Sprzedaż mieszkania a egzekucja

Pytanie:

Zakupiłam mieszkanie, wpłaciłam całą sumę pieniędzy, ale sprzedający do tej pory nie wywiązali się z przyrzeczenia podpisania aktu notarialnego. Na mieszkaniu jest zadłużenie, wpisane na hipotekę i są jeszcze koszty obsługi komorniczej do spłacenia. Obciążenie umową przedwstępną zostało wpisane na hipotekę. Jest to umowa przedwstępna, podpisana w formie notarialnej i zabezpieczona na jednej hipotece (jednego mieszkania). Zadłużenie sprzedający już spłacił, ale nie wynagrodzenie komornicze. Dlatego - tak twierdzi komornik - nie wniesie odpowiedniego wpisu zwalniającego hipotekę z obciążeń, dopóki nie dostanie swoich pieniędzy. A notariusz bez zwolnionej hipoteki nie sporządzi aktu notarialnego. Co więcej, sprzedający ma również inne zadłużenie (na innym lokalu) i komornik uzależnia zwolnienie hipoteki na zakupionym przeze mnie mieszkaniu od spłaty przez sprzedającego wszystkich zadłużeń. Czy komornik ma prawo uzależniać zwolnienie wpisu na jednej hipotece od spłaty wszystkich zadłużeń przez sprzedającego? Jeśli wniosę sprawę do Sądu o przepisanie na mnie mieszkania, to co się będzie działo z zadłużeniem? Czy muszę je spłacić przed wniesieniem sprawy do Sądu o przepisanie mieszkania czy też po i potem próbować je odzyskać od sprzedającego?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.9.2006

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż mieszkania a egzekucja

Na początku należy wyjaśnić kilka nieścisłości pojawiających się w pytaniu. Po pierwsze, mieszkanie nie zostało jeszcze przez Panią kupione, pomimo, że wpłaciła Pani całość kwoty, gdyż do przejścia własności jest potrzebne zawarcie umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Z opisu wynika, że została zawarta jedynie umowa przedwstępna - czyli umowa zobowiązująca do zawarcia umowy sprzedaży. Roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży zostało wpisane do księgi wieczystej. W przypadku zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnej, można domagać się zawarcia umowy sprzedaży, a jeżeli druga strona odmówi, można wnieść pozew do sądu o wydanie przez sąd orzeczenia stwierdzającego obowiązek  złożenia przez drugą stronę umowy oświadczenia o sprzedaży. Takie orzeczenie sądowe zastąpi oświadczenie woli drugiej strony. Nie ma formalnych przeszkód, by kupić, czy sprzedać mieszkanie obciążone hipoteką. Pamiętać należy jednak o konsekwencjach nabycia takiego mieszkania. Kupując takie mieszkanie, jeżeli dług, którego zabezpieczeniem jest hipoteka nie jest spłacony, należy liczyć się z tym, że możliwa będzie egzekucja z mieszkania. Sensem ustanowienia hipoteki jest właśnie takie zabezpieczenie wierzytelności, że wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to, czyją stała się własnością . Jeżeli wobec dłużnika i z nieruchomości nie byłaby prowadzona egzekucja komornicza, to spłata całej wierzytelności skutkowałaby możliwością zwolnienia nieruchomości spod hipoteki i mogłaby Pani nabyć nieruchomość bez hipoteki. Tak jednak nie jest w przedstawionym przypadku. Sprawa jest bowiem o tyle skomplikowana, że, jak domyślamy się z opisu pytania,  w stosunku do zbywcy nieruchomości toczy się egzekucja komornicza. Jeżeli zatem, co jest dosyć prawdopodobne, komornik dokonał zajęcia obu opisywanych nieruchomości (informacja ta powinna być ujawniona w księdze wieczystej nieruchomości), to skutkiem takiego zajęcia jest to, że rozporządzenie nieruchomością po jej zajęciu nie ma wpływu na dalsze postępowanie. Nabywca może uczestniczyć w postępowaniu w charakterze dłużnika. W każdym razie czynności egzekucyjne są ważne tak w stosunku do dłużnika, jak i w stosunku do nabywcy.

Porady prawne

Odpowiedź na pytanie związane z możliwością domagania się przez komornika spłaty całości zadłużenia, także obciążającego drugą nieruchomość jest uzależniona od tego, czy egzekucja  z tych nieruchomości jest prowadzona na rzecz dwóch różnych wierzycieli, czy też na rzecz jednego, a także od tego, czy są to tylko wierzyciele hipoteczni, czy też wierzyciele osobiści, czy ustanowiono hipotekę łączną, a także od tego na rzecz której egzekucji zostały zajęte te nieruchomości.

Upraszczając sprawę, komornik może na rzecz danego wierzyciela prowadzić egzekucję w stosunku do nieruchomości, która jest zajęta na poczet tej konkretnej sprawy (w księdze wieczystej powinna być wpisana sygnatura sprawy i na rzecz tej sprawy może być prowadzona egzekucja z danej nieruchomości). W takiej sytuacji, jeżeli całość wierzytelności dochodzonej w drodze tej egzekucji zostanie spłacona, a egzekucja umorzona, nieruchomość zostanie zwolniona od zajęcia.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, osoba trzecia, jeżeli płaci cudzy dług, za który jest odpowiedzialna osobiście albo pewnymi przedmiotami majątkowymi, nabywa spłaconą wierzytelność do wysokości dokonanej zapłaty. Zatem, by wstąpić w prawa zaspokojonego wierzyciela na zasadzie art. 518, najpierw trzeba nabyć nieruchomość, a dopiero potem spłacać dług. Jeżeli najpierw Pani spłaci cudzy dług, a potem nabędzie nieruchomość, będzie się mogła Pani domagać zwrotu na zasadzie bezpodstawnego wzbogacenia.

Reasumując, zanim podejmie Pani jakiekolwiek kroki, w pierwszej kolejności, koniecznie musi Pani się zorientować, czy nastąpiło zajęcie komornicze nieruchomości i czy ta konkretna nieruchomość jest zajęta na poczet jednej egzekucji i jakie wierzytelności są dochodzone w tej egzekucji, czy też kilku.

Można również wskazać, że jeżeli nie podejmie Pani kroków w celu nabycia własności nieruchomości, a jeżeli nieruchomość zostanie zbyta w postępowaniu egzekucyjnym, to zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dwie hipoteki na jednej nieruchomości – opinia prawna

Dwie hipoteki na jednej nieruchomości – opinia prawna

Stan faktyczny W marcu 2003 roku zaciągnąłem kredyt hipoteczny na 25 lat na mieszkanie w wysokości 51.000 CHF (około 150.000 PLN) i została ustanowiona hipoteka kaucyjna do wysokości 300.000 PLN. W czerwcu 2004 roku na tej samej nieruchomości ustanowiono hipotekę przymusową. Obecnie toczy się (...)

Dlaczego mieszkania trafiają na licytacje komornicze?

Dlaczego mieszkania trafiają na licytacje komornicze?

Brak możliwości spłaty zobowiązań jest najczęstszą przyczyną zlicytowania nieruchomości dłużnika. Nie jest to jednak jedyna możliwość. Jakie są inne powody licytacji nieruchomości? Dłużnicy Licytacja komornicza nieruchomości jest jednym ze sposobów zaspokojenia należności (...)

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

Co się stanie z majątkiem upadłego konsumenta?

  Część osób niebędących w stanie spłacać swoich zobowiązań finansowych będzie wkrótce miała prawo ogłosić upadłość. Z końcem marca 2009 r. wprowadzony zostanie nowy typ postępowania oddłużeniowego, określanego jako upadłość konsumencka. Możliwość tzw. upadłości (...)

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Od dnia 5 lutego 2005 r. wierzyciele mogą skorzystać z nowego sposobu egzekucji – sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jako zorganizowanej całości może bowiem przynieść niejednokrotnie większe wpływy niż (...)

