Samochód z USA

Pytanie:

"Obywatel Polski kupuje w USA samochód i rejestruje go na swoją amerykańską firmę. Następnie przywozi samochód do Polski i i tutaj jeździ na amerykańskich tablicach i ubezpieczeniu. Jak długo od momentu wjechania na teren RP osoba ta może jeździć po Polsce (Europie UE) bez obowiązku przerejestrowania pojazdu?"

Odpowiedź prawnika: Samochód z USA

W pierwszej kolejności wskazujemy, że każde Państwo członkowskie posiada własne, szczegółowe regulacje odnośnie dopuszczania pojazdów do ruchu po drogach tegoż Państwa.

W odniesieniu do regulacji krajowych, należy wskazać na dwa, zasadnicze przepisy, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1137, dalej u.p.d.), art. 71 ust. 5 u.p.d.:

5. Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 2 i 3, a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument stwierdzający dokonanie rejestracji.

Przepis do którego odsyła powyższa regulacja – art. 59 ust. 2 i 3 u.p.d., - wskazuje:

2. Pojazd zarejestrowany za granicą uczestniczący w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien być oznaczony znakiem określającym państwo, w którym jest zarejestrowany.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2, uważa się za spełniony, jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak określający państwo, w którym pojazd został zarejestrowany.

W drugiej kolejności, dopuszczenie do ruchu pojazdu na zagranicznych tablicach rejestracyjnych nie ma charakteru stałego. Zgodnie z art. 71 ust. 6 u.p.d.:

6. Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej, po dokonaniu ostatecznej odprawy celnej przywozowej, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni.

Po upływie powyższego terminu należy dokonać rejestracji zgodnie z polską procedurą rejestracji pojazdów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika