Jakie wymagania winna spełniać osoba ubiegającą się o taką aplikację?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.8.2007

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Referendarz sądowy

Zawód referendarza sądowego uregulowany jest w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 149 - 153) oraz w rozporządzeniach wykonawczych, do tej ustawy. Aplikantem referendarskim może być osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,  
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.

Kolejnym warunkiem jest złożenie zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego. Zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są przez prezesa właściwego sądu okręgowego. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego powinno zawierać:

Porady prawne
  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu konkursowego;
  • ankietę personalną (druk do pobrania w dziale kadr właściwego sądu okręgowego, opracowany przez MS);
  • życiorys;
  • urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uzyskanych w Polsce albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia;
  • 3 zdjęcia kandydata (par. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 21 lipca 2006 roku w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego).

Zgłoszenie może również złożyć kandydat, który złożył zaświadczenie, z którego wynika, iż zdał on wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia takiego kandydata do egzaminu konkursowego jest złożenie przez niego, nie później niż 5 dni przed terminem egzaminu konkursowego, odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Minister Sprawiedliwości na podstawie § 2 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego (Dz. U. Nr 135, poz. 961), wyznaczył termin egzaminu konkursowego na aplikacje referendarską na dzień 19 września 2007 roku, godz.12.00. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego upływa 31 sierpnia 2007 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia do właściwego sądu okręgowego).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  Potrzeba zmian Rozwiązania przyjęte w nowelizacji ustawy prawo o notariacie, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego mają osiągnąć dwa zasadnicze cele. Z jednej strony zamierzeniem ustawodawcy było odciążenie, i tak już nadmiernie obciążonych sądów, od spraw, (...)

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

Jak szybko ustalić kto jest spadkobiercą?

  Potrzeba zmian Rozwiązania przyjęte w nowelizacji ustawy prawo o notariacie, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania cywilnego mają osiągnąć dwa zasadnicze cele. Z jednej strony zamierzeniem ustawodawcy było odciążenie, i tak już nadmiernie obciążonych sądów, od spraw, (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do (...)

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Przetwarzanie danych osobowych przez sądy

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych przez sądy UODO przygotował publikację „Przetwarzanie danych osobowych przez sądy w kontekście zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych”, która stanowi odpowiedź na pytanie, czy Prezes UODO jest organem właściwym do (...)

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2022 roku rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Należy je składać wyłącznie online. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie bezgotówkowa. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania (...)

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2022 roku rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Należy je składać wyłącznie online. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie bezgotówkowa. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania (...)

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Konkurs ZUS nr 2020.01 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłisił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatnik&oa dofinansowanie, (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Co to są twórcze prace projektowe?Twórcze prace projektowe w rozumieniu ustawy to mające cechy utworu (w rozumieniu prawa autorskiego) urbanistyczne, architektoniczne oraz konstru konkurs, praca, projekt, zamówienia, publiczne

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Co określają warunki konkursu? „Warunki konkursu” to specjalny dokument będący odpowiednikiem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach przetargowych. Warunki konkursu określają przedmiot konkursu oraz szczegółowe wymogi procedury konkursowej. Postanowienia warunków (...)

Wygrane nagrody a podatek dochodowy

Wygrane nagrody a podatek dochodowy

Jakie przychody są odpodatkowane? Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochod zwycięzca, konkurs, wygrana, nagroda, PIT, pdatnik, płatnik, pracownik

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Konkurs ZUS nr 2020.01 Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłisił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatnik&oa dofinansowanie, (...)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - podstawowe regulacje (stan prawny do 1 marca 2004r.)

Co to są twórcze prace projektowe?Twórcze prace projektowe w rozumieniu ustawy to mające cechy utworu (w rozumieniu prawa autorskiego) urbanistyczne, architektoniczne oraz konstru konkurs, praca, projekt, zamówienia, publiczne

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Konkurs na twórcze prace projektowe - przebieg procedury konkursowej (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Co określają warunki konkursu? „Warunki konkursu” to specjalny dokument będący odpowiednikiem specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach przetargowych. Warunki konkursu określają przedmiot konkursu oraz szczegółowe wymogi procedury konkursowej. Postanowienia warunków (...)

Wygrane nagrody a podatek dochodowy

Wygrane nagrody a podatek dochodowy

Jakie przychody są odpodatkowane? Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochod zwycięzca, konkurs, wygrana, nagroda, PIT, pdatnik, płatnik, pracownik

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pozycja prawna referendarza sądowego

Pozycja prawna referendarza sądowego

Otrzymałem nakaz z zapłaty w postępowaniu upominawczym w sprawie, którą wytoczyłem swojemu dłużnikowi. Nakaz wydał referendarz sądowy. Kim jest referendarz sądowy i czy nakazy wydawane przez referendarza mają taką samą moc prawną, jak wydawane przez sędziego? Nakazy zapłaty wydane w (...)

Uprawnienia referendarza

Uprawnienia referendarza

Czy referendarz sądowy ma prawo orzekać w sądzie i wydawać nakazy zapłaty? Na jakiej podstawie wykonuje swoje kompetencje? Czy dokument opatrzony pieczęcią urzędową jest ważny mimo nieczytelności podpisu, którym został opatrzony?  Referendarz sądowy wykonuje swoje czynności na podstawie (...)

Uzupełnienie nakazu zapłaty

Uzupełnienie nakazu zapłaty

Jako powód otrzymałem nakaz zapłaty ale referendarz nie wpisała w nim wysokości umownych odsetek tylko "wraz z umownymi odsetkami od kwoty 12.500,00 zł. od dnia ..." - nie wpisała, że w wysokości 20% jak wnosiłem w pozwie. Czy mam wysłać pismo - wniosek o sprostowanie nakazu zapłaty, w ilu (...)

Wynagrodzenie biegłego-zażalenie

Wynagrodzenie biegłego-zażalenie

Podział majątku. Przewodniczący podczas rozprawy wydał tydzień czasu na wniesienie zażalenia na wydane postanowienie w przedmiocie wynagrodzenia biegłego. Biegły nie zakończył wyceny. Czy w zażaleniu należy przedstawić wartość przedmiotu zażalenia i czy zażalenie takie idzie do Sądu (...)

Zmniejszenie alimentów i utrudnianie kontaktów

Zmniejszenie alimentów i utrudnianie kontaktów

Mam sprawę o ustalenie kontaktów z dzieckiem przed sądem rodzinnym. Chciałbym, aby sąd pozwolił mi na zabieranie dziecka przynajmniej 2x w miesiącu na co drugi weekend (od piątku do niedzieli) do mnie do domu oraz na jeden miesiąc wakacji i jeden tydzień ferii. Dziecko ma 7 lat. Mam też zasądzone (...)