Roszczenie dochodzone w walucie obcej

Pytanie:

Mąż wystąpił o odszkodowanie od Skarbu Państwa za niesłuszne aresztowanie. Ponieważ przed aresztowaniem pracował w Niemczech, wartość roszczenia podana została przez męża i firmę audytorską w euro po kursie z dnia przedłożenia dokumentów z wyliczeniem do Sądu. Obecnie kurs euro znacznie spadł, gdyż sprawa toczy się już drugi rok. Jaką wartość powinien przyjąć Sąd do wyliczenia roszczenia? Czy kurs euro z dnia złożenia audytu, czy z dnia ogłoszenia wyroku, czy może jeszcze jakiś inny?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Roszczenie dochodzone w walucie obcej

Do postępowania dotyczącego odszkodowania za niesłuszne aresztowanie stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego w zakresie nie uregulowanym w kodeksie postępowania karnego. Zgodnie z art. 783 § 1 kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, tytułom egzekucyjnym zasądzającym świadczenie w walutach obcych sąd nada klauzulę wykonalności ze zobowiązaniem komornika do przeliczenia zasądzonej kwoty na walutę polską według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym przekazanie należności wierzycielowi. 

Piszą Państwo jednak, iż w już w pozwie przeliczono wysokość odszkodowania  - generowaną przez wysokość zarobków aresztowanego - na złotówki. Roszczenie opiewa więc na roszczenie w konkretnej wysokości, wyrażone w walucie polskiej. Jeśli tak, to sąd uznając roszczenie, zasądzi tę sumę, nie dokonując ponownego przeliczenia. 

Jeśli natomiast przeliczenie na złotówki, o którym mowa w pytaniu, nastąpiło wyłącznie na potrzeby ustalenia wartości przedmiotu sporu, a roszczenie wyrażone jest w euro, to zastosowanie znajdzie art. 783 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Oznaczenie wartości przedmiotu sporu wyrażonego w walucie obcej oparte jest na kursie walut obcych obowiązującym w chwili wnoszenia pozwu (tak orzeczenie SN z 18 maja 1984 r., I CR 121/84, OSNCP 1985, nr 1, poz. 15). 

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: