Różnica między typem a rodzajem szkoły

Pytanie:

"Jaka jest różnica między typem a rodzajem szkoły? Czy szkoła z nauką języka mniejszości narodowej do 42 uczniów jest szkołą innego rodzaju niż szkoła z nauką języka mniejszości narodowej ponad 42 uczniów, w rozumieniu art. 80 ust 3 ustawy o systemie oświaty? "

Odpowiedź prawnika: Różnica między typem a rodzajem szkoły

Ustawa o systemie oświaty nie wprowadza rozróżnienia między pojęciem typu a rodzaju szkoły za pomocą przepisów. Ustawa w części ogólnej zawiera regulację dotyczącą jedynie typów szkół przez sprecyzowanie typów szkół i stworzenie dodatkowo kompetencji po stronie ministra edukacji narodowej dającej możliwość ustalenia szkół innego typu. Natomiast pojęcie rodzaju szkół jest w ustawie używane w rozumieniu potocznym. Posłużenie się w art. 80 sformułowaniem „w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju” ma przede wszystkim na celu zrównanie poziomu finansowania w takich samych szkołach. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005 rozróżnienie szkół dla mniejszości narodowych, w których liczba uczniów mniejszości narodowej, grupy etnicznej oraz pochodzenia romskiego przekracza albo nie przekracza 42, wynika wyłącznie z ustalenia wzoru w podanej w rozporządzeniu postaci. Wzór ten zakłada różną wagę dla szkół powyższego rodzaju (rodzaju oczywiście w rozumieniu potocznym).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika