Rozliczenia bezgotówkowe między firmami

Pytanie:

Wspólnik spółki cywilnej wystawił faktury za wykonane usługi. Na rachunku firmy nie ma płatności za wystawione faktury. Wspólnik twierdzi, że odebrał należności w postaci gotówki, lecz ja nic o tym nie wiedziałem i nigdy nie zgadzałem się na taką formę rozliczeń. Jestem przekonany, iż przywłaszczył sobie całą należność jednocześnie mówiąc, iż przekazał mi część należnych pieniędzy (co nie miało miejsca). Czy dopuszczalne jest rozliczanie między dwoma podmiotami gospodarczymi, w formie gotówki za wystawione faktury, bez pośrednictwa rachunku firmowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.5.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Rozliczenia bezgotówkowe między firmami

W odniesieniu do rozliczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi istnieje obowiązek obrotu bezgotówkowego,
realizowany za pośrednictwem i pod kontrolą banku, w odniesieniu do:

  • transakcji krajowych przekraczających określoną wartość oraz
  • rozliczeń z tytułu podatków, składek ZUS, związanych z prowadzoną działalnością

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. W świetle art. 63 c ustawy Prawo bankowe polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi, z zastrzeżeniem art. 63 g, dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Bank wykonuje dyspozycję dłużnika w sposób przewidziany w umowie rachunku bankowego. Powyższe oznacza, że podatnik ma obowiązek regulowania zobowiązań wobec urzędów skarbowych za pomocą rachunku bankowego. W świetle powyższych przepisów osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek regulować podatki za pośrednictwem rachunku bankowego.
Zgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorcy zobowiązani są do dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy stroną transakcji z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa transakcja, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza równowartość 15 000 euro w przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Obowiązkiem dokonywania rozliczeń bezgotówkowych objęci zostali wszyscy przedsiębiorcy, bez względu na formę opodatkowania. Ponadto podmioty gospodarcze mają obowiązek bezgotówkowego rozliczania niektórych operacji, w przypadku, gdy: suma jednorazowej transakcji przekracza równowartość 3 000 EUR, wartość należności lub zobowiązania pomiędzy dwoma podmiotami przekroczyła w poprzednim miesiącu 10 000 EUR; wówczas rozliczenia bezgotówkowe obowiązują przy jednorazowych kwotach (wartość transakcji) przekraczających równowartość 1 000 EUR.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne