Regres od ubezpieczonego dla ubezpieczyciela

Pytanie:

Czy PZU może dochodzić regresem należności od sprawcy wypadku, który ma zawartą umowę oc, ma aktualny przegląd pojazdu, lecz wypadek został spowodowany przez usterkę pojazdu, z której kierowca zdawał sobie sprawę?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.5.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Regres od ubezpieczonego dla ubezpieczyciela

Zakładowi ubezpieczeń przysługuje uprawnienie dochodzenia od kierującego pojazdem zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC odszkodowania, jeżeli kierujący: 1) wyrządził szkodę umyślnie lub w stanie po użyciu alkoholu albo będąc pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, 2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa, 3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa, 4) zbiegł z miejsca zdarzenia, 5) nie dopełnił nałożonych obowiązków w zakresie tej części wypłaconego odszkodowania, która nie byłaby świadczona przez zakład ubezpieczeń w razie dopełnienia przez kierującego ciążących na nim obowiązków. Powyżej zostały wskazane przyczyny, z powodu których zakład ubezpieczeń może skorzystać z roszczenia regresowego. Przedstawiony stan faktyczny nie pozwala nam określić, czy została spełniona któraś z powyższych przesłanek, stąd nie możemy stwierdzić, czy w tym wypadku PZU zażąda zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

ZWROT WYPŁACONEGO ODSZKODOWANIA

14.8.2017 przez: nowa_81