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

Jak szybko zaspokoić się z nieruchomości - czyli uproszczona egzekucja z nieruchomości

  Egzekucja z nieruchomości do długi, sformalizowany i kosztowny sposób egzekucji. Aby możliwie przyspieszyć egzekucję z nieruchomości, ustawodawca przewidział możliwość prowadzenia uproszczonej egzekucji z nieruchomości. Jednak ten sposób egzekucji nie dotyczy wszystkich (...)

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Czy możesz wykupić mieszkanie od swojego zakładu?

Po zmianie systemu pojawił się problem – większość mieszkań zakładowych przejęły - na podstawie ustawy z 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe - gminy do swojego zasobu, co w konsekwencji stanowiło przyczynek (...)

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Ruszył Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Zakup mieszkania od dewelopera jest bezpieczniejszy Weszła w życie nowa ustawa deweloperska, dzięki której nabywcy mieszkań na rynku pierwotnym będą lepiej chronieni – odzyskają całość wpłaconych pieniędzy nawet w przypadku upadłości dewelopera. Urząd Ochrony Konkurencji (...)

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

Czy możesz sprzedać albo wynająć lokal będący przedmiotem spółdzielczego lokatorskiego albo własnościowego prawa do lokalu?

  Spółdzielcze prawa do lokali powstają w drodze umowy zawieranej między spółdzielnią a jej członkami. Na mocy tych umów spółdzielnia zobowiązuje się do oddania członkowi lokalu do używania, natomiast członek spółdzielni zobowiązuje się do wniesienia (...)

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Zabezpieczenie w postępowaniu rozwodowym - opinia prawna

Stan faktyczny W trakcie rozwodu wydano tymczasowe postanowienie sądowe nakazujące mężowi wpłacanie tytułem zabezpieczenia rodziny kwoty 550 zł. Mąż niestety nigdy nic nie wpłacił. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia zostało wydane 29.11.2004 r., na podstawie art. 443 par. 1 kpc (...)

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

Egzekucja świadczeń niepieniężnych (stan prawny obowiązujący do dnia 4 lutego 2005 r.)

Egzekucja świadczeń niepieniężnych obejmuje wykonanie tytułów wykonawczych, które zawierają różne obowiązki, jest to: wydanie rzeczy ruchomej, wydanie nieruchomości, statku albo opróżnienie pomieszczenia, złożenie oznaczonego oświadczenia woli, wykonanie czynności, (...)

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania - stan prawny obowiązujący od 20 stycznia 2005 r.

  Jeżeli istnieje między małżonkami rozdzielność majątkowa, to czy masz powody obawiać się komornika? W systemie rozdzielności majątkowej istnieją jedynie dwa majątki: majątek osobisty żony i majątek osobisty męża, a zatem nie występuję w ogóle majątek wspólny. (...)

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Udzielanie kredytów hipotecznych na nowych zasadach

Czego dotyczy ustawa o kredycie hipotecznym? Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami wdraża postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów (...)

Umowy o kredyt hipoteczny kompleksowo uregulowane

Umowy o kredyt hipoteczny kompleksowo uregulowane

Czego dotyczą przyjęte przepisy? Nowe przepisy stanowią kompleksową regulację problematyki kredytów związanych z nieruchomościami. Mają one przyczynić się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców oraz wzmocnienia pozycji konsumenta - zarówno (...)

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

Co to jest egzekucja przez zarząd przymusowy?

  Przeciwko komu może być prowadzona egzekucja przez zarząd przymusowy? Egzekucja przez zarząd przymusowy może być skierowana wyłącznie przeciwko dłużnikowi, który prowadzi działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Ten sposób egzekucji (...)

Sądowe postępowanie egzekucyjne - konsekwencja nie do uniknięcia?

Sądowe postępowanie egzekucyjne - konsekwencja nie do uniknięcia?

W postępowaniu cywilnym można wyróżnić 2 zasadnicze rodzaje egzekucji: egzekucję świadczeń pieniężnych oraz egzekucję świadczeń niepieniężnych. W praktyce można spotkać jeszcze egzekucję celem zniesienia współwłasności, która w rzeczywistości jest tylko sposobem zniesienia współwłasności (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne (...)

Czy najemca ma roszczenie do gminy o sprzedaż mieszkania? - opinia prawna

Czy najemca ma roszczenie do gminy o sprzedaż mieszkania? - opinia prawna

Stan faktyczny W 2002 r. otrzymałam ofertę sprzedaży mieszkania komunalnego, na którą odpowiedziałam pisemnie wyrażając gotowość wykupu w podanej cenie. Następnie wstrzymano sprzedaż i przez 2 lata na moje telefony odpowiadano, że powodem wstrzymania jest konieczność nowego przeliczenia (...)

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

Egzekucja z nieruchomości - Kiedy komornik może zająć nieruchomość?

  Zasadą postępowania egzekucyjnego jest, iż wszczyna się je na wniosek wierzyciela, który jest kierowany do komornika. Wniosek o wszczęcie egzekucji może być złożony zarówno w formie pisemnej jak i ustnej (do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji powinno być (...)

Czy można eksmitować

Czy można eksmitować "na bruk" - czyli egzekucja nakazu opróżnienia lokalu i wydania rzeczy

Czego może dotyczyć egzekucja świadczeń niepieniężnych?  Roszczenia niepieniężne wierzyciela mogą dotyczyć w szczególności: wydania rzeczy ruchomych – np. wydania samochodu, którego były najemca nie chce zwrócić, wydania nieruchomości, statku, opróżnienia pomieszczenia, (...)

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Podatek przy sprzedaży mieszkania kupowanego częściami - opinia prawna

Stan faktyczny 6 lat temu kupiłam mieszkanie na współwłasność w udziale 50%. W tym roku odkupiłam brakujące mi 50% udziałów i w chwili obecnej jestem jedynym właścicielem mieszkania. Chciałabym je sprzedać, a środki przeznaczyć na własne potrzeby mieszkaniowe, jednak nowe mieszkanie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze do Państwa z prośbą o pomoc w przygotowaniu się na procedury związane z zakupem mieszkania przez (...)

Sprzedaż mieszkania zajętego przez komornika

Sprzedaż mieszkania zajętego przez komornika

Jakie czynności należy dokonać aby wycofać zajęcie mieszkania przez komornika, lub czy mogę dokonać sprzedaży mieszkania zajętego przez komornika, jeśli spłaciłem zaległości wobec funduszu alimentacyjnego w 2008 roku, a żadnych zadłużeń alimentacyjnych wobec syna już nie mam. Płacę (...)

Uchwała wspólnoty o licytacyjnej sprzedaży lokalu

Uchwała wspólnoty o licytacyjnej sprzedaży lokalu

W budynku o 12 mieszkaniach własnościowych jedno z mieszkań zajmuje syn na podstawie aktu darowizny dla niego i jego obecnie byłej żony. Po rozwodzie jego żona się wyprowadziła ze wspólnego mieszkania. Syn po tym akcie (latem 2007 roku) przyjmował gości o złej reputacji był uciążliwy dla (...)

Licytacja komornika sądowego

Licytacja komornika sądowego

Sąd orzekł o zniesieniu współwłasności mieszkania. Ponieważ brak było ugody między współwłaścicielami nastąpi sprzedaż mieszkania w drodze licytacji przez komornika sądowego. Czy w takiej sytuacji współwłaściciel posiadający 6/10 udziałów może brać udział w licytacji i wykupić (...)

Obowiązki dozorcy wyznaczonego przez komornika

Obowiązki dozorcy wyznaczonego przez komornika

Miesiąc temu komornik dokonał eksmisji lokatora z mieszkania będącego moją własności. W związku z nieobecnością dłużnika po wejściu do lokalu komornik sporządził protokół wraz z wykazem pozostawionych ruchomości oraz wyznaczył mnie na dozorcę - na okres 1 miesiąca. W dniu dzisiejszym (...)

Egzekucja z mieszkania spółdzielczego

Egzekucja z mieszkania spółdzielczego

Mieszkanie spółdzielczo - własnościowe należało do obojga małżonków. Po śmierci męża spadkobiercami są żona i dzieci, które przyjęły spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Niestety mąż miał długi. Obecnie komornik wpisał się w spółdzielni na części spadkowej po mężu. Znaleźliśmy (...)

Opróżnienie mieszkania nabytego na licytacji

Opróżnienie mieszkania nabytego na licytacji

Licytant nabył na licytacji sądowej mieszkanie należące do dłużnika. Po wejściu do mieszkania okazało się, iz znajdują się tam rzeczy osobiste dłużnika. Nie jest znane miejsce pobytu dluznika. Co powinien zrobić z w/w z rzeczami nabywca mieszkania? Jeżeli dłużnik ma wydać nieruchomość (...)

Przechowanie zadatku przez notariusza

Przechowanie zadatku przez notariusza

W przyszłym tygodniu podpisuję przedwstępną umowę na zakup mieszkania w Warszawie. Powiedziano mi, że według prawa powinnam przynieść zadatek 90.000 zł (10%) w gotówce. Kontrakt przedwstępny ma być zawarty pod warunkiem, że ktoś będzie wymeldowany (sprawa jest w sądzie). Chciałabym (...)

Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Komornik zajął udziały w spółce z o. o. Zajęte udziały należą do jednego ze wspólników, przeciwko któremu indywidualnie jest prowadzona egzekucja komornicza. Czy komornik ma obowiązek zbycia tych udziałów, czy też mogą one być zajęte bez konieczności ich zbywania? Jakie są terminy (...)

Eksmisja osób z prawem do lokalu socjalnego

Eksmisja osób z prawem do lokalu socjalnego

Oczywiście hipotetycznie: jeśli mam dłużnika, który ma orzeczoną eksmisję z przysługującym prawem do lokalu socjalnego, to czy jest maksymalny okres, po którym gmina musi zaproponować zawarcie umowy najmu na lokal socjalny? Czy ewentualnie sam mogę wskazać komornikowi lokal socjalny (nie (...)

Przejęcie mieszkania przez wierzyciela

Przejęcie mieszkania przez wierzyciela

Pierwsza licytacja nieruchomości - brak chętnych na zakup. Druga licytacja - jeden oferent proponuje zakup za cenę wywołania, wygrywa licytację, jednak nie płaci wylicytowanej kwoty w terminie (zrezygnował z zakupu wylicytowanej nieruchomości). Czy w tej sytuacji wierzyciel może żądać przejęcia (...)

Egzekucja z własnościowego prawa do lokalu

Egzekucja z własnościowego prawa do lokalu

Na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu ustanowione są dwie hipoteki wpisane do księgi wieczystej: pierwsza ustanowiona hipoteka bankowa z tytułu udzielonego kredytu hipotecznego na wykończenie mieszkania do wysokości 103 000 CHF oraz jako druga hipoteka przymusowa w wysokości 390 000 (...)

Sprzedaż zajętej przez komornika nieruchomości

Sprzedaż zajętej przez komornika nieruchomości

Mam zajęte przez komornika mieszkanie oraz wyznaczony termin wyceny tej nieruchomości - mieszkania własnościowego 50m. Czy mogę go sprzedać za oszacowaną przez biegłego od nieruchomości kwotę i np. powiększoną o 2 tyś zł. z tym, że należności ze sprzedaży były by podzielone na wszystkich (...)

Egzekucja z dochodu akcji imiennych

Egzekucja z dochodu akcji imiennych

Posiadam wpisy zajęcia praw i pożytków dotyczące akcji imiennych dłużników. Spółka nie przynosi zysków. Mam natomiast nabywcę (akcjonariusza tej spółki), który gotowy jest nabyć prawa i pożytki. Kiedy możliwa jest sprzedaż praw i pożytków z akcji imiennych dłużników? Stosownie (...)

Egzekucja ze spółdzielczego prawa do lokalu

Egzekucja ze spółdzielczego prawa do lokalu

Przeciwko właścicielce spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu toczyło się postępowanie egzekucyjne. W toku tego postępowania przysługujące jej prawo zostało zajęte przez komornika. Właścicielka sprzedała to prawo osobie trzeciej, na podstawie zaświadczenia ze spółdzielni, w (...)