Referendarz sądowy

Pytanie:

Wiem, iż prowadzony będzie nabór na referendarzy sądowych. Jakie wymagania winna spełniać osoba ubiegającą się o taką aplikację?

Masz inne pytanie do prawnika?

6.8.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Referendarz sądowy

Zawód referendarza sądowego uregulowany jest w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych (art. 149 - 153) oraz w rozporządzeniach wykonawczych, do tej ustawy. Aplikantem referendarskim może być osoba, która:

  1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  2. jest nieskazitelnego charakteru,  
  3. ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce.

Kolejnym warunkiem jest złożenie zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego. Zgłoszenie wraz z wymaganymi załącznikami przyjmowane są przez prezesa właściwego sądu okręgowego. Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego powinno zawierać:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu konkursowego;
  • ankietę personalną (druk do pobrania w dziale kadr właściwego sądu okręgowego, opracowany przez MS);
  • życiorys;
  • urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uzyskanych w Polsce albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego;
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem zgłoszenia;
  • 3 zdjęcia kandydata (par. 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 21 lipca 2006 roku w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego).

Zgłoszenie może również złożyć kandydat, który złożył zaświadczenie, z którego wynika, iż zdał on wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia takiego kandydata do egzaminu konkursowego jest złożenie przez niego, nie później niż 5 dni przed terminem egzaminu konkursowego, odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego.

Minister Sprawiedliwości na podstawie § 2 ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie aplikacji referendarskiej i egzaminu referendarskiego (Dz. U. Nr 135, poz. 961), wyznaczył termin egzaminu konkursowego na aplikacje referendarską na dzień 19 września 2007 roku, godz.12.00. Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego upływa 31 sierpnia 2007 roku (decyduje data wpływu zgłoszenia do właściwego sądu okręgowego).

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

problem z komornikiem

29.6.2018 przez: lipek106

Niestawienie się na rozprawie

5.4.2018 przez: flamingo66