Sfałszowanie podpisu pod umową

Pytanie:

Jakie konsekwencje grożą w wypadku sfałszowania podpisu pod umową?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Sfałszowanie podpisu pod umową

14.3.2012

Można rozważać, czy nie doszło do popełnienia przestępstwa sfałszowania dokumentu z art. 270 § 1 Kodeksu karnego:

Art. 270. § 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego: Realizuje znamiona przestępstwa fałszerstwa także zachowanie polegające na podpisaniu się cudzym imieniem i nazwiskiem, nawet jeżeli jest to dokonywane za zgodą takiej osoby. Według SN "obojętne jest to, czy osoba, której podpis podrobiono na dokumencie, wiedziała o tym lub wyraziła na to zgodę, czy też nie. Dokument jest bowiem podrobiony wówczas, gdy nie pochodzi od osoby, w której imieniu został sporządzony. Podpisanie innej osoby jej nazwiskiem na dokumencie mającym znaczenie prawne, nawet za zgodą tej osoby, stanowi przestępstwo1.

Aby doszło do popełnienia przestępstwa, muszą zostać również spełnione znamiona podmiotowe: działanie w celu użycia za autentyczny. przestępstwo podrobienia lub przerobienia dokumentów ma charakter kierunkowy i może być popełnione wyłącznie z zamiarem bezpośrednim. Sprawca ma działać celem użycia sfałszowanych dokumentów jako autentycznych przez siebie lub inną osobę, zaś cel ten powinien zostać ujęty w opisie zarzucanego sprawcy czynu i udowodniony2.

1wyrok z 9 września 2002 r., V KKN 29/01, LEX nr 55220; por. też wyrok SN z 8 października 1979 r., I KR 247/79, OSNPG 1980, nr 2, poz. 22

2wyrok SN z 9 lutego 2004 r., V KK 194/03, OSNKW 2004, nr 4, poz. 42

Potrzebujesz porady prawnej?