Samochody prywatne w jazdach lokalnych

Pytanie:

"Firma kateringowa wykorzystuje samochody prywatne pracowników do rozwożenia towarów i zakupu surowców. Limit 700 km, który można przyznać w Warszawie, nie pokrywa w całości poniesionych przez pracownika wydatków. Czy można rozliczyć jazdy lokalne na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu? Czy można w jakiś inny sposób rozliczyć jazdy lokalne, aby w całości zwrócić pracownikowi koszty, jakie poniesie i zaliczyć je u pracodawcy do kosztów uzyskania przychodu?"

Odpowiedź prawnika: Samochody prywatne w jazdach lokalnych

Jeśli prywatny samochód pracownika ma być wykorzystywany w jazdach lokalnych na cele służbowe, to między pracownikiem a pracodawcą powinna być zawarta umowa cywilnoprawna o używanie pojazdu do celów służbowych. Warunki takiej umowy określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Rozporządzenie to przewiduje, że zwrot kosztów używania samochodów do celów służbowych powinien następować w formie miesięcznego ryczałtu, obliczanego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu i ustalonego przez pracodawcę miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalne. Miesięczny limit kilometrów - przy gminie/mieście (gdzie pracownik jest zatrudniony) ponad 500 tys. mieszkańców - nie może przekroczyć 700 km i jedynie w wyjątkowych wypadkach ten limit może zostać podwyższony (np. dla pojazdów w służbie leśnej, w służbach ratowniczych).

Jak podkreśla się jednak w literaturze (A. Koleśnik, Pracownik jeździ, Pracodawca zwraca koszty, "Rzeczpospolita" z 18 lica 2005 r.), z przepisów ustaw o podatkach dochodowych wynika, że przy jazdach lokalnych pracodawca ma prawo wyboru formy rozliczeń z pracownikiem. Może wybrać ryczałt, określając z góry kwotę, którą wypłaci pracownikowi z tytułu zwrotu poniesionych wydatków, ale może też rozliczać te wydatki według kilometrówki, czyli rzeczywistego przebiegu pojazdu. Jest to co prawda niezgodne z przepisami wskazanego wyżej rozporządzenia, które jako jedyną formę rozliczeń pracodawcy z pracownikiem przewidują ryczałt, ale do celów podatkowych dopuszczalne (potwierdził to m.in. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 lutego 1999 r., sygn. SA/Sz 760/98).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika