Sprzedaż i oddanie przyznanej kwoty mlecznej

Pytanie:

Na podstawie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych otrzymałem decyzję o przyznaniu mi indywidualnej kwoty mlecznej jako dostawcy bezpośredniemu. Ponieważ niedawno wprowadzono pracochłonne obowiązki rejestracyjne związane z pozyskiwanym mlekiem, chciałbym zrezygnować z tej kwoty mlecznej. Co powinienem w związku z tym zrobić: napisać pismo, że rezygnuję z kwoty mlecznej? Co innego mogę jeszcze zrobić np. sprzedać tę kwotę, itp.?

Masz inne pytanie do prawnika?

18.10.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż i oddanie przyznanej kwoty mlecznej

Dostawcy hurtowi i bezpośredni mogą zbywać przyznane im kwoty mleczne (indywidualne ilości referencyjne) innemu producentowi. Konieczne jest zachowanie formy pisemnej i zarejestrowanie umowy w ciągu pięciu dni roboczych u dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Umowa jest wpisywana do rejestru producentów a dyrektor stwierdza w drodze decyzji ilość przyznanej kwoty. Umowa zbycia kwoty może nastąpić do końca lutego danego roku kwotowego i tylko między producentami mającymi gospodarstwa na terenie tego samego oddziału terenowego Agencji. Pod tymi samymi warunkami można zawrzeć umowę dzierżawy. Inny jest jednak termin (do końca stycznia) oraz w pewnej mierze strony umowy: 1.dostawcy hurtowi sprzedający mleko temu samemu podmiotowi skupiającemu i mający gospodarstwa na terenie tego samego oddziału terenowego, 2.dostawcy hurtowi mający gospodarstwa na obszarze tego samego oddziału terenowego Agencji. Oznacza to, że umowę zbycia może zawrzeć dostawca hurtowy z dostawcą bezpośrednim, a umowę dzierżawy może spisać tylko dostawca hurtowy z hurtowym i bezpośredni z bezpośrednim. Umowy dzierżawy, w przeciwieństwie do umów zbycia są ograniczone czasowo. Nie mogą być zawierane dłużej niż przez trzy kolejne lata kwotowe. Nie można zawrzeć więc kolejno trzech umów dzierżawy. W przypadku obu umów 5% przyznanej kwoty wraca do krajowej rezerwy. Zgodnie z przepisami wspomnianej w pytaniu ustawy nie można dokonać zbycia części lub całości indywidualnej ilości referencyjnej przed upływem dwóch lat od jej przyznania. Jeżeli wbrew temu warunkowi nastąpi zbycie, przyznana z krajowej rezerwy ilość wraca do niej. Jeżeli w obecnej chwili nie jest możliwe zbycie lub wydzierżawienie indywidualnej ilości referencyjnej, a ilość wprowadzonego przez producenta mleka jest niższa niż 70% kwoty przyznanej decyzją, ilość na następny rok zostanie po prostu zmniejszona o niewykorzystaną część w drodze decyzji dyrektora terenowego oddziału Agencji Rynku Rolnego. Powyższej decyzji nie wydaje się, jeśli kwota została niewykorzystana z powodu siły wyższej lub z innych przyczyn, nie leżących po stronie producenta, a także w razie zbycia kwoty.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne