Sposób naliczania ustawowych odsetek

Pytanie:

Jaki jest mechanizm naliczania odsetek ustawowych dla danej stopy procentowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

11.12.2000

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sposób naliczania ustawowych odsetek

Obliczając odsetki ustawowe należy przede wszystkim upewnić się, co do wysokości stopy procentowej (np. do 31.10.00 wynosiła ona 21%, a od 01.11.00 wynosi 30% w stosunku rocznym). Stosowne tabele wysokości odsetek ustawowych dostępne są w naszym serwisie. Proszę zwrócić przy tym uwagę, że odsetki ustawowe to nie to samo, co odsetki od zaległości podatkowych (zwane też skarbowymi). Mechanizm naliczania przedstawię na prostym przykładzie. Załóżmy, że należy nam się kwota 1500 zł a jej wymagalność przypadła na dzień 01.11.00. Bardzo ważną rzeczą jest precyzyjne ustalenie daty wymagalności świadczenia. Jeżeli data ta nie wynika z treści ustawy lub umowy z dłużnikiem to musimy go wezwać do zapłaty. Aby wyliczyć wysokość odsetek na dzień 07.12.00 należy dokonać następujących operacji: a/ obliczyć dzienną stawkę odsetek - stawka roczna (30%) podzielona przez 365 dni = 0,082%; b/ obliczyć dzienną kwotę odsetek - stawka dzienna pomnożona przez kwotę długu = 0,082% x 1500 zł = 1,23 zł; c/ obliczyć kwotę odsetek mnożąc ilość dni zwłoki przez kwotę dzienną = 36 dni x 1,23 = 44,28 zł. Sprawa nieco się komplikuje, jeżeli w okresie zwłoki dłużnik spełniał świadczenie częściowo lub obowiązywały różne stawki. Operację powyższą należy wówczas wykonać do każdego z okresów oddzielnie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe odsetki od 1 stycznia 2016 r.

Nowe odsetki od 1 stycznia 2016 r.

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1830). Celem wprowadzenia ww. ustawy było zwiększenie ochrony wierzycieli przez wyeliminowanie ryzyka ustalania odsetek na poziomie niższym niż wynikający z przepisów dyrektywy (...)

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych - opinia prawna

Terminy zapłaty w transakcjach handlowych - opinia prawna

Stan faktyczny Jesteśmy dużą firmą handlową dokonującą zakupów od firm krajowych.   Z częścią z tych firm mamy podpisane umowy, w których zostały ustalone terminy płatności powyżej 30 dni, z częścią zaś pracujemy na dłuższych terminach płatności bez podpisanych umów, w których byłyby  ustalone te dłuższe niż 30 dniowe terminy płatności. W związku z wejściem (...)

Jak wierzyciel może zdyscyplinować dłużnika w przypadku zwłoki w zapłacie wierzytelności na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Jak wierzyciel może zdyscyplinować dłużnika w przypadku zwłoki w zapłacie wierzytelności na podstawie obowiązujących przepisów prawa

Większość przedsiębiorców każdego dnia podejmuje decyzję, w jaki sposób ukształtować stosunki zobowiązaniowe ze swoimi kontrahentami. Początkowo strony są skłonne iść na wiele wzajemnych ustępstw, mając na uwadze dobrze rokującą dalszą współpracę. Niestety, coraz częściej, pomimo rzetelnie wykonanego świadczenia przez jedną ze stron, druga np. nie uiszcza (...)

Ustawowe wakacje kredytowe

Ustawowe wakacje kredytowe

Poradnik UOKiK Konsumencie, masz kredyt i straciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu? Możesz skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych i bezpłatnie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i konsumenckiego nawet na trzy miesiące. Jeśli spełniasz kryteria wskazane poniżej, złóż wniosek w swoim banku – koniecznie upewnij się, że zawieszenie (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez minister rozwoju. Obrona polskich firm, miejsc pracy, kredytobiorców i samorządów w kolejnej pakietowej ustawie, która (...)

Klient nie zapłacił mi za usługi w terminie określonym w fakturze, czy z tego tytułu przysługują mi jakieś dodatkowe pieniądze?

Klient nie zapłacił mi za usługi w terminie określonym w fakturze, czy z tego tytułu przysługują mi jakieś dodatkowe pieniądze?

Jeżeli Państwa kontrahent nie reguluje płatności za usługi w terminie określonym w fakturze lub umowie przysługują Państwu odsetki. Zgodnie ze znaną już przed wiekami regułą pacta sunt servanda - umów należy dotrzymywać, każda osoba, która zawarła skuteczną i ważną umowę zobowiązana jest ją realizować. To właśnie naruszenia powyższej zasady odnośnie terminu (...)

Nowe obligacje oszczędnościowe

Nowe obligacje oszczędnościowe

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział nowe obligacje Skarbu Państwa, które pomogą ochronić Polaków przed inflacją Szef polskiego rządu wziął udział w Kongresie Impact. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na bezprecedensowe w historii świata wyzwania, przed którymi stoimy. Zmagamy się ze skutkami pandemii i przerwanych łańcuchów dostaw oraz konsekwencjami (...)

Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2020 rok

Ulga odsetkowa do rozliczenia PIT za 2020 rok

Na czym polega ulga odsetkowa? Podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy), który między 1 stycznia 2002 r. a 31 grudnia 2006 r. zaciągnął kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, może (przy spełnieniu odpowiednich warunków) odliczyć od dochodu (przychodu) zapłacone w danym roku podatkowym odsetki od (...)

Podatnik nie może być karany podwójnie

Podatnik nie może być karany podwójnie

Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok w sprawie skargi konstytucyjnej Zdzisława J. dotyczącej naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowej. W stosunku do Zdzisława J (skarżący) wszczęto postępowanie podatkowe w celu dokonania prawidłowego określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 r. Po przeprowadzeniu postępowania wydano (...)

Nie będzie naliczania odsetek od zaległych odsetek

Nie będzie naliczania odsetek od zaległych odsetek

Dzięki zmianie w Kodeksie cywilnym, nie będzie nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie naliczania odsetek od zaległych odsetek.  Co przewidziano? Celem ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny jest likwidacja nieuzasadnionego uprzywilejowania instytucji kredytowych w zakresie możliwości naliczania odsetek od zaległych (...)

Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów skapitalizowane odsetki?

Kiedy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów skapitalizowane odsetki?

Spółka zawarła w listopadzie 2000 r. umowę pożyczki z firmą belgijską. Podatnik (spółka polska) zobowiązany był – zgodnie z zapisami umowy – do spłaty pożyczki w ciągu 10 lat od dnia zawarcia umowy. W umowie przewidziano, że odsetki będą kapitalizowane kwartalnie. Podatnik zaliczał do kosztów podatkowych skapitalizowane odsetki. Organy podatkowe uznały w toku postępowania (...)

Odsetki ustawowe za zwłokę od opłat eksploatacyjnych wspólnoty mieszkaniowej a CIT

Odsetki ustawowe za zwłokę od opłat eksploatacyjnych wspólnoty mieszkaniowej a CIT

Stan faktycznyWspólnota Mieszkaniowa osiąga przychody z tytułu z odsetek ustawowych za zwłokę od opłat eksploatacyjnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa X, będąca zarządcą wspólnot mieszkaniowych, pyta więc, czy ma prawo do zwolnienia z podatku dochodowego odsetek ustawowych za zwłokę od opłat eksploatacyjnych, które zostaną przeznaczone na cele związane z utrzymaniem (...)

Ustawa o zwrocie nadpłaty akcyzy od samochodów!

Ustawa o zwrocie nadpłaty akcyzy od samochodów!

19 lipca 2008 r. wchodzi w życie ustawa o zwrocie nadpłaty w podatku akcyzowym zapłaconym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego.Czego dotyczy nowa ustawa?Ustawa ta wprowadza jednolite zasady zwrotu nadpłaty podatku akcyzowego osobom, które dokonały nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu starszego niż dwuletni samochodu osobowego w (...)

Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

Specyfika liczenia terminów w prawie pracy

Rola tematyki liczenia terminów w przepisach powszechnie obowiązującego jest niewątpliwie ważna i wymaga wiele uwagi. Wiele instytucja prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego odwołuje się do upływu określonego terminu, wyrażonego w różnych jednostkach czasu. Dlatego też regulacje kodeksowe często zawierają osobny rozdziały poświęcone szczegółowemu, często (...)

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

Minister Finansów dnia 2 stycznia 2020 r. wydał interpretację ogólną w sprawie stawki VAT stosowanej do usług obsługi (obróbki) wartości pieniężnych, w tym obsługi bankomatów (cashprocessing, cashhandling). Co z niej wynika? ##baner## Czego dotyczy interpretacja przepisów prawa podatkowego? Wskazana interpretacja dotyczy zastosowania właściwej stawki (...)

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Kto może usługowo prowadzić księgi rachunkowe?Enumeratywne wyliczenie zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z tym przepisem, działalność usługową w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych (tzw. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych) mogą wykonywać następujące (...)

Wybory 2011. Sam kontroluj liczenie głosów

Wybory 2011. Sam kontroluj liczenie głosów

Przekonaj się osobiście, czy podczas wyborów nie dojdzie do łamania prawa. Jeśli obawiasz się fałszowania wyborów lub po prostu chcesz przekonać się, jak wygląda praca komisji wyborczej, to powinieneś zgłosić się na męża zaufania. Kto może nim zostać? – Nie ma konkretnych wymogów. Państwowa Komisja Wyborcza stawia tylko jeden warunek. Może to być tylko (...)

Generalny Pomiar Ruchu 2020

Generalny Pomiar Ruchu 2020

23 stycznia 2020 r. rozpoczął się Generalny Pomiar Ruchu na sieci dróg krajowych zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Zebrane informacje zostaną wykorzystane przy podejmowaniu decyzji dotyczących m.in. budowy nowych dróg i utrzymania sieci drogowej w jak najlepszym stanie. W tym roku pomiary będą wykonywane w 2285 punktach. Generalny Pomiar (...)

Stopy procentowe w górę

Stopy procentowe w górę

W dniu 6 października 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Uchwała RPP Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następujacym poziomie: stopa referencyjna 0,50% w skali rocznej; stopa lombardowa 1,00% w skali rocznej; stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 0,51% w skali rocznej; stopa dyskontowa weksli 0,52% w skali rocznej. Uchwała RPP wchodzi (...)

Znów obniżka stóp procentowych

Znów obniżka stóp procentowych

W dniu 28 maja 2020 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Obniżyła ona stopy procentowe NBP. ##baner## Poziom stóp procentowych od 29 maja 2020 r. Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: stopa referencyjna 0,10% w skali rocznej; stopa lombardowa 0,50% w skali rocznej; stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 0,11% w skali (...)

Stopy procentowe w górę

Stopy procentowe w górę

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. Ile wynoszą nowe stopy procentowe NBP? Na posiedzeniu w dniu 7 września 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,25 punktu procentowego, tj. do poziomu 6,75%. Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych (...)

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Oprocentowanie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

Rachunek bankowy, a właściwie środki pieniężne na nim zgromadzone, są oczywiście oprocentowane. Oprocentowanie dokonywane jest według stopy stałej lub zmiennej. W jakiej wysokości – to już określa sama umowa rachunku bankowego. Czym jest stopa procentowa? Stopa procentowa jest pewną wielkością, która jest mierzona procentowo wyrażonym stosunkiem kwoty, którą płaci się za (...)

Stopy w górę!

Stopy w górę!

Posiedzenie RPP w dniu 5 maja 2022 r. W dniu 5 maja 2022 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.   Rada postanowiła podwyższyć stopy procentowe NBP o 0,75 pkt. proc. - do poziomu: stopa referencyjna 5,25% w skali rocznej; stopa lombardowa 5,75% w skali rocznej; stopa depozytowa 4,75% w skali rocznej; stopa redyskonta weksli 5,30% w skali rocznej; stopa dyskontowa (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków (...)

Ulga odsetkowa do końca 2027 r. dla tych, którzy się \

Ulga odsetkowa do końca 2027 r. dla tych, którzy się \"załapali\"

Którzy podatnicy mogą jeszcze korzystać z ulgi odsetkowej?  Od 1.01.2007 r. nie obowiązuje już ulga odsetkowa, która pozwalała na odliczenie od dochodu odsetek zapłaconych od kredytów mieszkaniowych. Z ulgi będą mogli jednak skorzystać podatnicy, którym udało się zaciągnąć kredyt w banku w latach 2002-2006 r. Zgodnie bowiem z przepisami przejściowymi, (...)

Jak rozliczyć ulgę odsetkową?

Jak rozliczyć ulgę odsetkową?

  Od 1 stycznia 2002 r. w miejsce zlikwidowanej dużej ulgi budowlanej wprowadzono nową możliwość dokonywania odliczeń podatkowych, polegającą na odliczaniu od podstawy opodatkowania kwot poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Najistotniejszą zmianą w stosunku do 2003 r. jest usunięcie warunku trzyletniego okresu trwania inwestycji (...)

Czy ulga odsetkowa przysługuje współkredytobiorcy kredytu zaciągniętego przez podatnika?

Czy ulga odsetkowa przysługuje współkredytobiorcy kredytu zaciągniętego przez podatnika?

Dlaczego niektórzy podatnicy mogą nadal kosrzystać z ulgi odsetkowej? Uchylony z końcem 2006 r. przepis art. 26 b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowił, że od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wykazanie metody naliczania odsetek

Wykazanie metody naliczania odsetek

Pozew gospodarczy o odsetki za opóźnione zapłaty faktur sprzedaży. Pozwany zgłasza zarzut, że powód nie wykazał metody naliczania odsetek ustawowych. Wyliczanie odsetek ustawowych jest szczególnie (...)

Odsetki od renty i naprawa krzywdy

Odsetki od renty i naprawa krzywdy

Decyzją z 02.07.2001 r. ZUS odmówił mi prawa do renty. Od decyzji tej odwołałem się. Sąd Okręgowy zmienił zaskarżoną decyzję ZUS-u i przyznał mi prawo do renty od 01.08.2001 r. do 31.03.2006 (...)

Obliczanie odsetek ustawowych

Obliczanie odsetek ustawowych

Roszczenie w wysokości 400 zł jest wymagalne do 15.12.2004 r. Odsetki ustawowe do 09.01.2005 wynosiły 12,25%, potem od 10.01.2005 do 14.10.2005 - 13,5%, a od 15.10.2005 - 11,5%. Wierzyciel liczy i podaje (...)

Sposób naliczania odsetek

Sposób naliczania odsetek

Otrzymałam notę odsetkową za 23 dni zwłoki w zapłacie czynszu. Od kwoty około 2300 zł naliczono odsetki 40 zł, a według odsetek ustawowych wynosi to około 17 zł. Czy mają prawo naliczać odsetki (...)

Odsetki w umowie pożyczki

Odsetki w umowie pożyczki

Mam przed sobą umowę pożyczki i jako cesjonariusz wierzytelności z niej wynikającej, będę musiał skierować do sądu pozew o wydanie nakazu zapłaty. W tej umowie napisane jest, ze pożyczkobiorca (...)

Zarzut przedawnienia w zarzutach od nakazu

Zarzut przedawnienia w zarzutach od nakazu

W okresie od kwietnia 2000 r. do kwietnia 2002 r. dokonywałem zakupów towarów na podstawie faktur o wydłużonym terminie płatności. Za większość z nich płaciłem z opóźnieniem. Należność (...)

Odsetki od odsetek

Odsetki od odsetek

Prowadziłem działalność gospodarczą. Podpisałem umowę zlecenie na reklamę w postaci umieszczenia mojej firmy w informatorze. Firma moja została umieszczona. Kwota faktury 244 zł brutto. Jeden (...)

Odsetki umowne

Odsetki umowne

Strony podpisały ugodę w sprawie zadłużenia. Zawarto w niej zapis, iż w przypadku nieterminowego wywiązania się z zapłaty należności wskazanej w ugodzie, dłużnik zapłaci wierzycielowi odsetki (...)

Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek? Odsetki od odsetek stają się wymagalne z upływem następnego dnia, w którym „pierwotne” odsetki były wymagalne. (...)

Sposób liczenia odsetek w upadłości

Sposób liczenia odsetek w upadłości

W jaki sposób obliczamy odsetki od wierzytelności zgłaszanej w postępowaniu upadłościowym? Zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym z masy upadłości mogą być zaspokojone odsetki od wierzytelności, (...)

Odsetki od kary umownej

Odsetki od kary umownej

Czy od kary umownej przewidzianej w umowie można naliczać odsetki ustawowe, jeśli tak, to od jakiego terminu (w umowie kwestia terminu uregulowania kary umownej nie jest uregulowana)? Odpowiedzialność (...)

Błędne wyliczenie odsetek przez komornika

Błędne wyliczenie odsetek przez komornika

Otrzymałem zajęcie wynagrodzenia za pracę. W postanowieniu komornika widnieje kwota główna 11 900 zł oraz odsetki w wysokości 16 200 zł. Do tego doliczono koszty sądowe. Nakaz zapłaty, na który (...)

Spłata kredytu przez spadkobierców

Spłata kredytu przez spadkobierców

Trzy lata temu zmarł mój ojciec. Po roku od śmierci odbyło się postępowanie spadkowe, w wyniku którego razem z bratem nabyliśmy prawa do spadku po połowie. Miesiąc temu zgłosiła się do mnie (...)

Naliczanie odsetek od odsetek

Naliczanie odsetek od odsetek

Jak zastosować zasadę anatocyzmu w praktyce/odsetki od odsetek/? Np. zasądzono kwotę która podlega egzekucji /kwota + odsetki ustawowe/ czy w takim przypadku można naliczać odsetki od tych nie zapłaconych (...)

Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

Liczenie głosów oddanych podczas głosowania

Czy podczas głosowania w spółce akcyjnej, głosy wstrzymujące się są w podsumowaniu liczone jako głosy przeciw? Proszę o podanie podstawy prawnej. Zgodnie z art. 4. § 1 pkt. 9 ksh, głosy (...)

Liczenie czasu zatrudnienia na okres próbny

Liczenie czasu zatrudnienia na okres próbny

Chciałbym zatrudnić pracownika na umowę o pracę na okres próbny od 09.05.2007r. do 09.08.2007 r. Wyliczyłem, że to 93 dni. Czy nie przekroczyłem 3 miesięcy na jaki maksymalnie może być zawarta (...)

Koniec terminu liczonego w miesiącach

Koniec terminu liczonego w miesiącach

Kiedy, według kodeksu cywilnego, następuje koniec terminu liczonego w miesiącach? Zgodnie z przepisem art. 112 kc termin liczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub (...)

Sposób liczenia terminu na odpowiedź na pozew

Sposób liczenia terminu na odpowiedź na pozew

Wezwanie na rozprawę rozwodową, datowane na 19 stycznia, odebrałem na poczcie w dniu 6 lutego. Zostałem zobowiązany do złożenia odpowiedzi w terminie 14 dni oraz wezwany na rozprawę na 16 lutego. (...)

Sposób liczenia terminów w prawie cywilnym

Sposób liczenia terminów w prawie cywilnym

Chcę wypowiedzieć umowę zlecenia, którą zawarłam. Nie wiem jak liczyć jednomiesięczny okres wypowiedzenia o którym mowa jest w umowie. Od połowy miesiąca, jeśli wypowiadam ją w połowie miesiąca? (...)

Równa stopa życiowa małżonków

Równa stopa życiowa małżonków

Mąż wyprowadził się z domu. Sąd nie udzielił rozwodu. W związku z tym 12.10. br. mąż wystąpił o separację. Moja sytuacja finansowa jest zła. Do tego mąż nie opłaca czynszu za mieszkanie. (...)

Stopa życiowa rodziców i ich dzieci, którym przysługuje prawo do otrzymywania alimentów

Stopa życiowa rodziców i ich dzieci, którym przysługuje prawo do otrzymywania alimentów

W jaki sposób powinna się kształtować stopa życiowa rodziców i ich dzieci, którym przysługuje prawo do otrzymywania alimentów? Stanowisko Sądu Najwyższego w tej mierze, zapoczątkowane (...)

Opłata za przechowanie w lombardzie

Opłata za przechowanie w lombardzie

Prowadzę działalność lombardową polegającą na udzielaniu pożyczek pod zastaw. W wyniku wejścia ustawy antylichwiarskiej wiele lombardów stosuje teraz jako dodatkowe źródło przychodów opłatę (...)

Odsetki od zaległości czynszowych

Odsetki od zaległości czynszowych

Jak nalicza się odsetki od zaległości czynszowych? Zgodnie z art. 359 Kodeksu Cywilnego odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia (...)

Odsetki a zakup wierzytelności

Odsetki a zakup wierzytelności

w dniu 24.05.kupiłem wierzytelność od banku umową przelewu wierzytelności. Wierzytelność składała się z kredytu na kwotę kapitał 100 tys. + 25 tys odsetek wyliczonych na dzień 24.05. dodam (...)

Ulga odsetkowa dla zakupów na rynku wtórnym

Ulga odsetkowa dla zakupów na rynku wtórnym

Przeczytałam w serwisie, kiedy przysługuje mi ulga odsetkowa, ale ponieważ to, co znajduję, mocno mnie rozczarowuje, pozwolę sobie upewnić się jeszcze. Czy przysługuje mi ulga odsetkowa dla zakupionego (...)

Pozew o nadmierne odsetki

Pozew o nadmierne odsetki

Zostaliśmy pozwani za odsetki z 2 lat. Jednak noty, które otrzymaliśmy i jakie są w sądzie zawierają tylko: - nr faktury, datę wymagalności zapłaty, zapłaconą kwotę i liczbę dni opóźnienia (...)

Nota odsetkowa dowodem księgowym

Nota odsetkowa dowodem księgowym

Chodzi o sposób dokumentowania odsetek z tytułu opóźnienia w zapłacie należności przez podmioty gospodarcze (nie banki). Do zapłaty odsetek trzeba wezwać kontrahenta, co może nastąpić w różnej (...)

Ulga odsetkowa w rozliczeniu rocznym

Ulga odsetkowa w rozliczeniu rocznym

W październiku 2007 roku nabylem dom w kredycie hipotecznym (CHF) na 30 lat. Czy rozliczając się z Urzędem Skarbowym w 2009 roku mam prawo skorzystać z jakiś odliczeń związanych z zakupem domu (...)

Nakaz zapłaty jako dokument księgowy

Nakaz zapłaty jako dokument księgowy

Uzyskaliśmy nakaz zapłaty wobec naszego dłużnika. Dłużnik wpłacił kwotę główną wynikającą z nakazu. Natomiast nie wpłacił odsetek i kosztów procesu, twierdząc, iż do odsetek musi być (...)

FORUM PRAWNE

Sposób naliczania odsetek ustawowych

Sposób naliczania odsetek ustawowych Powszechnie znany jest wzór na wyliczenie odsetek ustawowych oraz aktualna wysokość odsetek regulowana rozp. MF, jednak nie mogę wyszukać aktu prawnego, z którego (...)

Ratunku Kruk ściga PILNE

Ratunku Kruk ściga PILNE Mam pytanie co robić w 1999 mąż zawarł umowe z cyfra + , w umowie zaznaczył iż opłaty abonamentowej bedzie dokonywał miesiecznie książeczką opłat. Cyfra została podłączona (...)

Wysokosć odsetek umownych

Wysokosć odsetek umownych Jaka może być maksymalna wysokość odsetek umownych. Czy 365% rocznie jest zgodna z prawem? (shogun) Jak sama nazwa wskazuje, odsetki umowne są takiej wysokości, w jakiej (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

wyliczenie odsetek ustawowych .

wyliczenie odsetek ustawowych . Witam, powinienem zapłacić wyrównanie alimentów w kwocie 500zł od marca 2003 z odsetkami ustawowymi, czyli 7000zł plus odsetki. Czy ktoś może mi wskazać sposób (...)

Windykacja i odsetki

Windykacja i odsetki Witam Jakiś czas temu okazało się, iż posiadam dług w UPC na ok 100zł (nie przypominam sobie, ale tez nie wykluczam). Wydzwaniało do mnie kilka firm windykacyjnych (cesje na (...)

Obowiązki komornika względem Sądu, wierzyciela

Obowiązki komornika względem Sądu, wierzyciela Nie wiem czy właściwie zadaje pytanie. Jakie obowiazki ma komornik wzgledem Sądu i wierzycieli sporządzając plan podziału? Jest wielu wierzycieli (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

Ustawowe odsetki od alimentów - proszę o pomoc

Ustawowe odsetki od alimentów - proszę o pomoc zasądzono mi alimenty w wysokości 150 zł/m-c, plus jednorazowo 600 zł dla matki dziecka, od dnia 04.10.2005 wraz z ustawowymi odsetkami. Proszę o pomoc (...)

zadłużenie PLUS windykacja "Raport"

zadłużenie PLUS windykacja "Raport" Mam kłopot, dwa i pół roku temu rozwiązałam umowę z plus gsm. Parę dni temu dostałam od nich pismo, że zalegam im pieniądze, dzień później zadzwoniła (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

czy wnisienie wniosku o umorzenie wstrzymuje naliczanie odsetek?

czy wnisienie wniosku o umorzenie wstrzymuje naliczanie odsetek? czy wnisienie wniosku o umorzenie wstrzymuje naliczanie odsetek?

Spłata kredytu, naliczanie odsetek!

Spłata kredytu, naliczanie odsetek! Witam, Mam nietypowe pytanie, ponad rok temu wziąłem dotację z UP na działalność gospodarczą , część środków nie wykorzystałem tj 6,250 zł z całej (...)

Problem z wykonaniem usługi

Problem z wykonaniem usługi Witam, Mam pewien problem. Złożyłem e-mailowo prośbę aby wykonać wycenę zlecenia. Pan (z firmy do której pisałem) odpisał mi aby złożyć formularz i napisać, (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Transakcje wymiany PLN na USD w kantorze internetowym, a podatek i PIT-36

Transakcje wymiany PLN na USD w kantorze internetowym, a podatek i PIT-36 Witam. Kieruję się do Państwa z prośbą o poradę. Dzwoniłam wielokrotnie w tej sprawie do informacji skarbowej ale niestety (...)

Bezpodstawne oskarżenie o kradzież i odszkodowanie.

Bezpodstawne oskarżenie o kradzież i odszkodowanie. Witam, wczoraj spotkałem się z przykrą sytuacją oskarżenia mnie oraz mojej partnerki o kradzież, niesłusznie. Od początku, pracuje na magazynie, (...)

Podział udziałów w nieruchomości

Podział udziałów w nieruchomości Witam. Z moją partnerka planujemy zakup nieruchomości w stanie deweloperskim za kwotę łączna 210 000 zł. 60 000 zł pochodzić będzie z jej wkładu własnego (...)

Umowa wykonana - brak zapłaty

Umowa wykonana - brak zapłaty Witam, wiem, że wątek jednostronnie dotrzymanej umowy był już poruszany, niemniej jednak proszę o Państwa pomoc/konsultacje w wypadku poniższej sprawy. Pracuję w (...)

Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych ?

Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych ? Witam, mam pewien problem otóż nie wiem czy po pracy na obecnej umowie będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych. Do tej pory byłem zarejestrowany (...)

Porady prawne